Home แนวคิดชีวิต วิธีขอขมาเทวดาประจำตัว ก่อนสิ้นปีชีวิตดีขึ้น

วิธีขอขมาเทวดาประจำตัว ก่อนสิ้นปีชีวิตดีขึ้น

6 second read
0
783
วิธีขอขมาเทวดาประจำตัว ก่อนสิ้นปีชีวิตดีขึ้น

วิธีขอขมาเทวดาประจำตัว ก่อนสิ้นปีชีวิตดีขึ้น

เรื่องราวต่างๆที่ได้เกิดขึ้น กับในชีวิตของคนเรานั้น มีหลากหลายเรื่องราว ให้เราได้พบเจอ ให้เราได้เรียนรู้ในสิ่งที่เกิดขึ้น หากได้ลองมองย้อน ไปในช่วงเวลาก่อนหน้านี้ มาจนถึงในช่วงปัจจุบัน

การดำเนินชีวิตมีเรื่องที่วุ่นวายใจ มีปัญหาต่างๆเรื่องราวต่างๆ ที่ ติ ด ขัดเป็นเรื่องราวที่ไม่สบายใจ นั่นเป็นเพราะวิ บากก ร ร ม ที่ตัวเรานั้น ได้สะสมกันมาในชาติที่แล้วทำให้ มีเรื่องราวมากมายที่ เกิดขึ้นในชีวิต

คนสมัยก่อนเขามักจะพูด กันว่า เป็นในเรื่องของก ร ร มเก่าในเรื่องของเจ้าก ร ร มนายเ ว ร ที่จะคอยผลักตัวเราให้ขึ้นหรือลงขึ้นอยู่ กับการกระทำของเราทั้งสิ้น ม นุ ษ ย์ คนเรา ทุกคนนั้นจะมีพลัง 2 ทาง

ในทางแรกคือเทวดาประจำตน ประจำตัวของเรา ที่จะคอยปก ป้ อ งปก ปัก รั ก ษ า และความคุ้มครองให้ป ล อ ด ภั ย จากสิ่งต่างๆ ให้ได้มีแต่สิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิต ปัญหาจากที่หนักก็จะ กลับกลายเป็นเบา

มีความสุขมากกว่า มีความทุ ก ข์ อย่างที่สองก็คือเจ้าก ร ร มนายเ ว ร ที่จะทำให้ตัวเรานั้นได้พบเจอ กับเรื่องราวที่ไม่ดี พบเจอกับปัญหาต่างๆ ที่เข้ามา มีเรื่องที่ทำให้วุ่น ว า ยใจ สำหรับทางไหน

ที่มีแรงมีกำลังมากกว่า ก็จะทำให้เราได้พบเจอกับสิ่งเหล่านั้น แต่ถ้าหากว่าเราได้มีการ เพิ่มกำลังบุญทำบุญสะสมความดี ให้ผลบุญกุศลที่เราได้สร้าง เจ้าก ร ร มนายเ ว รให้กับเทวดาประจำตัว

บุญกุศลที่เราได้ทำก็จะช่วยหนุนนำ ทำให้ชีวิตของเราดียิ่งขึ้น สำหรับวิธีการขอขมาเทวดา รั ก ษ าตัว เสริม ให้มีความเจริญรุ่งเรือง และ พ้ นจากเหตุต่างๆทั้งหลาย ตั้งนะโม ๓ จบ

อิติสุขะคะโต อะระหังพุทโธ นะโมพุทธายะ ปะฐะวีคงคา พรหมะเทวา  อินทะเทวา อังคะเทวา อาคันตุกะเทวะตา รุกขะเทวาพา ลี ชัยยะมังคะลา อาจาริยัง อาจาริยะเทวา มุณีสิทธิ มาตาปิตุโร อะโ ร คะเยนะ

สุขเขนะจะ ขะมามิหัง สาธุ สาธุ สาธุ  ด้วยอานุภาพของ พระพุทธเจ้า ด้วยอานุภาพของพระธ ร ร ม ด้วยอานุภาพ ของพระสงฆ์ ด้วยอานุภาพของพระรัตนตรัยทั้ง ๓ ประการนี้ ขอจงดลบันดาล

ให้บุญที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้ว ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาตินี้ ข้าพเจ้าขออุทิศบุญนี้ให้แก่เทวดาที่ รั ก ษ า ตัวของข้าพเจ้า ให้แก่เทวดา ที่รั ก ษาบ้ านเรือนที่อยู่อาศัยของข้าพเจ้า ให้แก่เทวดา

ที่ รั ก ษ ากิจการค้าขายของข้าพเจ้า ถ้าท่านตกทุ ก ข์ขอให้ พ้ นจากทุ ก ข์ ถ้าท่านมีสุขขอ ให้มีความสุขยิ่งๆขึ้นไป จงมีแต่ความสุข ความเจริญ มีอาหารอันดี มีอาภรณ์อันเลิศ ขอให้ท่านจงมีภ พ มีภูมิที่สูงขึ้น

และเจริญยิ่งๆขึ้นไป เมื่อได้รับผลบุญ ขอข้าพเจ้าแล้ว ขอจงให้ซึ่งอโหสิก ร ร มแก่ข้าพเจ้า และขอจงอนุโมทนาบุญ กับข้าพเจ้า เมื่อท่านอนุโมทนาบุญกับข้าพเจ้าแล้ว ขอให้บุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำนั้น

ดลบันดาลให้ตัวข้าพเจ้า มีแต่ความสุขความเจริญ แคล้ว คลาดป ล อ ด ภัยจากสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้น มีความสำเร็จในหน้าที่การงาน มีความสำเร็จในหน้าที่การเงิน ครอบครัว ความรัก สุ ข ภาพร่างกาย

แข็งแรง การค้าข า ยดี ทำธุรกิจดี เป็นที่รักกับคนที่พบเจอ กับมนุษย์รอบข้างทั้งหลาย ให้แก่ข้าพเจ้า และครอบครัวนั้นได้มีแต่โชค ล า ภ มีสิ่งที่ดีอยู่เสมอคิดสิ่งใด ก็สำเร็จดังความตั้งใจ

ขอขอบคุณที่มา สบายตา, postsod

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…