Home แนวคิดชีวิต 4 วิธีการสอน ให้ลูกรู้จักการแก้ปัญหา

4 วิธีการสอน ให้ลูกรู้จักการแก้ปัญหา

16 second read
0
416
4 วิธีการสอน ให้ลูกรู้จักการแก้ปัญหา

4 วิธีการสอน ให้ลูกรู้จักการแก้ปัญหา

1 สอนให้ลูก พึ่งตัวเอง แก้ปัญหาด้วยตัวเองให้ได้

เพราะพ่อแม่บางรายนั้น มักจะห้ ามลูกทำโน่นนี่ ไม่ว่าลูกจะทำอะไร

ก็ต้องโด นว่า และการกระทำเช่นนี้นั้น จะทำให้ลูกข าดความมั่นใจ

เพราะงั้นสิ่งที่เหมาะสม ในการสอนลูกก็คือ เราควรฝึกให้ลูกใช้ความคิด

ใช้ปัญญาแก้ปัญหา ไม่ควรห้ ามเขา เพราะจะทำให้ เขาคิดวิเคราะห์ ด้วยตัวเองไม่ได้

2 สอนเขา ทั้งทำให้ดูเป็นตัวอย่ าง

เพราะเด็ กๆ ในช่วง 3-6 ขวบ มักลอ กเลียนแบบ คนใกล้ชิดเสมอ

และซึ่งบางที ก็ยังไม่สามารถ แยกอะไรได้ว่า ควรหรือไม่

ฉะนั้นเนี่ย ถ้าพ่อแม่ ต้องการให้ลูกล อ กเลียน แต่พฤติ ก ร ร มที่เหมาะสม

ที่ดีๆ ก็ควรทำให้ เป็นแบบอย่ าง ให้เขาเห็น และสิ่งเหล่านั้น

ที่มันจะทำให้ ลูกสามารถจดจำ นำไปปฏิบัติได้

3 ใช้คำพูดสุภาพ ในการสอนเขาแต่ละครั้ง

เพราะเรา เชื่อได้ว่าเ ด็ กๆ นั้น มักจะเกิดอาร ม ณ์ต่อต้ าน

หากพ่อแม่ใช้ คำพูดที่รุ นแร งในการสอน ทำให้ผลลัพธ์ใน

การสอนลูกไม่เป็น ไปต ามที่พ่อแม่ คาดหวังไว้ ฉะนั้น วิธีที่เหมาะสม

ในการสอนลูกคือ ให้ใช้คำพูดสุภาพ ในโทนเสียงที่อ่อนหวาน

และเรียกชื่อลูกทุกๆ ครั้ง ไม่ว่าจะสอนอะไร จะทำให้ลูกหัน

มารับฟัง หัน มาสนใจ ได้มากขึ้น

4 ฟังลูก เข้าใจลูกให้มากๆ

มันคือข้อสำคัญ สำหรับการสอนลูก นั่นคือ การเปิดพื้นที่

ให้เขาได้มีโอกาสพูด ไม่ใช่เพียงแค่ พ่อแม่จะถูกเสมอไป

เพราะบางทีเด็ กก็ มีแง่มุมความคิด ที่เป็นของเขาเหมือนกัน

ฉะนั้น จึงควรให้เด็ ก ได้ลองพูด เสนอมุมมองของเขาหน่อย

และจะผิ ดถูกอย่ างไร คุณเองก็จะ ได้รับรู้ความรู้สึก

นึกคิดของลูก มันทำให้คุณ แก้ไขปัญหา ที่ต้นส ายปล า ยเห ตุไ

ด้จงสอนลูกซะใหม่นะ จงหัน มาให้ความรักกับเขา ให้ความใกล้ชิด

ให้ความเข้าใจลูก สิ่งเหล่านี้มันจะทำให้คุณรับรู้ได้

ถึงปัญหาแท้จริง ว่าเกิดขึ้นอย่ างไร เป็น มาอย่ างไร

และจะแก้ไขได้ อย่ างเข้าใจมัน

ขอขอบคุณที่มา s a n o o k, s a n – s a b a i, profession-j55

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…