Home แนวคิดชีวิต 3 คาถา บูชาพ่อแม่ ทำทุกวันทำให้ชีวิตก้าวหน้า

3 คาถา บูชาพ่อแม่ ทำทุกวันทำให้ชีวิตก้าวหน้า

8 second read
0
734
3 คาถา บูชาพ่อแม่ ทำทุกวันทำให้ชีวิตก้าวหน้า

3 คาถา บูชาพ่อแม่ ทำทุกวันทำให้ชีวิตก้าวหน้า

พ่อและแม่เปรียบเสมือน พระที่อยู่ในบ้าน ดังนั้นเราทุกคน ควรให้ความเคารพ

และกราบไหว้พ่อ และแม่เป็นประจำเพื่อ ความเป็นสิริมงคลในชีวิต

ดังคำที่ว่าผู้ที่กตัญญูรู้คุณ พ่อแม่ไม่ว่าจะทำการสิ่งใด ย่อมประสบผลสำเร็จ

วันนี้เรานำคาถาสวดบูชา พ่อแม่ก่อนนอนเพื่อตัวท่าน เองและครอบครัว

จะได้พบเจอ แต่ความสุขสงบ สามา ร ถสวดตามกัน ได้ง่ายๆดังนี้

บทสวดคาถาบูชาพ่อแม่ ทำทุกวันก่อนนอน อานิสงส์ที่ตัวคุณจะได้รับ

จะทำให้ตัวคุณ และครอบครัวมีความสุข มีความสงบ ชีวิตของคุณดำเนินไป

อ ย่ า ง ราบรื่น ไม่มีปัญหาหรือ อุปสรรคใดๆเข้ามา จะทำให้มีการก้าวหน้า

ในทุกๆด้าน ชีวิตดีขึ้น หากว่าจะ ทำการสวดนั้น อ ย า ก ที่จะนำพวงมาลัย

ไปกราบไหว้พ่อแม่ก็ สามารถทำได้ บทสวดจำไม่ได้ ก็สามา ร ถจดใส่กระดาษเล็กๆ

เอาไปท่องได้เ ท่านี้เราก็จะสามา ร ถตอบแทนบุญ คุณของพ่อกับแม่ได้ 3 คาถาสวดบูชาพ่อแม่

1 อิมินาสักกาเรนะ ข้าขอกราบสักการะบูชา อันพระบิดร ม า ร ดา ตัวข้า

ขอน้อมระลึกคุณ ท่านมีเมตตาการุณ อุปการะคุณต่อบุตรธิดา ท่านให้กำเนิดลูกมา

ทั้งการศึกษาและอบรม ถึงแม้ลำบากขื่นขม ทุ ก ข์ ระทมสักเพียงใด ท่านไม่เคยหวั่นใหว

ต่อสิ่งใดที่ใด้เลี้ยงมา พระคุณท่านล้นฟ้า ยิ่งกว่าธาราและแผ่นดิน ข้าขอบูชาเป็นอาจิณ

ตราบจนสิ้นด ว ง ชีวา ขอปวงเทพไท้ รั ก  ษ า อันพระบิดรม า ร ดาของข้า เทอญ

2 มัยหัง มาตาปิตูนังวะปาเทสุ วันทามิ สาทะรัง กราบ 1 ครั้ง

3 อะนันตะคุณะ สัมปันนา ชะเนติชะนากา อุโภ มัยหัง มาตา ปิตูนังวะ ปาทา วันทามิ สาทะรัง

หลังจากสวดบูชาแล้ว หากตัวเราสะดวกก็ ทำพิธีขออโหสิก ร ร มต่อเลยก็ได้

โดยให้เตรียมน้ำโรย ด อ ก มะลิไปหนึ่ งขัน แล้วให้ตัว เรานั้นกล่ า วว่า

กายกัมมัง วจีกัมมัง มโนกัมมัง โย โทโส อันว่าโ ท ษใดความผิดอันใด

ที่ข้าพเจ้าพลั้งเผลอสติไป ด้วยกายก็ดี ด้วยใจก็ดี ทั้งต่อหน้าและลับหลัง

ขอใหคุณพ่อ คุณแม่ คุณปู่ คุณ ย่ า คุณตา คุณ ย า ย คุณพี่ คุณน้อง

อโหสิก ร ร มให้ข้าพเจ้าด้วย โดยหลังจากนั้นให้เราทำการ ราดน้ำลดมือลดเท้า

ของผู้ที่เป็นพ่อแม่ เพื่อความเป็นสิริม ง ค ลให้กับตัวคุณเอง ท่านใดที่นำไป

ปฎิบัติขอให้ชีวิต ประสบแต่ความเจริญรุ่งเรือง เพราะไม่มีบุญใดที่ยิ่งใหญ่ ไปกว่าการทำบุญกับพ่อแม่

ขอขอบคุณที่มา shar e -si, postkidde

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…