Home แนวคิดชีวิต เทคนิค 6 ข้อ ในการวางแผนการเงินให้ดีขึ้น

เทคนิค 6 ข้อ ในการวางแผนการเงินให้ดีขึ้น

11 second read
0
392
เทคนิค 6 ข้อ ในการวางแผนการเงินให้ดีขึ้น

เทคนิค 6 ข้อ ในการวางแผนการเงินให้ดีขึ้น

1 ตื่นรู้เสมอ เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเริ่มจากตัวเองเ สี ยก่ อ น

วัน นี้ คุณมีเ งิ นใช้ ข้างหน้า คุณอาจจะไม่มีเ งิ น เมื่อไหร่ที่ คุณรู้ตัวเองเสมอ

ความคิดของคุณมันจะ เดินหน้าต่อไปอ ย่ า งไม่หยุดยั้ง คุณจะพัฒนาตัวเอง

ไปเรื่อยๆพร้อมหา ช่องทางสร้างร า ย ไ ด้ วางตัวเป็น กลางเปิดรับสิ่งใหม่ๆ

ตัวนี้จะเป็นตัวต่อยอ ด ชีวิตของคุณได้เป็น อ ย่ า ง ดีคุณสามารถ นำหลักการ

พาเรโตมาใช้ ในการบริหารชีวิต และ เวลาของคุณ ได้ด้วยการนำกฏ 80-20

ยกตัวอย่ างเชาน หากทำบัญชีร า ยจ่ายส่วนตัวของ จะพบว่าร า ยจ่ายส่วนใหญ่

80 เปอร์เซน จะอยู่ในกลุ่มร า ยการข้ อร า ยจ่ายเพียง 20 เปอร์เซน ขอ ง ร า ยการทั้งหมด

กลุ่มร า ยการเหล่านี้ ส่วนใหญ่จะเป็นร า ยการที่ รับประทานไม่ได้ หากรับประทาน

ไปก็จะเป็นโ ท ษ ต่อร่างกาย เช่นเครื่อง ดื่ ม  แ อ ล ก อ  ฮ อ ล์-บุ ห รี่-ค่ามือถือคุย

ไร้ ส า ระ ค่าเสื้อผ้า คนส่วนใหญ่ หลงคิดไปว่าใช้เ งิ น สำห รับซื้ อความสุขดังนั้น

หากควบคุมร า ย การร า ยจ่าย จำนวน 20 เปอร์เซนนี้ได้ ด้วยการชนะใจตนเอง

จะ ทำให้ลดร า ยจ่ายส่วน มากที่มีปริมาณถึง 80เปอร์เซน เราควรให้ความสำคั ญ

ของการใช้เวลาในการ ทำงานประจำวัน ของเราว่า เวลา 80 เปอร์เซนที่คุณใช้

ไปให้คุณค่าหรือผลงาน 20 เปอร์เซนที่มี คุณภาพที่สุด ออ กมาหรือยัง งานแต่ละอย่ าง

อาจใช้เวลาเท่ากัน ในการทำให้สำเร็จแต่ จะมีอยู่ 1-2 งาน เท่านั้น ที่จะให้คุณค่า

มากเป็น 5 เท่า หรือ 10 เท่าของงานอื่น หากคุณเป็นคนผลัด วันประกันพรุ่ง

ในงาน 1-2 ชิ้นนั้น คุณก็จะกล า ยเป็นคนที่ ยุ่งตลอ ดวัน โดย ทำงานได้สำเร็จ

น้อยมากคุณ กำลังทำงานที่มีคุณค่าต่ำ และผัดวันประกันพรุ่ง ในงาน สำคัญอยู่

หรือเปล่าใช่แล้วงาน สำคัญของคุณคือ การสะสมท รั พ ย์ภายใน หาใช่ท รั พ ย์ภายนอ ก

2 มีวินัยและความอ ดทนสำคัญกว่าหาเ งิ นให้ทันใช้

เนื่องจากโดย ส่วนตัวแล้ว นั้นทำหล า ยอาชีพ หล า ยอ ย่ าง ทั้งงานประจำ

รับงาน Consult เป็น นักเขียน และงานวิท ย ากรอื่นๆ ดังนั้นร า ยได้ที่เข้ามา

มากน้อยต่างกันไป อาจจะต้องมีการปรับการใช้จ่าย ปรับวิ ธีการออม

ต่างๆ ให้เหมาะสม อยู่ตลอ ดเวลา

3 มองหาช่องทางการลง ทุ น

การลงทุน มีหล า ยรูป แบบมาก ไม่ว่าจะเป็น การออมเ งิ น หรือ การนำเ งิ น

ไปต่อยอ ด ถึง อ ย่ างไรก็คือ การลงทุนเพื่อ ให้เ งิ นงอ กเงยจากเดิม

แต่สิ่งที่ต้องร ะ วั งคือ คำนวณเรื่อง การลงทุนให้ดีว เ งิ นที่ เรานำมาลงทุนนั้น

จะต้องน้อยกว่า เ งิ นเย็นที่ คุณกันไว้เมื่อย า ม ฉุ กเ ฉิ นไม่ต่ำกว่า 2 เท่า

ยกตัวอ ย่ างเช่นร า ยได้ หลักของคุณได้ เดือนละ 30,000 บาท

ถ้าหากค่าใช้จ่าย ทั้งหมดต่อเดือน 15,000 บ า ท คุณจะเหลือเ งิ น 15,000 บ า ท

หลักการลงทุนจะดึงเ งิ น 1 ส่วนออ กมาจากเ งิ นออมเพื่อนำม าลงทุนคุณ

จะเหลือเ งิ นออม 10,000 บ า ท และ นำเ งิ น 5,000 บ า ทมาลงทุนต่อ

4 รู้ จั ก บริหารห นี้ที่มีอยู่ และไม่สร้างห นี้ใหม่อีกถ้าไม่จำ เ ป็ น

เมื่อเป็นห นี้ ก่อภาระเข้าแล้ว สิ่งที่ควรจะ ทำก็คือ จั ด ก า รกับห นี้ที่ ด อ กเบี้ย

แพงก่อน โดยเฉพาะกรณีได้เ งิ นก้อน มา โปะอะไรก่อน โปะบัตรเครดิตก่อน

ถัดลงมา ก็ค่อยๆดูว่า ห นี้ไหน ด อ กเบี้ยแพง ระยะเวลา ผ่อนชำระสั้นสุด

จ่ายก่อนแต่ทั้งนี้ ต้องจ่ายทุกๆร า ยการ ห นี้ต ามรอบเวลา ชำระ เอาเ งิ น

ค่าบ้านไปหมุน ค่ารถก่อนแล้วหยุด ชำระค่าบ้านร ะ วั งธนาคารจะเรียกเก็บ

อัตราสูงสุด แถมบางแห่ง มีเบี้ยปรับมาอีก คำนวณความสำคัญของเ งิ น

และ ด อ กเบี้ยเ งิ นกู้ เ งิ นผ่อนให้ดีเพื่อจะได้ ไม่มีภาระต่อยอ ดไม่มีวันจบ

5 สร้างร า ยได้หลักให้มั่น ค ง ไ ด้ก่อน

ก่อนที่เราจะ หมุนเ งิ น ได้จะมีอยู่แค่ 3 อ ย่ า ง ร า ยได้หลัก ค่าใช้จ่าย

เ งิ นลงทุนเพราะ 3 ตัวนี้ละ ตัวหลักในการหมุนเ งิ น สิ่งแรก เลยเนี่ย คือร า ยได้

หลักเป็นหัวใจหลัก ที่ต้องมีแน่นอน เพื่อเป็นหลักประกันเลยว่า

เมื่อไหร่ ฉุ ก เ ฉิ นตัวนี้ละ ที่จะช่วยคุณ

6 แนวทางสุดท้ายให้มีความเชื่อเรื่องแ ร งดึงดูดของชีวิต

เ งิ นข า ดมือเมื่อไหร่ มักจะเอาในสิ่งที่ พลาดแล้วมาตรอ กยํ้าให้คิดตลอ ด

บอ กเลยไม่มีประโยชน์ แถมยังให้คุณเครียดไปเปล่าๆ เลิกบ่นเรื่องค่าใช้จ่าย

ไม่พอใช้เ สี ยที ก่อนอื่น ควรจะเปลี่ยนแนวคิด ของตัวเองก่อน ว่ า เราไม่มีเ งิ นพอใช้

เพราะเราอาจจะใช้เ งิ นไม่เป็น และเราจะลดร า ยจ่ายอ ย่ า ง ไรให้มากที่สุด

เพราะยิ่งถ้าเราคิดว่า เราไม่พอใช้ ก็ไม่มีวันที่เราจะมีเ งิ นพอใช้ แต่ถ้ามองหาวิ ธี

การลดร า ยจ่าย เราจะค้นหา เจอและเมื่อเราลดร า ยจ่ายได้ เราจะมี

เ งิ นเหลือเก็บ ได้แน่นอนเ งิ น ไม่มีวันข า ด มื อ

ขอขอบคุณที่มา horoscopedaily99 parinyajai, deelight888

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…