Home แนวคิดชีวิต สวดมนต์บทนี้ก่อนนอน ทำให้จิตใจสงบได้อานิสงส์มาก

สวดมนต์บทนี้ก่อนนอน ทำให้จิตใจสงบได้อานิสงส์มาก

6 second read
0
879
สวดมนต์บทนี้ก่อนนอน ทำให้จิตใจสงบได้อานิสงส์มาก

สวดมนต์บทนี้ก่อนนอน ทำให้จิตใจสงบได้อานิสงส์มาก

หลวงพ่อจรัญ ได้พูดว่า อาตมาสังเกตมา ตั้งนานแล้ว บางคนเขาก็ชอบไปหาหมอดู แล้วก็ต้องเจอกับสิ่งที่ไม่ดี อาตมาก็เลยมาดูเหตุการณ์ ที่โชคไม่ดี ความจริงแล้ว ก็เป็นไปตาม อ ย่ า ง ที่เขาว่า อาตมาก็เลยตั้งตำรา ขึ้นมาด้วยสติ

บอกว่าให้โยมไปสวดพุทธคุณเท่าอายุให้ได้เกินกว่า 1 เพื่อให้ได้สติ แล้วสวด พาหุงมหากา หายเลยสติสตางค์ก็ดีขึ้น ใช้สวดได้ผลตั้งแต่ นะโม พุทธัง ธัมมัง สังฆัง พุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ พาหุงมหากา

จบแล้วย้อนกลับมาข้างต้น เอาพุทธคุณห้องเดียว ห้องละ ๑ จบ ต่อ ๑ อายุ อายุ ๔๐ สวด ๔๑ ก็ได้ผล

เริ่มสวด ท่อง 3 จบ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

1 พุทธคุณ

อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะ สัมปันโน สุคะโต

โลกะวิทู อนุตตะโร ปุริสะธัมมะ ส า ระถิ สัตถาเทวมนุสสานัง พุทโธภะคะวาติ

2 ธรรมคุณ

สวากขาโต ภะคะวะตาธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตังเวทิตัพโพ วิญญูหิติ

3 สังฆคุณ

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

ยะทิทังจัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเนยโย อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ

4 พุทธชัยมงคลคาถา ถวายพรพระ

ถ้าสวดให้คนอื่นใช้คำว่า เต สวดให้ตัวเองใช้คำว่า เม เต แปลว่าท่าน – เม แปลว่าข้าพเจ้า

พาหุง สะหัสสะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง ครีเมขะลัง อุทิตะโฆระสะเสนะมารัง

ทานาทิธัมมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

มาราติเรกะมะภิยุชฌิตะสัพพะรัตติง โฆรัมปะนาฬะวะกะมักขะมะถัทธะยักขัง

ขันตีสุทันตะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

นาฬาคิริง คะชะวะรัง อะติมัตตะภูตัง ทาวัคคิจักกะมะสะนีวะ สุทารุณันตัง

เมตตัมพุเสกะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

อุกขิตตะขัคคะมะติหัตถะสุทารุณันตัง ธาวันติโย ชะนะปะถังคุลิมาละวันตัง

อิทธีภิสังขะตะมะโน ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

กัตตวานะ กัฏฐะมุทะรัง อิวะ คัพภินี ย า จิญจายะ ทุฏฐะวะจะนัง ชะนะกายะมัชเฌ

สันเตนะ โสมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

สัจจัง วิหายะ มะติสัจจะกะวาทะเกตุง วาทาภิโรปิตะมะนัง อะติอันธะภูตัง

ปัญญาปะทีปะชะลิโต ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

นันโทปะนันทะภุชะคัง วิพุธัง มะหิทธิง ปุตเตนะ เถระภุชะเคนะ ทะมาปะยันโต

อิทธูปะเทสะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

ทุคคาหะ ทิฏฐิภุชะเคนะ สุทัฏฐะหัตถัง พรัหมัง วิสุทธิชุติมิทธิพะกาภิธานัง

ญาณาคะเทนะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

เอตาปิ พุทธะชะยะมังคะละอัฏฐะคาถาโย วาจะโน ทินะทิเน สะระเต มะตันที

หิตวานะเนกะวิวิธานิ จุปัททะวานิ โมกขัง สุขัง อะธิคะเมยยะ นะโร สะปัญโญ

5 มหาการุณิโก

มหาการุณิโก นาโถ หิ ตา ยะ สัพพะปาณินัง ปูเรตวา ปาระมี สัพพา ปัตโต

สัมโพธิมุตตะมัง เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ เต ชะยะมังคะลังฯ

ชะยันโต โพธิ ย า มูเล สัก ย า นัง นันทิวัฑฒะโน เอวัง ตะวัง วิชะโย โหหิ

ชะยัสสุ ชะยะมังคะเล อะปะราชิตะปัลลังเก สีเส ปะฐะวิโปกขะเร อะภิเสเก สัพพะ

พุทธานัง อัคคัปปัตโต ปะโมทะติฯ สุนักขัตตัง สุมังคะลัง สุปะภาตัง สุหุฏฐิตัง

สุขะโณ สุมุหุตโต จะ สุยิฏฐัง พรัหมะ จารีสุ ปะทักขิณัง กายะกัมมัง วาจากัมมัง

ปะทักขิณัง ปะทักขิณัง มโนกัมมัง ปะณิธี เต ปะทักขิณา ปะทักขิณานิ กัตวานะ ละภันตัดเถ ปะทักขิเณฯ

ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา สัพพะพุทธา นุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เต

ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา สัพพะธัมมา นุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เต

ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา สัพพะสังฆา นุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เต

ถ้าสวดให้คนอื่นใช้คำว่า เต สวดให้ตัวเองใช้คำว่า เม เต แปลว่าท่าน – เม แปลว่าข้าพเจ้า

ทำการกราบ ๓ ครั้ง เสร็จแล้วสวด เฉพาะพุทธคุณ ดังต่อไปนี้

อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชา จาระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู

อะนุตตะโร ปุริสะทัม มะ ส า ร ะ ถิ สัตถาเทวะ มะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ

ให้สวดพุทธคุณเกินอายุ ๑ จบ เช่น อายุ ๒๘ ปี ให้สวด ๒๙ จบ

เมื่อสวดพุทธคุณครบตามจำนวน จบที่ต้องการแล้ว จึงตั้งจิตแผ่เมตตา และอุทิศส่วนกุศลตามนี้

คาถาแผ่เมตตาตนเอง

อะหัง สุขิโต โหมิ ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข

อะหัง นิททุกโข โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าปราศจาก ความ ทุ ก ข์

อะหัง อะเวโร โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าปราศจาก เ ว ร

อะหัง อัพ ย า ปัชโฌ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าปราศจาก อุปสรรค ทั้งปวง

สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ ขอให้ข้าพเจ้าจงมี ความสุขกายสุขใจ

รั ก ษ า กายวาจาใจให้พันจาก ความ ทุ ก ข์ ภั ย ทั้งปวงเถิด

แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์

สัพเพสัตตา สัตว์ทั้งหลาย ที่เป็นเพื่อน ทุ ก ข์ เกิด แก่ เ จ็ บ จากไป ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น

อะ เ ว ร า โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อ ย่ า ได้มี เ ว ร แก่กัน และกันเลย

อัพ ย า ปัชฌา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อ ย่ า ได้ พ ย า บ า ท เบียดเบียนซึ่งกัน และกันเลย

อนีฆา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อ ย่ า ได้มีความ ทุ ก ข์ กาย ทุ ก ข์ ใจเลย

สุขีอัตตานัง ปะริหะรันตุ จงมีความสุขกายสุขใจ รั ก ษ า ตนให้พ้นจาก ทุ ก ข์ ภั ย ทั้งสิ้นเถิดฯ

บทกรวดน้ำ อุทิศส่วนกุศล

อิทัง เม มาตาปิตูนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ มาตาปิตะโร – ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ

แก่มารดาบิดาของข้าพเจ้า ขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้า จงมีความสุข

อิทัง เม ญาตินัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย – ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ

แก่ญาติทั้งหลาย ของข้าพเจ้า ขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า จงมีความสุข

อิทัง เม คุรูปัชฌาย าจริ ย า นัง โหตุ สุขิตา โหนตุ คุรูปัชฌาย าจริย า – ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ

แด่ครูอุปัชฌาย์ อาจารย์ของข้าพเจ้า ขอให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ จงมีความสุข

อิทัง สัพพะ เทวะตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เทวา – ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ

แก่เทวดาทั้งหลาย ขอให้เทวดาทั้งหลาย จงมีความสุข

อิทัง สัพพะเปตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เปตา – ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ

แก่เปรตทั้งหลาย ขอให้เปรตทั้งหลาย จงมีความสุข

อิทัง สัพพะ เ ว รี นัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เ ว รี – ขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จแก่เจ้าก ร ร มนาย เ ว ร

ทั้งหลาย ขอให้เจ้าก ร ร มนาย เ ว ร ทั้งหลาย จงมีความสุข

อิทัง สัพพะสัตตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพสัตตา – ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ

แก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง จงมีความสุข

ขอขอบคุณที่มา หนังสือสวดมนต์ก่อนนอน, postsod

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…