Home แนวคิดชีวิต 5 วิธี สอนลูกให้รู้จักพึ่งพาตัวเองได้

5 วิธี สอนลูกให้รู้จักพึ่งพาตัวเองได้

16 second read
0
337
5 วิธี สอนลูกให้รู้จักพึ่งพาตัวเองได้

5 วิธี สอนลูกให้รู้จักพึ่งพาตัวเองได้

1 สอนให้ลูกช่วยเหลือตัวเอง ตั้งแต่ยังเล็ก

โดยเริ่มจากเรื่องง่าย ๆ ในชีวิตประจำวัน เช่น เก็บของเล่นเข้าที่

เมื่อเล่นเสร็จ ถอดเสื้ อผ้า ที่ใส่แล้วลงตะกร้า เดินเอาจานไปเก็บ

เมื่อกินเสร็จ โดยมีคุณพ่อคุณแม่ คอยส่งเสริมและดูแลใกล้ ๆ

เมื่อลูกทำได้ก็ควรชื่นชม เพื่อเป็นแรงเสริมให้ เ ด็ ก อย าก ช่วยเหลือตัวเองต่อไป

2 ฝึกให้ลูกรู้จัก การทำงาน อ ย่ า ง มีระบบ

โดยให้ลูกทำงาน ทีละ อ ย่ า ง ด้วยความตั้งใจ และคุณพ่อคุณแม่

ต้องคอยดูแลลูก อ ย่ า ง ใกล้ชิดพร้อมให้คำแนะนำ ที่สำคัญไม่ควร

สั่งงานอื่นแทรก เพราะจะทำให้ เ ด็ ก เกิด ความสับสนและจัด

ลำดับ ความสำคัญ ของงานไม่เป็น

3 คุณพ่อคุณแม่ควรเปิดโอกาส ให้ลูกทำสิ่งต่าง ๆ ตามความสามารถและความสนใจของ เ ด็ ก

โดยเฉพาะ เ ด็ ก ในวัย 2 – 6 ขวบ ที่เริ่ม อย ากเรียนรู้ สำรวจ

และทดลองทำอะไรด้วยตนเอง หากลูกขอช่วยล้างจาน ขอช่วยทำสิ่งต่าง ๆ

คุณพ่อคุณแม่ก็ควรใ ห้เขาได้ลองทำเพื่อ ให้ลูกได้พัฒนาศั ก ย ภาพของตัวเอง

มีความมั่นใจในตนเอง ซึ่งจะนำไปสู่ความสามารถ ในด้านต่าง ๆ ที่เป็นการพึ่งพาตนเองได้

4 ไม่ควรใช้คำพูด ในเชิงลบเพื่อกร ะตุ้ นให้ลูกช่วยเหลือตัวเอง

เช่น แค่นี้เองทำไม ทำไม่ได้ หรือ คนอื่นยังทำได้เลย

เพราะจะยิ่งทำให้ ลูกรู้สึกไม่ดีกับตัวเอง ควรมีการเสริมแรงด้วย

คำพูดในเชิงบวก เช่น ลูกต้องทำได้แน่ ๆ คนเก่งจะเป็นการ

สร้าง แ ร งจูงใจให้ เ ด็ ก เป็น อ ย่ า ง ดี การพัฒนาความสามารถในการ

พึ่งตนเองให้กับ เ ด็ ก เป็นพื้นฐานสำคัญ ที่จะนำไปสู่ความสามารถ

ในการพึ่งพาตนเอง ได้ในอนาคต ซึ่งควรได้รับการฝึก อ ย่ า ง ต่อเนื่อง

และเหมาะสมเพื่อให้ เ ด็ ก สามารถเติบโต เป็นผู้ใหญ่ ที่รู้จัก

ทำประโยช น์ต่อตนเอง และสังคมได้

5 มอบหมายงาน ให้ลูกทำ

เพื่อฝึก ความรับผิดชอบ เช่น ใน เ ด็ ก เล็กวัย 1- 3 ขวบ

ที่เริ่มเข้าใจคำสั่งง่ายๆ คุณพ่อคุณแม่อาจ สอนให้เขาถือผ้าอ้อม

สำเร็จรูปที่ใช้แล้ว ไปทิ้งขยะทุกครั้ง เมื่อลูกได้รับคำสั่งซ้ำๆ

เดิม ๆ ก็จะเกิดความคุ้นชิน ทำให้ครั้งต่อ ๆ ไป เมื่อถอดผ้าอ้อม

สำเร็จรูปออก ลูกก็จะถือไปทิ้ง ข ย ะ เอง โดยไม่ต้องมีใครบอก

และเมื่อโตขึ้น ก็อาจจะมอบหมาย ให้ทำ อ ย่ า ง อื่นที่ย ากขึ้นต่อไป

ขอขอบคุณที่มา t r u e p l o o k p a n y a, khobjainas

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…