Home แนวคิดชีวิต 4 สิ่งที่ กำลังเกิดขึ้นในยุคนี้ คุณควรรู้ไว้

4 สิ่งที่ กำลังเกิดขึ้นในยุคนี้ คุณควรรู้ไว้

22 second read
0
577
4 เหตุผล ที่จะทำให้เราตาสว่างในยุควิกฤตที่จะเกิดขึ้น

4 สิ่งที่ กำลังเกิดขึ้นในยุคนี้ คุณควรรู้ไว้

1 เห็นท่าทีที่แท้จริง และคนที่มีน้ำใจ

บางคนก็แอบ กั ก ตุ น สินค้ าโดยมองว่าเป็น โอกาสทำเงิน

จากความ ทุ ก ข์ ร้อนของใครเขาขณะที่ บางคนบริจาคเงินเป็นล้าน

จัดซื้ ออุปกรณ์ทางการเ เ พ ท ย์ให้กับโร ง พ ย า บา ล หรือแม่แต่ข้าว ส าร  อาหารแห้ง

และสิ่งของจำเป็น แจ กจ่ ายให้กับคนที่ ได้รับความเดือ ดร้อน

2 พิสูจน์ให้เห็นว่าการมีเงินออม อ ย่ า ง น้อย 3 ถึง 6 เดือน เป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง

หลายคนเดือดร้อน เพราะที่ ผ่ า น มา ไม่เคยคิดที่จะออม

ก็พอเข้าใจอยู่บ้างแหละ สำหรับคนร ายได้น้อยจริงๆ เดือนช นเดือน

ก็ไม่พองี้ แต่ก็ไม่เป็นไร บางคนร ายได้พอประมาณ แต่ ติ ด หรู สร้างห นี้ให้ตัวเอง

ตลอดหวังแต่พึ่งแค่เงินเดือน จากงานประจำ เมื่อเกิดโ ค วิ ด ตกง าน

ทุก อ ย่ า ง ก็จบ บางคนเดือ ดร้อนแต่ไม่หนั กเกินไป เพราะใช้ชีวิตพอเพียง

เก็บเงินเคยชิบกันการ กิน อยู่ อ ย่ า ง ประหยั ด เลยปรับตัวได้ง่ายเมื่อถึงคราว ฉุ ก เ ฉิ น

ก็มีเงินสำรองไว้ใช้ ดูคนที่ดีที่สุดคือ ดูตอนเกิดวิก ฤ ต นี่แหละ

เหมาะสมที่สุด อ ย า ก รู้ว่า ใครทำหน้าที่ของตัวเองได้ดี ก็ให้ดูได้ในตอนนี้

พนั กงานที่ขยัน จะมีวินัยในการทำงานหรือไม่ถ้าต้อง W o r k f r o m H o m e

บริษัทที่เราทำงานอยู่ ทีมผู้บริหารมีศักยภาพมากขนาดไหน ในการบริหารจัดการ

กับวิก ฤ ตต่างๆ มีเงินสำรองแค่ไหน ฐานะทางการเงิน เข้มแข็งมั้ย เ

ศ ร ษ ฐีจะเห็นแก่ตัว หรือไม่ก็ดูได้จากน้ำใจ ที่เขาหยิบยื่นให้ในช่วงนี้เลย

3 เห็นท่าที ขององค์กร และ บริษัทที่ทำงานอยู่

องค์กรบางแห่ง มักจะอ้างว่า ได้รับผลกระทบจากโ ค วิ ด แบกรับภ าระไม่ไหว

อาจถือโอกาสเลิกจ้าง ปล ด เพราะ อ ย า ก จะปล ดออกอยู่แล้ว

ในขณะที่ทุกคน ต้องพึ่งพารายได้จาก งานประจำมากในช่วงนี้

แล้วการหางานใหม่ ก็ไม่ง่ายเลย องค์กรบางแห่ง มักมองว่าพนั กงาน

เป็น ท รั พ ย า ก ร ณ์ ที่มีคุณค่า พ ย า ย า ม ดูแลพนักงานให้ดีเท่าที่ทำได้

แน่นอนว่าทุกคนได้รับ ผลกระทบจากเรื่องพวกนี้ แต่หล า ยๆ บริษัท

ก็ไม่ล ดเงินเดื อน ยังจ้างอยู่ในระดับที่ บริษัทรับภาระไหวไม่ปล ดใครออ ก

ประคับประคองให้ ทุกคน ผ่ า น พ้นไปได้ พอสถานการณ์ ช่วงปกตินั้น

พนักงานที่มีประสบการณ์ ก็กลับมาทำงานต่อได้ อ ย่ า ง มีประสิทธิภาพ

4 พิสูจน์ให้เห็น ว่าอาชีพที่มั่นคงไม่มีอยู่จริง

เช่น นักบิ น แอร์โฮ สเตส แม้แต่ไกด์นำเที่ยว ในประเท ศ

ที่การท่องเที่ยวบูมมาก ตกงานกันหมดนี้ไม่รวมไปถึง อาชีพที่เกี่ยวกับ

งานบ ริการ พนักง านขับรถสาธารณะอื่นๆ มากมาย ที่ได้รับผลกระทบกัน

ขณะที่บางอาชีพยัง สามารถทำงาน W o r k f r o m H o m e ในช่วงนี้ได้

ทำให้ได้รับผลกระทบน้อยลง แต่ก็ต้องเตรียมพร้อมที่จะรับมือ ถ้าเหตุการณ์ เ ล ว ร้ า ย กว่านี้

ขอขอบคุณที่มา จาก 108resources, shareganpai

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…