Home แนวคิดชีวิต เทคนิค 3 ข้อ ในการออมเงินแล้วชีวิตดีขึ้น

เทคนิค 3 ข้อ ในการออมเงินแล้วชีวิตดีขึ้น

18 second read
0
547
เทคนิค 3 ข้อ ในการออมเงินแล้วชีวิตดีขึ้น

เทคนิค 3 ข้อ ในการออมเงินแล้วชีวิตดีขึ้น

1 งดค่าใช้จ่าย ที่มันเกินจริง

เพราะเงิน ส่วนใหญ่ที่เราบอ กว่าเก็บไม่ได้เนี่ย ใช้จนหมดตลอ ด

อีกปัจจัยหนึ่งเลย ที่ทำให้ไม่มีเงินเหลือ คือ การใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือย

เกินที่มี มี 3,000 ใช้ 5,000 งี้ ไม่ว่าจะเป็นขน ม กระเป๋า เสื้อผ้า

รองเท้าที่ซื้ อมาแค่เพราะ ชอบเท่านั้นแล้วก็ไม่ได้ ใช้แล้วเรื่องนี้

เป็นเรื่องที่จัดการ ได้ด้วยตัวเราเองแค่ต้อง มีวินัยในตัวเองเสมอ

คิดไตร่ตรองให้ดี แรก ๆอาจจะทำได้ย าก พอทำจน ติ ด นิสัย

จะทำให้เราชิน ต่อไปก็จะไม่ย าก ทีนี้ก็จะส่ งผล ดีให้เรามีเงินเหลือใช้

เพราะเหล่านี้มันเป็นรายจ่าย ที่มีความฟุ่มเฟือย และถ้าเราลดไปได้

จะมีเงินเก็บเยอะเลย แค่คุณเปลี่ยนทัศนคติ และทำมันเท่านั้นสิ่งดี ๆ ก็เกิดขึ้นแล้ว

2 ซื้ อของ เน้นที่คุณภาพ

เพราะหล า ยคนที่อาจจะ ติ ด นิสัยชอบซื้ อของดูที่ร า คาเป็นหลัก

ต่อแต่นี้ไปควรเปลี่ยน พฤติกร ร ม ของตัวเอง ได้แล้วนะ พิจารณา

ไตร่ตรองให้ดีก่อนที่จะซื้ อ เพราะนอ กจากจะดู ที่ร าคา เราควรดู

ที่คุณภาพด้วย ฉะนั้นการที่จะซื้ อของแล้วได้ของที่มีคุ ณภาพมันย่อมดีกว่า

เพราะมันจะส่ งผล ระยะย าวเราเองก็จะได้ใช้ของอย่ างคุ้มค่าและนาน

ไตร่ตรองดูก่อน ก่อนคิดจะซื้ อ บางครั้งของที่มีคุณภาพ แต่ร าคาเพิ่มขึ้น

อีกนิด ก็ย่อมคุ้มค่ากว่านะ เราไม่ควรมองที่ราค าอย่ างเดีย ว

เราควรดูที่คุณภาพด้วย อีกทั้งยังต้องรู้จักจำกั ดการใช้เงินตัวเอง

ในแต่ละวันด้วยนะ อย่ างการที่เรากำหนดว่า วันนี้ จะใช้เงินสัก 300 บาท

ซื้ อไม่เกินนี้ และต้องมีวินัย หมดแล้วก็ควรหยุด ทั้งนี้ก็เพื่อช่วยให้คุณไม่

ต้องมีค่าใช้จ่ายบานปล า ย และยังมีเงินเหลือทั้งยังทำให้ไม่ข าด วินัยในการใช้เงินอีกนะ

3 ทำบัญชีรายรับ รายจ่าย เพื่อตัวเองด้วย

เรื่องพวกนี้คือพื้นฐาน ในการออม หล า ยคนคงรู้จัก เพราะถ้าอย ากมีวินัย

ในตัวเอง สิ่งที่ต้องทำให้ได้คือ เริ่มทำบัญชีรายรับ รายจ่า ยนี่แหละ

จากนั้นก็ไม่ย าก ให้เพื่อน ๆ นั้นใส่รายการที่ได้ ใช้ในบัญชี รายรับราย

จ่ายของเรา จะได้รู้ว่าอันไหนที่เราจ่า ยไป จ่ายไปเท่าไหร่บ้าง

และเหลือเท่าไหร่ จากนั้นให้เรามาคำนวณดูว่า ค่าใช้ จ่ายในแต่ละเดือน

มันควรจะ ไปในทิศทางไหน เพราะเหล่านี้ มันดีต่อเรา

จะให้เราเนี่ย รู้จักประมาณตน ไม่ใช้จ่ายเกินตัว

ขอขอบคุณที่มา s m i l e r o y y i m, t a m n a n n a, profession-j55

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…