Home แนวคิดชีวิต วิธีสังเกตคู่ของเรา สังเกตดูได้ง่าย ๆ

วิธีสังเกตคู่ของเรา สังเกตดูได้ง่าย ๆ

6 second read
0
584
ลักษณะคู่แท้ คู่แท้คืออะไร คู่บุญบารมี ตามหลักโหราศาสตร์ เป็นอ ย่ า ง ไร

วิธีสังเกตคู่ของเรา สังเกตดูได้ง่าย ๆ

1 เป็นคู่แท้

เมื่อคบกันแล้ว อยู่ดีมีความสุข ช่วยกันทำมาหากิน ต่างเป็นกำลังใจให้แก่กัน คู่แท้เมื่อเจอจะรู้สึกได้ทันที่เลยว่า

คือคนที่ใช่ จะมีความรู้สึกสักอ ย่ างที่ส่งออกมาในตอนที่ได้คบกัน บางครั้งเจอก็รู้สึกคุ้นหน้าเหมือนเคยเจอที่ไหน

มาก่อน ในฝันหรือในนิมิต พอมีปัญหากันจะมีฝ่ายหนึ่ง ยอมอ่อน เงียบลงไปเองเมื่อเจอคู่แท้จะทำให้ชีวิตก้าว

หน้าขึ้น แบบต่อเนื่องเหมือนมีแร งผลั กดัน หลายคนสามารถเปลี่ยนชีวิตจากหน้ามือ เป็นหลังมือได้ เมื่อได้เจอ

กับคู่แท้ ปรับปรุงตัวเองได้ หรือยอมเปลี่ยนตัวเองคู่แท้จะคอยเสริม ให้คำแนะนำ เป็นเบื้องหลังที่ดีให้สามารถ

ผ่ า น ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ไปได้คู่แท้นั้นเมื่อคบกันแล้ว จะไม่มีความรู้สึกลังเล ในการวางแผนชีวิตคู่ และแม้ฝ่าย

ชายหรือฝ่ายหญิงจะยังมีปัญหา ยังมีคนเข้ามาข้องเกี่ยว ก็ไม่สามารถจะแยกคู่แท้ จากกันได้คู่แท้เกิด อันเกิดจาก

คู่ที่เคยร่วมบุญ ใช้ชีวิตทำบุญร่วมกัน หรือคนที่เคยได้เป็นคู่แท้ ที่รักกันมาก มาแต่ชาติปางก่อน แล้วเคยสาบาน

ว่าจะรักกันไปตลอดข้ามภพข้ามชาติ ก็จะไม่ขอจากกันไป โดยไม่ผิ ดสัจจะ เมื่อจากกันไป ก็จะได้เจอได้ใช้ชีวิต

ร่วมกันอีก

2 คู่บุญ

เป็นคนที่เคยทำบุญร่วมกันมาแต่ชาติปางก่อน อาจเคยเป็นเพื่อน เป็นญาติมิตรกันมาก่อนแล้วมีโอกาสได้ ไปทำ

บุญร่วมกัน เป็นระยะหนึ่ง หรือย าวนานแต่ไม่นานถึงขนาดคู่แท้คู่บุญ คือคนที่เคย ได้ร่วมบุญหรือเคยเป็นแฟน

คบหากันในระยะเวลาหนึ่ง ที่ยังได้เจอคู่บุญอีกนั่นเป็นเพราะก่อนที่เราจะเกิดมาเป็นเรา เราได้เคยเกิดมาแล้ว

หลายชาติเคยคบหาดูใจ เคยได้ร่วมบุญ กับคนอื่นๆจึงมีโอกาสได้เจอกัน เมื่อหมดบุญไป จะมีเหตุให้ต้องเลิกจาก

กันไปเอง เช่นต้องห่างกันไป ต้องออกไปใช้ชีวิตของตนเองหรือห่างด้วย เรื่องการเรียน งาน หรือความไม่ลงตัว

กัน จึงทำให้ค่อยๆ เปลี่ยนความสัมพันธ์ จนกลายเป็นเพื่อนสนิท หรือกลายเป็นคนรู้จักกันไป เหลือไว้เพียงความ

ทรงจำดีๆ คนเราเกิดมามีคู่บุญมากมาย ในทางโหราศ าสตร์ ดูได้ว่าจะเจอเมื่อไหร่ ถือว่าเป็นเก ณฑ์คู่เล็กเป็นช่วง

มีโอกาส ได้ปิ๊งปั๊งเจอคนที่ถูกใจ คนที่ทำให้กระชุ่ม กระชวยหัวใจในปีหนึ่งจะมีโอกาสได้เจอคู่บุญ อยู่หลายครั้ง

บางทีเดินสวนกัน แล้วรู้สึกดี หรือได้คุยกันเพีงไม่นาน รู้สึกเข้ากันได้มากคู่บุญ ต่ อ ย อดให้กลาย เป็นคู่แท้ได้

ด้วยการต่อบุญในชาตินี้อีกเมื่อคบกันแล้ว ถ้าไม่อย ากข าด จากกันให้หมั่นสร้างบุญร่วมกัน สักเดือนละครั้ง หรือ

จะมากกว่านั้นก็ได้อ ย่ า ให้เกินสามเดือน ควรหาเวลาทำบุญร่วมกัน ทำไปสักระยะหนึ่งคู่บุญก็จะกลายเป็นคู่แท้

คู่กันไปตลอดไม่ขา ด จากกันได้

3 คู่ เ ว ร คู่ ก ร ร ม

ก็คือ เกิดมาเจอกัน เพื่อทำล ายกัน เพื่อใช้ก รรมให้แก่กัน หรือได้เจอเพื่อต้องรับก รรมที่เคยได้ก่อไว้ บางคน

จะเจอคู่เว ร คู่ก รรม เป็นระยะเวลาหนึ่งบางคนหลายเดือน หรือเป็นปี หรือไม่ก็จน ต ๅ ย จากกันและเมื่อเจอกัน

จะรู้สึกรักและหลงมาก อย่ า ง ถอนตัว ไม่ขึ้น ยิ่งรักก็ยิ่งหลง ตกอยู่ในภวังความรัก ความหลง จนไม่ยอมรับรู้ความ

จริ ง ที่จะทำให้เจ็ บใจหรือรับไม่ได้ ยอมถูกทำร้ า ย ยอมถูกส วมเขา ยอมถูกเหยี ย ดหย าม ยอมถูกกระทำ ให้

เจ็ บป วดใจอ ย่ างหนักพอเจอคู่เว ร คู่ก รรม ไม่ว่าจะเจอหนักขนาด เสี ยน้ำตาร้อ งไห้ขนาดไหน จะยังคงยอมรับ

ทนได้เสมอพร้อมให้อ ภั ย ทุกอ ย่ า งขอเพียงอย่ า ได้ทิ้งกันไป เพราะไม่อาจทำใจยอมรับได้ บางคนเปลี่ยนชีวิต

จ ากที่เคยรุ่งเรือง มีชีวิตที่ก้าวหน้า ต้องมาจบทุกอ ย่ า ง หมดตัวนั่นก็เป็นเพราะคู่เว ร คู่ก รรม เกิดจากที่เราได้เคย

ทำก รรมสร้างก รรมไว้ ทำให้คนรักต้องเสี ยใจต้องร้องไ ห้ ยุยงส่งเสริมให้คนเลิ กกัน หรืออะไรก็แล้วแต่ที่ไม่

สมควรทำให้ชาตินี้ ต้องมาเป็นฝ่ายรับก รรม บางคนก็หนัก มากบางคนก็แค่ระยะเวลาหนึ่ง เมื่อหมดเว รหมด

ก รรมจะจากกันไปเอง ความรู้สึกหลง หัวปักหัวปำ จะค่อยๆ จางไปเริ่มเห็นความจริง กระจ่างขึ้น ทางแก้เมื่อเจอ

คู่เว ร คู่ก รรม คือให้ยอมรับว่าเ ราได้เคยสร้างก รรมไว้ จึงต้องมาเจออ ย่ า งนี้พย าย ามอุทิศส่วนกุศลใ ห้เจ้าก รรม

นายเว ร เรื่องคู่ครอง ปฏิบัติก รรมฐา นทำสมาธิภาวนา อุทิศส่วนบุญให้เจ้าก รรมนายเว ร แล้วจะข าดจากกันไป

เอง โดยไม่รู้สึกเจ็ บป วด และไม่ต้องเสี ยใจมากนัก

ขอขอบคุณที่มา จาก postsod,tamnanna

Check Also

ตื่นแต่เช้าไปทำงาน กลับบ้านค่ำทุกวัน ทำไมยังไม่รวยสักที

ตื่นแต่เช้าไปทำงาน กลับบ้านค่ำทุกวัน ทำไมยังไม่รวยสักที หลายคนต้องตื่นไปทำงานแต่เช้าทุกวัน…