Home แนวคิดชีวิต 5 วิธี ในการสอนลูกแบบคนจีนให้โตมามีอนาคตและทันต่อโลก

5 วิธี ในการสอนลูกแบบคนจีนให้โตมามีอนาคตและทันต่อโลก

6 second read
0
416
5 วิธี ในการสอนลูกแบบคนจีนให้โตมามีอนาคตและทันต่อโลก

5 วิธี ในการสอนลูกแบบคน จี น ให้โตมามีอนาคตและทันต่อโลก

1 คนจี น พวกเขาสอนให้ลูกคิดด้วยตัวเอง

เขาจะสอนให้ ลูกช่วยเหลือตัวเอง ให้คิด ให้ตัดสินใจเองได้ เพราะประเทศ จี น

เป็นประเทศ ที่มีประช าก รเยอะ การแข่งขันก็สูง เพราะงั้น จึงต้องสอนลูกๆ

ให้ช่วยเหลือตัวเองคิดเอง ตัดสินใจเอง ผลออกมาอย่ างไร ก็เป็นเพราะการตัดสินใจของเราเอง

2 คนจี นสอนให้ลูกขยัน อดทน ประหยัด

คน จี น สอนให้ลูกขยัน อดทน ไม่ท้อต่ออะไรง่ายๆ ไม่เกี ยจคร้าน

มันจึงทำให้พวกเขา สร้างธุรกิ จจาก เสื่อผืนหมอนใบที่มีได้ ชาวจี นสอนให้ลูก

ได้รับรู้ถึง ความย ากลำบาก สอนให้มีความความขยัน อดทน เพราะเขามีความคิดว่า

การให้ลูกลำบากก่อน จะสบายในอนาคต และซึ่งมันก็เป็น อ ย่ า ง นั้นจริงๆ นั่นแหละ

3 พ่อแม่ชาวจี น มีแผนอนาคตให้ลูกๆ เสมอ

พวกเขามักจะเตรียม อนาคตให้ลูกๆ จะสอนให้ลูก รู้จักความสามารถรู้

ศักยภาพตัวเอง และทั้งติ ด อ าวุ ธ ทางปัญหา เพื่อให้มีทักษะฝึกฝน

วินัยและสร้าง ความเชื่อมั่นให้ตนเอง แทนที่จะปล่อยให้ลูกทำตามฝัน

มันจึงทำให้เด็ กๆ ชาวจี น พวกเขามีโอกาส ที่จะประสบความสำเร็จ

ในอนาคตจากการ ปลูกฝังของพ่อแม่ และวางแนวทางให้แต่ยัง เ ด็ ก

4 คน จี น พวกเขาสอนให้ลูกไม่ยอมแพ้ ไม่ย่อท้อต่ออะไรง่ายๆ

เพราะคนจี นนั้น พวกเขาสอนให้ลูก ไม่ยอมแพ้ สู้ชีวิต และนี่แหละ

มันคือการสร้างความภาคภูมิใจ พ่อแม่ชาวจี น พวกเขาจะ ไม่โอ๋ลูกจนเกินพอดี

เขาเชื่อว่า ลูกเรียนเก่งได้ หากมีวคามตั้งใจ ขยันหมั่นเพียร เพราะงั้น

หากลูกสอบต กพ่อแม่ชาวจี นจะว่ากล่าวกับเด็ ก พร้อมให้ลูกขยันทำแบบฝึกหัด

ฝึกฝนตนเอง ให้เก่งกว่าเดิม เพราะการเคี่ยวเข็ญ ของพ่อแม่

ทำให้ลูกประสบความสำเร็จ มีความอดทน มากขึ้น

5 พ่อแม่ชาว จี น พวกเขาสอนให้ลูกกตัญญู ต่อผู้มีพระคุณ

เพราะชาว จี น นั้น พวกเขาถือว่า ลูกของเขานั้น เป็นหนี้ชีวิตพ่อแม่

ฉะนั้น ก็ต้องตอบแทนบุญคุณ กตัญญูเพื่อตอบ แทนพระคุณ

ฉะนั้น มันจึงเป็นแนวคิด ตามแบบปรัชญาขงจื้อ ลูกจึงมีหน้าที่ที่ต้องเป็นลูกที่ดี

ฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ ทำให้พ่อแม่ภูมิใจ เหมือนกับพ่อแม่ที่มีหน้าที่

รับผิดชอบใน การเลี้ยงดูลูกไงล่ะ ดังนั้น คือไม่ว่าช า ติไหน หากเราปูพื้นฐาน

ให้เป็นเด็ กๆ ได้รับสิ่งที่ดีๆ มีคุณธรรม เด็ กๆ ก็จะมีเป้าหมายในชีวิตไปด้วย

ก็จะประสบ ความสำเร็จได้เสมอ เพราะงั้นครอบครัว เป็นสถาบันแรก

ที่อบรมสั่งสอน ให้มีภูมิรับกับทุกสถานการณ์ที่เขาต้องเจอ หากว่าพื้นฐานครอบครัวดี

เด็ กๆ ก็จะออกมาอยู่ในสังคม ได้ อ ย่ า ง มีความสุข ฉะนั้น เราควรนำข้อดี ของการเลี้ยงลูก

เหล่านี้มาบูรณาการ เพื่อให้ลูกเป็นผู้ใหญ่ที่ดี โตมาอนาคตดี เป็นคนดีของสังคม

ขอขอบคุณที่มา the-wayoflife

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…