Home แนวคิดชีวิต สวดมนต์บทนี้ประจำ ชีวิตดีขึ้น เงินทองไหลมาเทมา

สวดมนต์บทนี้ประจำ ชีวิตดีขึ้น เงินทองไหลมาเทมา

6 second read
0
452
สวดมนต์บทนี้ประจำ ชีวิตดีขึ้น เงินทองไหลมาเทมา

สวดมนต์บทนี้ประจำ ชีวิตดีขึ้น เงินทองไหลมาเทมา

บทสวด ที่มีความหมายที่ดี อยู่ในตัวดูช่องกันอยู่เป็น ประจำในทุกๆวันไม่ว่าจะเป็นในช่วงเวลาในช่วงเวลา ก่อนนอนจะให้ความหมายที่ดี กับตัวผู้สวดมากๆ จะเป็นประโยชน์กับผู้ที่สวด

อยู่เป็นประจำ ชีวิตที่เป็นอยู่ จะเจริญยิ่งขึ้น จะมีความสุขใจมีจิตใจที่สงบ

บทสวดมนต์

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ กราบ 1 ครั้ง สะวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ กราบ 1 ครั้ง สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ กราบ 1 ครั้ง

พุทธะบูชา มะหาเตชะวันโต ข้าพเจ้าขอบูชาพระพุทธ ขอให้ข้าพเจ้ามีเดชเดชะ ธัมมะบูชา มะหาปัญญะวันโต ข้าพเจ้าขอบูชาพระธรรม ขอให้ข้าพเจ้ามีปัญญาอันยิ่งใหญ่

สังฆะบูชา มะหาโภคะวะโห ข้าพเจ้าขอบูชาพระสงฆ์ ขอให้ข้าพเจ้าอุดม ด้วยอริยสมบัติ ติโลกะนาถัง ระตะนัตตะยัง อะภิปูชะย ามิ ข้าพเจ้าขอบูชาพระรัตนตรัย ซึ่งเป็นที่พึ่งของ โลกทั้งสาม 31 ภพภูมิ

วันทามิเจติยัง สัพพัง สัพพัฏฐาเน สุปติฏฐิตัง สา รีริกะธาตุ ขอบูชากราบไหว้พระสถูปซึ่งประดิษฐานพระบรมสา รีริกะธาตุตามที่ต่างๆ มะหาโพธิง ชินะโยจะ พุทธะรูปัง สะกะลังสะทา ขอบูชากราบไหว้

พระพุทธรูปทุกพระองค์และต้นพระศรีมหาโพธิ์ซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ ทิสาทิโส เอหิ ภูมิโม อมมะภูมิมา อาคัจฉันตุ ข้าพเจ้าขอสักการะบูชาพระภูมิเจ้าที่ พระแม่ธรณี และพระแม่คงคา

ทุกทิศทุกทางทั่วสากลภิภพ มนุสสานัง สะหะยัง ปิโยเทวา สีหะราชา เอหิจิตตัง ปิยังมะมะ ขอมนุษย์ทั้งหลาย องค์เทพเทวาทั้งหลาย สัตว์ใหญ่น้อยทั้งหลาย จงมีจิตที่เป็นมิตรสามัคคี กับข้าพเจ้าด้วยเทอญ

บทสวดมนต์บูชาพระภูมิเจ้าที่

ทิสาทิโส เอหิภูมิโม อมมะภูมิมา อาคัจฉันตุ ข้าพเจ้าขอสักการบูชา พระภูมิเจ้าที่พระแม่ธรณี และพระแม่ค ง ค า ทุกทิศทุกทางทั่วสากลพิภพ

บทสวดมนต์ผูกมิตรกับมนุษย์ เทวดา และสั ต ว์ทั้งปวง

มนุสสานัง สะหะยัง ปิโยเทวา สีหะราชา เอหิจิตตัง ปิยังมะมะ ขอมนุษย์ทั้งหลาย องค์เทพเทวาทั้งหลาย สั ต ว์ใหญ่น้อยทั้งหลาย จงมีจิตที่เป็นมิตรสามัคคีกับ ข้าพเจ้าด้วยเทอญ

บทสวดมนต์แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ ทุกเวลาทุกสถานที่

สัพเพ สัตตา อะเวรา โหนตุ สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุ ก ข์ เกิด แ ก่ เจ็บ ต า ย จงอย่ามี เ ว รซึ่งกันและกันเลย สุขี โหนตุ จงเป็นสุข เป็นสุขเถิด อัพยาปัชฌา โหนตุ จงอย่าพยา บ า ท เ บี ย ด เ บี ย น ซึ่งกันและกันเลย

อะนี ฆ า โหนตุ จง อ ย่ า มีความลำบาก จงอย่ามีความเดือด ร้อน จงอย่ามีความทุ ก ข์ กายทุ ก ข์ใจเลย

บทสวดมนต์แผ่เมตตาให้ตนเอง

อะหัง สุขิโต โหมิ ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข อะหัง นิททุกโข โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุ ก ข์ อะหัง อะเวโร โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเ ว รอะหัง อัพยาปัชโฌ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า

ปราศจากอุปสรรคอั น ต ร า ย ทั้งปวง สุขี อัตตานัง ปริหะรามิ ขอให้ข้าพเจ้าจงมีสติสัมปชัญญะอยู่ทุกเมื่อ รัก ษ ากาย วาจา ใจ ให้ พ้ น จากความทุ ก ข์ภัยทั้งปวงเถิด

บทสวดมนต์ของทุกบทสวดนั้น ล้วนได้มีความหมายที่ดี กันอยู่ในตัว สวดมนต์กันอยู่เป็นประจำ เป็นการสร้างบุญเสริมบุญที่ดีให้กับตนเอง บุญที่เราได้สร้างนั้น ก็จะหนุนทำให้ชีวิต ความเป็นอยู่ของเราดียิ่งขึ้น ได้พบเจอแต่สิ่งที่ดี

ขอขอบคุณที่มา postsod

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…