Home ข่าวทั่วไป 4 สิ่งนี้ จะทำให้เราตาสว่างขึ้น ในเวลานี้

4 สิ่งนี้ จะทำให้เราตาสว่างขึ้น ในเวลานี้

22 second read
0
1,127

4 สิ่งนี้ จะทำให้เราตาสว่างขึ้น ในเวลานี้

1 เห็นท่าทีที่แท้จริง และคนที่มีน้ำใจ

บางคนก็แอบกักตุน สินค้าโดยมองว่า เป็นโอกาสทำเงิน

จากความ ทุ ก ข์ ร้อน ของใครเขาขณะที่ บางคนบ ริ จ า คเงินเป็นล้าน

จัดซื้ ออุปกรณ์ทางการเ เ พ ท ย์ให้กับโร ง พ ย า บ า ลหรือแม่แต่ข้าว ส า ร อาหารเเห้ง

และสิ่งของจำเป็น เ เ จ กจ่ ายให้กับคนที่ได้รับความเ ดื อ ดร้อน

2 พิสูจน์ให้เห็นว่าการมีเงินออมอ ย่ างน้อย 3 ถึง 6 เดือน เป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง

หลายคนเดือดร้อน เพราะที่ ผ่ า น มา ไม่เคยคิดที่จะออม

ก็พอเข้าใจอยู่บ้างแหละ สำหรับคนร ายได้น้อยจริงๆ เดือนช นเดือน

ก็ไม่พองี้ แต่ก็ไม่เป็นไร บางคนร ายได้พอประมาณ แต่ ติ ด หรู

สร้างหนี้ให้ตัวเอง ตลอดหวังแต่พึ่งแค่ เงินเดือนจากงานประจำ

เมื่อเกิดโ ค วิ ด ตกง าน ทุก อ ย่ า ง ก็จบ บางคนเดือ ดร้อนแต่ไม่หนั กเกินไป

เพราะใช้ชีวิตพอเพียง เก็บเงินเคยชิบกันการ กินอยู่ อ ย่ า ง ประหยั ด

เลยปรับตัวได้ง่ายเมื่อถึงคราว ฉุ ก เ ฉิ น ก็มีเงินสำรองไว้ใช้ ดูคนที่ดีที่สุดคือ

ดูตอนเกิดวิก ฤ ต นี่แหละ เหมาะสมที่สุด อ ย า ก รู้ว่าใครทำหน้าที่ของตัวเองได้ดี

ก็ให้ดูได้ในตอนนี้ พนักงานที่ขยัน จะมีวินัยในการทำงานหรือไม่

ถ้าต้อง W o r k f r o m H o m e บริษัทที่เราทำงานอยู่ ทีมผู้บริหาร

มีศักยภาพมาก ขนาดไหนในการบริหาร จัดการกับวิก ฤ ตต่างๆ

มีเงินสำรองแค่ไหน ฐานะทางการเงิน เข้มแข็งมั้ยเ ศ ร ษ ฐีจะเห็นเเก่ตัว

หรือไม่ก็ดูได้จากน้ำใจ ที่เขาหยิบยื่น ให้ในช่วงนี้เลย

3 เห็นท่าที ของอ ง ค์ ก ร และ บ ริ ษั ทที่ทำงานอยู่

องค์กรบางแห่ง มักจะอ้างว่าได้รับผลกระทบ จากโ ค วิ ก เเบกรับภ าระไม่ไหว

อาจถือโอกาสเลิกจ้าง ปล ด เพราะอย ากจะปล ดออกอยู่แล้ว

ในขณะที่ทุกคนต้อง พึ่งพารายได้จาก งานประจำมากในช่วงนี้

แล้วการหางานใหม่ ก็ไม่ง่ายเลย องค์กรบางแห่ง มักมองว่าพนั กงาน

เป็นทรัพย ากรณ์ที่มีคุณค่า พ ย า ย า ม ดูเเลพนักงานให้ดีเท่าที่ทำได้

แน่นอนว่าทุกคนได้รับ ผลกระทบจากเรื่องพวกนี้ แต่หล า ยๆ บ ริ ษั ท

ก็ไม่ล ดเงินเดื อน ยังจ้างอยู่ในระดับที่ บริษัทรับภาระไหวไม่ปล ดใครออ ก

ประคับประคอง ให้ทุกคน ผ่ า น พ้นไปได้ พอสถานการณ์ ช่วงปกตินั้น

พนักงานที่มีประสบการณ์ ก็กลับมาทำงานต่อได้ อ ย่ า ง มีประสิทธิภาพ

4 พิสูจน์ให้เห็น ว่าอาชีพที่มั่นคงไม่มีอยู่จริง

เช่น นักบิ น เเอร์โ ฮ ส เ ต ส แม้แต่ไกด์นำเที่ยว ในประเ ท ศที่การท่องเที่ยว

บูมมากตกงานกันหมด นี้ไม่รวมไปถึงอาชีพที่เกี่ยวกับ งานบ ริ ก า ร

พนักง านขับรถสาธารณะอื่นๆ มากมาย ที่ได้รับผลกระทบกัน ขณะที่

บางอาชีพยัง สามารถทำงาน W o r k f r o m H o m e ในช่วงนี้ได้

ทำให้ได้รับผลกระทบน้อยลงแต่ก็ต้องเตรียมพร้อมที่จะรับมือ

ถ้าเหตุการณ์ เ ล ว ร้ า ยกว่านี้

ขอขอบคุณที่มา จาก 108resources, shareganpai

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…