Home แนวคิดชีวิต 10 ข้อ เตือนสติในยามที่คุณเจอปัญหาชีวิต

10 ข้อ เตือนสติในยามที่คุณเจอปัญหาชีวิต

6 second read
0
597
10 ข้อ เตือนสติในยามที่คุณเจอปัญหาชีวิต

10 ข้อ เตือนสติใน ย า ม ที่คุณเจอปัญหาชีวิต

1 เมื่อต้องเจอคนที่ใช่ แต่ว่าเขามีคู่รักอยู่แล้ว

บอกกับตัวเองว่า มันคือประจักษ์ พย านว่า

ไม่มีใคร ได้ทุกอย่ าง ดังใจปรารถนา

2 เมื่อต้องเจอ คนกลิ้ง กะล่อน

บอกกับตัวเองว่า มันอุทา ห รณ์ ของชีวิต

ที่ไม่เอา เป็นแบบ อ ย่ า ง

3 เมื่อต้องเจอ งานหนัก

บอกกับตัวเองว่า มันเป็นโอกาส ในการเตรียมพร้อม

เพื่อเป็น มืออาชีพ ในอนาคต

4 เมื่อต้องเจอความ ทุ ก ข์ หนัก

บอกกับตัวเองว่า มันเป็นแบ บฝึกหั ด ที่จะช่วยให้เรา

มีทักษะ ในการใช้ชีวิต มากขึ้น

5 เมื่อต้องเจอ นายจอมละเมียด

บอกกับตัวเองว่า มันเป็น การฝึกตัวเอง

ให้สมบูรณ์ แบบมากขึ้น

6 เมื่อต้องเจอปัญหาซับซ้อน ที่คิดไม่ออก

ให้บอกตัวเอง มันคือบทเรียน ที่ยิ่งใหญ่

สร้างปัญญาได้ดี ได้ฝึกตัวเอง มากขึ้น

7 เมื่อต้องเจอคำตำหนิ นินทา

บอกกับ ตัวเองว่า มันคือการชี้ ขุมทรั พย์ ที่เราจะได้พบมัน

8 เมื่อต้องเจอคนเ ล ว

ให้บอกกับตัวเองว่า มันเป็นตัว อ ย่ า ง ชีวิต ที่ไม่ควรทำแบบนั้น

9 เมื่อต้องเจอ ความผิดหวังซ้ำๆ

บอกกับตัวเองว่า มันคือวิธีที่ ธรรมชาติ

ที่สร้างภู มิคุ้ ม กันให้เรา

10 เมื่อต้องเจอแฟนทิ้ง

บอกกับตัวเองว่า มันเป็นอนิจจัง ที่ทุกๆ

ชีวิตมี โอกาสพาน เสมอนะ

11 เมื่อต้องเจอ อุ บั ติ เ ห ตุ

ให้บอกตัวเอง ว่ามันคือคำเตื อนว่าจง อ ย่ า ประม าทอีกครั้งนะ

12 เมื่อต้องเจอศั ต รู กลั่นแกล้ง

ให้บอก ตัวเองว่า มันคือ บททดสอบ

เพราะ ม ารไม่มี บารมี ไม่เกิด

13 เมื่อต้องเจอคำนินทา จากใครต่อใคร

บอกกับตัวเองว่า นี่คือการสะท้อน ให้เห็นว่า

เราเป็น คนที่มี ความหมาย

14 เมื่อต้องเจอความป่ ว ยไ ข้

บอกกับตัวเองว่า มันคือการเตื อน ให้เห็น ว่าคุณค่า

ของสุ ข ภ า พที่ดี มันสำคัญ แค่ไหน

15 เมื่อต้องเจอความพลั ดพร าก จากกัน

ให้บอก กับตัวเองว่า มันเป็นบทเรียน

ที่เราต้องยืนหยัด อยู่ให้ได้ ด้วยตนเอง

16 เมื่อต้องเจอความจน

บอกกับตัวเองเสมอว่า มันเป็นวิธีที่ ธรรมชาติ

เปิดโอกาส ให้เราได้ สู้ชีวิตต่อ

17 เมื่อต้องเจอลูกหัวดื้ อ

ให้บอกกับ ตัวเองว่า มันเป็นโอกาสทอง

ในการพิสูจน์ ความเป็นพ่อแม่ ในตัวเรา

18 เมื่อต้องเจอภาวะห ลุ ดจาก อำ น าจ

ให้บอกกับตัวเองว่า มันเป็นความอนัตตา ของชีวิต

19 เมื่อไหร่ที่ เจอวิ ก ฤ ต

บอกกับ ตัวเองเสมอว่า มันคือบทพิสูจน์ สัจธรรม

ในวิ ก ฤ ตนั้นย่อมมี โอกาสเสมอ

20 เมื่อต้องเจอการจากลา ตลอดกาล

ให้บอกกับตัวเองว่า มันคือฉากสุดท้าย ของชีวิต

ที่มีความสมบูรณ์ มากขึ้นไงล่ะ

ขอขอบคุณที่มา san-sabai

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…