Home แนวคิดชีวิต 6 เคล็ดลับ เปลี่ยนเงิน 5000 ให้กลายเป็นเงิน 50000

6 เคล็ดลับ เปลี่ยนเงิน 5000 ให้กลายเป็นเงิน 50000

28 second read
0
376
6 เคล็ดลับ เปลี่ยนเงิน 5000 ให้กลายเป็นเงิน 50000

6 เคล็ดลับ เปลี่ยนเงิน 5000 ให้กลายเป็นเงิน 50000

1 สร้างแบรนด์สินค้ าตัวเอง

อ ย่ าเพิ่งบอ กว่าเพ้อเจ้อ อ ย่ าเพิ่งพูดว่าเป็น ไปไม่ได้ เ งิ นแค่ 5,000

จะมาทำแบร น ด์สิ นค้ าตัวเองได้ไง เรื่องนี้มี ตัวอ ย่ างให้เห็น มีคนทำได้

และมีคนทำแล้ว อ ย่ างแบรนด์ ข้าวเ ม่ ามิ ก ซ์ ที่ เจ้าของชื่อ พี่กาย อ ดีต

เคยเป็นนักวาดการ์ตูน เมื่อสื่อสิ่ง พิมพ์เริ่มถ ดถอ ย อาชีพ นักวาดการ์ตูนก็เลย

ไม่ค่อยมีร า ยได้ พี่กายลองพิมพ์ หนังสือเกี่ยวกับตัวเอง 5,000 เล่ม ปรากฏว่าข า ยได้

น้อยมาก เสี่ย ง อ ด ต า ย งานก็ไม่มี หนังสือก็ข า ยไม่ออ ก นำเ งิ นที่มีน้อยนิด

แค่ 5,000 มาล งทุ นกับข้า วเ ม่ า ทำเอง ทอ ดเอง หาตลาดเอง แต่ใช่ว่าจะดี

ในทันที โดนปฏิเสธมากกว่า กลับมาคิดอีกครั้งคราวนี้เป็นสินค้ าข้า วเ ม่ า

เหมือนเดิมแต่สอ ดแทรกการ วาดการ์ตูนอ่ า นฟรีใน F a c e b o o k และ P a n t i p

เ นื้ อ เรื่องก็เป็นเรื่องราว เกี่ยวกับชายสู้ชีวิตผู้ ผ จ ญ ภั ย ต ามหาวัตถุมาทำขน ม

ก็สร้างปรากฏ การณ์คนอ่ า น Follow จำนวน มาก ระหว่างนั้น ก็คิดสูตรข้า วเม่ าทอ ด

ใหม่ๆออ กมาด้วย ทอ ดเอง กินเอง เรียกว่ากิน แทนข้าวก็ว่าได้ สุดท้ายเ งิ นทุนหมด

ของยังข า ยไม่ได้ กลยุทธ์ สุดท้ายคือ เฉลยในการ์ตูน ว่าข้า วเม่ าที่ตัวการ์ตูนกำลัง

ต ามหาคือ ข้า วเม่ ามิกซ์ ใครสนใจสั่ งซื้ อได้ห่อละ 49 บ า ท รับออร์เดอร์ ทีแรก

ได้เ งิ น 30,000 บ า ท แต่ก็ยังไม่วาย โ ด นด่าเพราะข้า วเ ม่ าที่ส่งให้ลูกค้ ามัน

ไม่กรอบเหมือน ตอนทอ ดใหม่ๆ ต้องมาสอบถามผู้รู้ และได้เ ท ค นิ คว่าต้อง

ซื้ อเครื่องอบสินค้ าจะได้ กรอบนานเป็นเดือน ปัจจุบัน ข้า วเม่ ามิกซ์ ของพี่กาย

กล า ยเป็นธุรกิจ ครอบครัวสร้างยอ ดข า ย 30,000 – 50,000 ต่อเดือน

เขาใช้เวลาในการก้าว มาถึงจุดนี้ประมาณ 5-7 เดือน แต่เป็น 5-7 เดือนที่สู้แบบถว า ยชีวิต

2 กัดฟั นเก็บเ งิ นวันละ 300 บ า ท

ต้องเรียกว่ากัด ฟั น กันเลยทีเดียว เพราะค่าแ ร งขั้นต่ำ ตอนนี้ก็แค่ 300 บ า ทเท่านั้น

ไหนจะค่ากิน ค่าน้ำค่าไฟ ค่าน ม ลู ก ค่ารถ ค่าจิปาถะ อ ย่ าว่าแต่วันละ 300 เลย

บางคนแค่วันละ 30 ยังเก็บ ไม่ได้ด้วยซ้ำ แต่สำหรับคนที่พอจะมีแ ร ง

และมีกำลังเช่นคนที่มี เ งิ นเดือนประมาณ 20,000 บ า ท จะมีร า ยได้เฉลี่ย

ต่อวันประมาณ 666 บ า ท และหากต้องการเ งิ นจำนวน 50,000 ก็ต้องแบ่งมาเก็บ

วันละ 300 จะเหลือ กินเหลือใช้อีกประมาณ 366 บ า ท หมายความว่าก่อนจะทำ

แบบนี้ได้เราต้องมีเ งิ นทุนอีกสักก้อน เอาไว้สำรองตอนที่ กำลังกัดฟั นเก็บเ งิ นก้อน

ใหม่นี้ แต่วิ ธีนี้ไม่แนะนำ สำหรับ คนร า ยได้น้อยเพราะ ไม่มีทางทำได้แน่ ที่สำคัญ

ต้องมีวินัยในการเก็บเ งิ นแบบสุดๆ วันแรกๆ อาจไม่เป็น อะไรเท่าไหร่ แต่พอไป

กลางเดือน ท้ายเดือนนี่แหละปัญหาว่า จะเก็บได้ไหม วันละ 300 บ า ท

3 ฝากธน าค า รเดือนละ 8,333 บ า ท

คล้ายกับการ เก็บเ งิ นร า ยวัน แต่มาเปลี่ยนเป็นร า ยเดือน จะทำให้ดูลด

ความกดดัน สำหรับบางคนได้ ยิ่งบางคนอาจจะ ทำงานหล า ยอ ย่ างมีร า ยได้

หล า ยทาง นอ กจากงาน ประจำอาจจะข า ยของ ตลาดนัดตอนเย็น เป็นพ่อค้ า

แม่ค้ าออนไลน์ รับงานฟรีแลนด์ สิ่งที่ควรทำคือ ต้องรู้ว่าแต่ละ เดือนตัวเองมีร า ยรับ

เข้ามาเท่าไหร่ มีร า ยจ่ายออ กไป เท่าไหร่ ทางไหนบ้าง และในจำนวนร า ยรับที่

เข้ามาทั้งหมดจะเป็นไปได้ไหม หากจะหักเก็บฝากธน าค า รเดือนละ 8,333 บ า ท

พอครบ 6 เดือนเราจะมีเ งิ นในบัญชี 50,000 บ า ท ทั้งหมดขึ้น อยู่กับการบริหาร

จั ด ก า รเ งิ นตัวเอง เป็นสำคัญ ซึ่งหากวิ ธีนี้บอ กว่าคงไม่ได้ ก็ต้องมาลองดูวิ ธีอื่นกันต่อไป

4 วิ ธีเปลี่ยนเหรียญเป็นเ งิ น 50,000

ยังอยู่ที่การออมนี่แหละ คราวนี้ลองลดความกดดัน ลงไปอีกหน่อยมาลองเก็บ

เหรียญกันดูบ้าง วิ ธีการคือ ไม่ใช้เ งิ นเหรียญที่ได้จาก การทอนค้ าสินค้ า

จากการขนรถประจำทาง จากการใช้จ่ายใน แต่ละวัน เรียกว่าได้เหรียญมาเท่าไหร่

ก็เก็บเหรียญไว้ทั้งหมด ถามว่าแล้วจะได้ผลไหม คำตอบคือได้แต่ นานหน่อย

สมมุติทุกวันเราจะได้เ งิ นเหรียญต่างๆ จากการซื้ อสินค้ า โน่นนี้นั่น และขึ้นรถ

ลงเรืออะไรก็แล้วแต่ ทุกวันจะต้องมีเหรียญ 10 เหรียญ 5 เหรียญ 2 บ า ท

เหรียญ 1 บ า ท เชื่อหรือไม่ว่า บางทีเ งิ นเหรียญที่ได้มีค่าเกือบ 100 บ า ท

ซึ่งมันก็ไม่แน่ นอนแล้วแต่ร า ยบุคคล สรุปคือ ถ้าเราเก็บเหรียญทั้งหมดนี้

ในแต่วันคร่าว สัก 70-80 บ า ทต่อวัน ในระยะเวลา 6 เดือนเราจะมีเ งิ นเหรียญ

เหล่านี้ประมาณ 15,000 บ า ท เอ้า หมื่นห้าไม่ใช่ห้าหมื่น แม้จะดูห่างไกล

จากเ ป้ าที่ตั้งใจ ลองตัดเรื่อง เวลาออ กไปบางคนที่คิด การณ์ไกลเริ่มเก็บเ งิ น

แค่วันละ 10 บ า ทตั้งแต่เรียนปี 1 พอจบ ปี 4 เขาก็มีเ งิ นทุนสำรอง 50,000 บ า ท

ไม่รวมกับเ งิ นก้อนอื่นที่อาจจะมีเก็บเพิ่ม ไว้ในบัญชีอื่นอีกด้วย

5 ซื้ อแฟร นไ ช ส์ร า ค าไม่เกิน 5,000

แฟร นไ ช ส์ไหนบ้างที่ มองดูแล้วน่าจะมีร า ยได้ 50,000 ในเวลา 6 เดือน

โฟกัสไปที่แฟร นไ ช ส์อ าหา รปิ้งย่ างเพราะข า ยง่าย ข า ยดีและล งทุ น

ไม่แพงด้วย ยกตัวอ ย่ างคือ ต.เนื้ อ ย่ าง มีชุดทดลองข า ยงบลงทุน 3,000 บ า ท

ได้เนื้ อโคขุนติดมัน 500 ไม้ ข า ยไม้ละ 10 บ า ท ร า ยได้ 5,000 กำไร

2,000 บ า ท และคำนวณเล่นๆ ถ้าในแต่วันเราข า ยเนื้ อ ย่ างได้ 100 ไม้

ร า ยได้ 1,000 บ า ท ใน 1 เดือน มีร า ยได้ 30,000 บ า ท หักลบกับต้นทุน

วัตถุดิบ ค่าเช่าที่ ค่าจิปาถะก็น่าจะ เหลือเดือนละกว่า 10,000 บ า ท ในเวลา 6 เดือน

ก็ต้องมีเ งิ นเก็บ ไม่น้อยกว่า 50,000 ได้แน่ หรือจะลองข า ย ห ม่ าล่ า

กับแฟร นไ ช ส์ ห ม่ าล่ า ซะป๊ะกริลล์ ที่เลือ กเซตล งทุ นได้ตั้งแต่

3,000 – 4,000 บ า ท ได้พริก ห ม่ าล่ า และอุปกรณ์เบื้องต้น ในการข า ย

ร า ค าข า ย หม่ าล่ า ก็เริ่มต้นไม้ละ 10 บ า ท ร า ยได้เฉลี่ยก็ใกล้เคียง

กับเ นื้ อ ย่ างและน่าจะ เป็นเมนูกินง่าย ข า ยง่าย ที่ร า ยได้ดีด้วย

6 หาร า ยได้เพิ่มจากการทำงานเพิ่ม

ถ้าวิ ธีการ ออมแบบต่าง การล งทุ นเ ท ร ดหุ้ น การซื้ อแฟร นไ ช ส์

ยังไม่เหมาะกับตัวเรา วิ ธีที่ง่ายและตรงตั วที่สุดคือ ถ้าอย ากมีร า ยได้เพิ่ม

ก็ต้อง ทำงานเพิ่ม เหตุผลง่ายๆ ถ้าสมมุติเรา มีเ งิ นเดือน 15,000 บ า ท

เ งิ นก้อนนี้ต้องใช้กิน ใช้จ่าย จิปาถะ เรียกว่าเดือนชน เดือนหรือบางที

ก็ไม่พอใช้ใน 1 เดือนด้วยซ้ำ ไม่ต้องพูดถึงเรื่องเ งิ นเก็บ แค่จะกินเข้าไป

ยังไม่พอ แนะนำว่าไปหางานทำเพิ่ม ซึ่งเราต้องแลกกับ ความเหน็ดเหนื่อย

ที่มากขึ้น ถามว่าทำงานอะไรได้บ้าง หลังจากเลิกงาน ถ้าไม่เลือ กเป็นพ่อค้ าแม่ค้ า

ก็ลองไปข า ยของออนไลน์ หรือไปสมัครตัวแทน ประกัน หรือถ้ามีความรู้

มากหน่อยรับ เป็นติวเตอร์ หรือใครมีความสามารถ ด้านร้องเพลง เล่นดนตรี

ก็อาจรับงานพิเศษ กลางคืน ร า ยได้จากการทำงานแบบ ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยนี้

จะช่วยให้เรา มีเ งิ นในแต่ ละเดือนเพิ่มมากขึ้น สมมุมติว่าเพิ่มขึ้น มาอีก

เดือนละ 10,000 บ า ทนั้น หมายความว่าเรา อาจใช้เ งิ นก้อนนี้สำหรับ

การเก็บออม และใช้เ งิ นเดือน สำหรับการจับจ่าย ใช้สอย ก็จะทำให้

เรามีเ งิ น 50,000 ในเวลาไม่เกิน 6 เดือนได้ แต่ขอบอ กว่าวิ ธีนี้เหนื่อย

และทำให้เวลา พักผ่อ นเราน้อยลง ก็ควรบริหารจั ด ก า รเวลาให้ดีๆ

เพราะเสี่ยงที่เ งิ นเก็บของ เราอาจต้องใช้จ่ายเป็นค่า หม อรั กษ าอาการ เจ็ บ  ป่ ว ย

ที่พักผ่อนไม่เพียงพอได้ อันที่จริงก็ยังมีวิ ธี แบบไม่ต้องออม ไม่ต้องทำงาน

ไม่ต้องเสี่ย งเ ล่ นหุ้ น แต่เน้นเรื่องโช คและดว งล้วนๆ อ ย่ างการซื้ อ

ลอ ตเต อ รี่หรือ ฉลา กออ มสิ น ที่ล งทุ นน้อย แต่โอกาสได้รางวัลใหญ่ๆ

ก็น้อยต ามไปด้วยเฉลี่ยโอกาส ได้รางวัลใหญ่มีไม่ถึง 1 เปอร์เซน วิ ธีที่ดีที่สุด

คือทำงานเพิ่ม เก็บออมไปด้วย และแบ่งเ งิ นเล็กๆน้อย สักเดือนละ

100 มาลองเสี่ยงโช คคู่กันไป ใครจะรู้ว่าถ้าเราดว ง ดี งานรุ่ง โชคลาภดี

อาจได้เ งิ นทั้งจาก งานที่ทำ เ งิ นที่เก็บอม และเ งิ นที่เกิดจากการเสี่ย งโช ค

ถ้า 3 อ ย่ างมา พร้อมกันคำว่าเ ศ ร ษ ฐีย่อมๆ อยู่ในกำมือ ของเราแน่นอน

ขอขอบคุณที่มา t h a i s m e s c e n t e r fahhsai, kiddeemak99

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…