Home แนวคิดชีวิต อาชีพ 10 สิ่ง ที่จะมีรายได้เยอะ และมีความก้าวหน้าในอาชีพ

อาชีพ 10 สิ่ง ที่จะมีรายได้เยอะ และมีความก้าวหน้าในอาชีพ

6 second read
0
2,417
อาชีพ 10 สิ่ง ที่จะมีรายได้เยอะ และมีความก้าวหน้าในอาชีพ

อาชีพ 10 สิ่ง ที่จะมีรายได้เยอะ และมีความก้าวหน้าในอาชีพ

1 ช่างเทคนิคดูแล รั ก ษ า กังหันลม

แนวโน้ม การเติบโต 68.2% เงินเดือน เฉลี่ย $56,230

2 พ ย า บ า ล เวชปฏิบัติ

แนวโน้ม การเติบโต 52.2% เงินเดือน เฉลี่ย $111,680

3 ช่าง ติ ด ตั้งโซลาร์เซลล์

แนวโน้ม การเติบโต 52.1% เงินเดือน เฉลี่ย $46,470

4 นักสถิติ

แนวโน้ม การเติบโต 35.4% เงินเดือน เฉลี่ย $92,270

5 ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด

แนวโน้ม การเติบโต 35.4% เงินเดือน เฉลี่ย $59,770

6 นักวิเคราะห์ความปลอด ภั ย ข้อมูล

แนวโน้ม การเติบโต 33.3% เงินเดือน เฉลี่ย $103,590

7 ผู้ดูแลสุขภาพผู้ ป่ ว ย ที่บ้าน

แนวโน้ม การเติบโต 32.6% เงินเดือน เฉลี่ย $27,080

8 ผู้บริหารจัดการบริการสุขภาพ

แนวโน้ม การเติบโต 32.5% เงินเดือน เฉลี่ย $104,280

9 นั ก วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ข้อมูล

แนวโน้ม การเติบโต 31.4% เงินเดือน เฉลี่ย $98,230

10 ผู้ช่วยแพทย์

แนวโน้ม การเติบโต 31.0% เงินเดือน เฉลี่ย $115,390

เราจะเห็นได้ว่า อาชีพช่างเทคนิคดูแล รั ก ษา  กังหันลมเป็นอาชีพ

ที่มีความต้องการ มากที่สุดในอีก 10 ปีข้างหน้า โดยคาดว่าจะมี

การเติบโตเพิ่มขึ้นถึง 68.2% มันเคยเป็นเรื่อง ธรรมดามากสำหรับคน

ที่จะทำงานนอกเวลา ในขณะที่เรียนมัธยม หรือมหาวิทย าลัย แต่ตอนนี้

ผู้คนจำนวนมาก ตัดสินใจที่จะเป็นนักเรียน เต็มเวลาและไม่ได้ทำงาน

ในเวลาเดียวกัน จากการคาดการณ์ และผลสำรวจต่างๆ เราจะเห็นได้ว่า

ตลาดแรงงานมี ความผันผวนอยู่ตลอดเวลา ซึ่งปัญหานี้ไม่ได้เกิดขึ้น

เพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็น เ ด็ ก รุ่นใหม่ หรือผู้ที่มีประสบการณ์

การทำงานมาก่อนล้วน ก็มีโอกาสพบเจอทั้งสิ้น เพราะฉะนั้น สิ่งนี้จึงเป็นสิ่ง

ที่ทุกคนต้องทำความเข้าใจ ปรับตัวและพัฒนาทักษะก ารทำงานเพื่อรับมือ

กับความเปลี่ยนแปลง และความท้าทายของ การจ้างงานในอนาคต

แล้วตอนนี้คุณมี คุณมีทักษะแบบไหน ในตลาดแรงงานอนาคต

ขอขอบคุณที่มา forlifeth

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…