Home แนวคิดชีวิต สวดมนต์ก่อนนอนทุกวันชีวิตจะดีขึ้นจิตใจจะสงบ

สวดมนต์ก่อนนอนทุกวันชีวิตจะดีขึ้นจิตใจจะสงบ

8 second read
0
673
สวดมนต์ก่อนนอนทุกวันชีวิตจะดีขึ้นจิตใจจะสงบ

สวดมนต์ก่อนนอนทุกวันชีวิตจะดีขึ้นจิตใจจะสงบ

ในทุกคืนก่อนเข้านอน สละเวลาวันละ 5-10 นาทีมีสมาธิมีความตั้งใจในการสวดมนต์ ตั้งจิตภาวนาตั้งใจทำก่อนนอน จะทำให้มีจิตใจที่สงบ ได้รับผลบุญที่เราได้ทำ ในการสวดมนต์แผ่เมตตาการภาวนา ก็จะทำให้ตัวเรานั้น

มีจิตใจที่สงบขึ้น ทำให้นอนหลับพักผ่อน ได้สนิทตลอดทั้งคืน ตื่นเช้ามาด้วยความสดชื่นในทุกๆวัน คิดจะทำสิ่งต่างๆก็จะดี จะประสบผลสำเร็จ ส่งผลทำให้คุณภาพในการใช้ชีวิตดีขึ้นด้วย การสวดมนต์ตอนเช้าก่อนนอน

การตั้งจิตภาวนาเหมือนเป็ นการทำบุญที่ตัวเรานั้นได้แผ่บุญกุศลที่เราได้สร้างไว้ให้กับตนเอง และคนในครอบครัวให้กับเจ้า ก ร ร มนา ยเ ว ร สร้างนิสัยของตนเอง ด้วยการสวดมนต์ในทุกวัน จะทำให้เทวดาที่ปกปัก รั ก ษ า

คุ้มครองตัวเรานั้นได้คุ้มครอ งให้มีแต่สิ่งที่ดีเข้ามา ให้ปลอด ภั ย จากสิ่งที่ไม่ดีทั้งปวง ร่วมอนุโมทนาบุญขอให้ผู้สวดมนต์อยู่เป็นประจำ ประสบผลสำเร็จในชีวิตและสิ่งที่ดีตามมา

บทสวดมนต์

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ กราบ 1 ครั้ง  สะวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ กราบ 1 ครั้ง สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ กราบ 1 ครั้ง

พุทธะบูชา มะหาเตชะวันโต ข้าพเจ้าขอบูชาพระพุทธ ขอให้ข้าพเจ้ามีเดชเดชะธัมมะบูชา มะหาปัญญะวันโต ข้าพเจ้าขอบูชาพระธรรม ขอให้ข้าพเจ้ามีปัญญาอันยิ่งใหญ่

สังฆะบูชา มะหาโภคะวะโห ข้าพเจ้าขอบูชาพระสงฆ์ ขอให้ข้าพเจ้าอุดมด้วยอริยสมบัติติโลกะนาถัง ระตะนัตตะยัง อะภิปูชะย ามิ ข้าพเจ้าขอบูชาพระรัตนตรัย ซึ่งเป็นที่พึ่งของโลกทั้งสาม 31 ภพภูมิ

วันทามิเจติยัง สัพพัง สัพพัฏฐาเน สุปติฏฐิตัง สา รีริกะธาตุ ขอบูชากราบไหว้พระสถูปซึ่งประดิษฐานพระบรมสา รีริกะธาตุตามที่ต่างๆมะหาโพธิง ชินะโยจะ พุทธะรูปัง สะกะลังสะทา ขอบูชากราบไหว้พระพุทธรูปทุกพระองค์

และต้นพระศรีมหาโพธิ์ซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ บทสวดมนต์นั้นจะมีทั้งแบบสั้นและแบบ ย า ว บทสวดข้างต้นนี้จะเป็นบทสวดแบบสั้นที่ง่ายต่อการจดจำ หากจำไม่ได้ ก็ให้เซฟเก็บเอาไว้แล้วเปิดตอนส่วนดูได้

แนะนำให้สวดมนต์ทุกๆคืนก่อนเข้านอน จะมีผลที่ดีต่อตัวคุณ พระ รัก ษ าเทวดารอบตัวคุ้มครอง บุญกุศลก็จะอยู่กับตัวคุณ ขอให้บุญกุศลนี้ได้ส่งไปเถิดท่านผู้ที่เจริญให้ได้รับผลบุญ

ขอขอบคุณที่มา shar e-si, hostingrc

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…