Home แนวคิดชีวิต 30 สิ่ง ถ้าอยากหน้าที่การงานดี ต้องทำให้ได้ก่อนอายุ 35 ปี

30 สิ่ง ถ้าอยากหน้าที่การงานดี ต้องทำให้ได้ก่อนอายุ 35 ปี

12 second read
0
583
30 สิ่ง ถ้าอยากหน้าที่การงานดี ต้องทำให้ได้ก่อนอายุ 35 ปี

30 สิ่ง ถ้า อ ย า ก หน้าที่การงานดี ต้องทำให้ได้ก่อนอายุ 35 ปี

1 วางแผนการเงินไว้ให้ดี สำหรับไว้ใช้ช่วง เกษียณอายุของตัวเอง

2 จงใช้เงินในการ พัฒนาทักษะใหม่ๆ ให้กับตัวเองอยู่เสมอ

3 ลองให้อะไร กับคนอื่นบ้าง เช่น การทำงานจิตอาสา เป็นต้น

4 ควรรู้ลิมิต การทำงานของตัวเอง ว่ามันอยู่ตรงไหน

5 มีแฟ้มโชว์ ผลงานชิ้นโบว์แดง สะสมไว้

6 รู้จักวิธีแสดง ความสามารถ และจุดเด่นของตัวเอง อ ย่ า ง มีชั้นเชิง

7 รู้จักทักษะ และความสามารถ ที่มีอยู่ของตัวเอง

8 ยอมรับผลตอบรับ ที่ได้กลับมาไ ม่ว่าผลนั้น จะดี หรือ ร้ า ย ก็ตาม

9 รู้จักตอบกลับ และให้คำแนะนำ ตั กเตื อนผู้อื่น อ ย่ า งสุภาพ

10 นอนหลับ พักผ่อน ให้เพียงพอ

11 รู้จักวิธีจัดการ กับความ เ ค รี ย ด ของตัวเอง

12 มีแผนสำรอง ในชีวิตการทำงาน อยู่เสมอ

13 อ ย่ า ทำงาน จนละเลยสิ่งอื่นๆ ในชีวิต

14 อ ย่ า ลืมเก็บออมไว้ เผื่อไว้ใช้ ย า ม ฉุ ก เ ฉิ น ด้วย

15 ทำงานที่เรารัก แล้วคุณจะรู้สึกดีใน การตื่นไปทำงานทุกๆวัน

16 รู้จักการเจรจาต่อรอง ในการทำงานเพื่อ ให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี

17 จงทำในสิ่งที่ จะส่งผลให้คุณรู้สึก ภาคภูมิใจในตัวเอง

18 จงเรียนรู้คำแนะนำ จากที่ปรึกษา ในสายอาชีพที่ทำอยู่

19 จงเรียนรู้จากข้อผิ ดพล าด เพื่อใช้พัฒนา ตนเองไปอีกขั้น

20 จงรู้จักจุดอ่อน ของตัวเอง พร้อมทั้ง วิธีปรับปรุง

21 จงเอาชนะอุ ปส รรค และความกลั ว ในการทำงานให้ได้

22 สร้างเครือข่าย ในการทำงา นกับบุคลากร ที่คุณไว้ใจไว้

23 จงร ะมั ด ร ะวั ง ในการใช้สื่อออนไลน์ ให้มากขึ้น เพื่อป้องกันปัญหา ที่อาจตามมา

24 สร้างโปร์ไฟล์ ใน L i n k e d I n เพื่อสร้างเครือข่าย ในการทำงานใหม่ๆ

25 รู้จักการจัดการ งานที่มี ประสิทธิภาพ

26 จงพัฒนาทักษะ ในการทำความรู้จัก คนใหม่ๆ

27 จงทำใน สิ่งที่ตั้งใจไว้ อ ย่ า ง สุด ความสามารถ

28 ค้นหาวิธีทำ To-Do List ที่เหมาะกับรูปแบบ การทำงานของตนเอง

29 ค้นพบคำจำกั ด ความของ อาชีพที่ทำอยู่ เพื่อตอบข้อสงสัย ของคนอื่นได้อย่ างภูมิใจ

30 อ ย่ า จมอยู่กับความรู้สึกผิด และความผิดพลาด ในการทำงาน ที่เกิดขึ้นมากเกินไป

ขอขอบคุณที่มา the-wayoflife

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…