Home แนวคิดชีวิต 3 คาถา ที่เอาไว้สวดก่อนออกเดินทาง แคล้วคลาดปลอดภัย

3 คาถา ที่เอาไว้สวดก่อนออกเดินทาง แคล้วคลาดปลอดภัย

6 second read
0
351
3 คาถา ที่เอาไว้สวดก่อนออกเดินทาง แคล้วคลาดปลอดภัย

3 คาถา ที่เอาไว้สวดก่อนออกเดินทาง แคล้วคลาด ป ล อ ด ภั ย

สวดบทคา ถ าที่มีความศักดิ์สิทธิ์ ของห ล ว งพ่อ โ อ ภาสี ท่านได้แนะนำ

และได้ให้ปฏิบัติในทางธ ร ร มเป็นการสร้างคุณงามความดีให้กับตัวเราเอง

รวมถึงคนรอบข้าง สวดภาวนาคาถานี้ก่อนออกจากบ้ า นในทุกๆครั้ง

จะช่วยให้ แคล้ว คลาด ป ล อ ด ภั ย ทำสิ่งใดๆก็จะไม่มีอุปสรรค ใดเข้ามาขวางกั้น

บทคาถาเจริญสมาธิภาวนา

อะระหังพุทโธ เมตตาธัมโม สังโฆ รั ก ษ า นะโมพุทธายะช่วยข้า ดินน้ำลมไฟ

สร้างกายขึ้นมา บิดามารดา ชุบเลี้ยงอินทรีย์ ร่างกาย กายี ปะฐะพีเอาไป

บทคาถาแรกนี้ เป็นคา ถ า ที่ใช้บูชาในการเจริญภาวนา ให้ระลึกคุณงามความดี

ของพระพุทธคุณ บิดามารดา อันหาที่สุดไม่ได้ เจริญภาวนาตั้งจิตตั้งใจ

ในทุกลมหายใจ หายใจเข้าคุณงามความดี หายใจออกความสุข และความเจริญ

คาถาประจำตัวห ล ว งพ่อโอภาสี

อิติสุคะโต อะระหังพุทโธ นะโมพุทธายะ ปะฐะวีคงคา พระภุมมะเทวา ขะมามิหัง

ด้วยพระคาถานี้คือ ยอดพระภัณฑ์พระไตรปิฎก ที่ห ล ว งพ่อโอภาสี นำมาย่อแล้ว

เรียบเรียง เพื่อที่จะให้ ทุกท่านอ่านได้ง่าย ท่องได้ง่ายให้ง่าย ต่อการจดจำ

หมั่นสวดอยู่ เป็นประจำในทุกวัน สวดอยู่กับบ้ า นจะช่วย ป้ อ ง กัน ภั ย ต่างๆ ที่จะเข้ามา

สวด ก่อนออกจาก บ้ า นจะช่วยป้องกันตัว คุณตลอดทั้งการเดินทาง ไปไหนมาไหน

ให้ปลอด ภั ย สวด ป้ อ ง กัน ภั ย ต่างๆจากสิ่งที่เรามองไม่เห็นจากสิ่งที่เรามองเห็น

เดินทางไปไหนมาไหน ก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะคอยปก ป้ อ ง และคอยคุ้ม ครอง

อานุภาพขอคา ถ า นี้ครอบจักรวาล เลยทีเดียว

คาถาป ร า บ คุ ณ ไ ส ย ห ล ว งพ่อโอภาสี

นิพพานะ สัมปัตโต ระโต โสสัตตะมะโน สัตตะโมจะโน สะมาเปตีธะ สัตเต

โย สะมะทานัง นิพพานะ สัมปัตโต ระโต โส ปฏิจฐา โหตุ ปาณินัง

พุทธคุณคาถาอันเลื่องชื่อ

สวดทุกๆครั้ง ก่อนออกจากบ้ า น จะช่วยคุ้ม กัน ภั ย ช่วยคุ้ม ครองตัวผู้สวย

ตลอดทางการเดินทาง ไม่ว่าจะเดินทางไปไหนมาไหน จะป ล อ ด ภั ย

ไม่มีอั น ต ร า ยใดๆเข้ามา เดินทางไปยังสถานที่เปลี่ยว หยุดภาวนาที่ต้นไม้ใหญ่

หรือบริเวณศาล ขอบารมีขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ บริเวณนั้นให้ช่วย ป ก ปั ก รั ก ษ า

และคุ้ม ครองให้ ปล อ ด ภั ย คาถาของ ห ล ว งพ่อโอภาสี ให้พุทธคุณ

ในด้านความร่ำรวย เป็นคา ถ าที่ศักดิ์สิทธิ์มาก คนทำมาค้าขาย ต้องสวดทุกๆครั้ง

ก่อนที่จะเปิดร้าน จุดธูปบอกเจ้าที่ เจ้า ทางอธิษฐานตั้งจิตตั้งใจให้ ข า ยดี ให้ได้เงินมีลูกค้าเข้ามา

หากเดือดร้อนใจมีปัญหาต่างๆ ที่รุมเร้าเข้ามาอยู่ตลอดเวลา ให้สวดเพื่อเป็นการ

อโหสิก ร ร มให้กับเจ้าก ร ร ม นายเ ว รทั้งหลาย ทำบุญกรวดน้ำอุทิศบุญกุศล

ที่เราได้ทำส่งไปให้ถึง อธิษฐานสิ่งใดเทวดา ท่านจะอ นุ เคราะห์

ขอขอบคุณที่มา postsara ,นิตยส า รโลกทิพย์, hostingrc

Check Also

ข้อคิด 5 ข้อ เตือนสติคนที่กำลังแย่งแฟนคนอื่น

ข้อคิด 5 ข้อ เตือนสติคนที่กำลังแย่งแฟนคนอื่น 1 แย่งแฟนคนอื่น น่าละอายไม่ต่างจากขโมย ถึงแม้…