Home แนวคิดชีวิต 17 วิธี การเลี้ยงลูกให้โตมามีความมั่นใจในตัวเอง

17 วิธี การเลี้ยงลูกให้โตมามีความมั่นใจในตัวเอง

14 second read
0
404
17 วิธี การเลี้ยงลูกให้โตมามีความมั่นใจในตัวเอง

17 วิธี การเลี้ยงลูกให้โตมามีความมั่นใจในตัวเอง

1 ชื่นชมกับความ พ ย า ย า ม ของลูก ไม่ว่าลูกจะแพ้หรือชนะ

เมื่อเราโตมากขึ้นเราจะพบว่า ระหว่างการเดินทางมีค่า มากกว่าจุดหมายปลายทาง

เมื่อลูกตั้งเป้าหมายเพื่อ ที่จะชนะในการทำกิจ ก ร ร ม บาง อ ย่ า ง แต่ต้องสะดุดล้ม

หรือพลาดพลั้งไม่ไปถึงเส้นชัย ให้เราให้กำลังใจ กับความ พ ย า ย า ม ของลูกนั้น

อ ย่ า ทำให้ลูกรู้สึกอาย เมื่อเขากำลัง พ ย า ย า ม ผลดีในระยะ ย า ว คือลูกจะเรียนรู้

ว่าความ พ ย า ย า ม ช่วยสร้างความมั่นใจ ได้ อ ย่ า ง มากทีเดียว

2 ฝึกการให้กำลังใจเพื่อสร้างความสามารถ

ควรให้กำลังใจ และเสริมแรงให้ลูก ทำในสิ่งที่ลูกสนใจ เพราะจะทำให้ลูก

ไม่รู้สึกกดดัน มมากจนเกินไป ฮาโมนี ชู นักเปียโนระดับโลก บอกในรายการ

ทอล์กโชว์ของเอลเลน ว่าเธอฝึกเล่นเปียโนตั้งแต่ 3 ขวบ และเล่นได้ดี

เพราะได้รับกำลังใจ จากครอบครัว การฝึกความ พ ย า ย า ม

จะสร้างความเชื่อมั่น ในการพัฒนา ตนเองตามมา

3 ให้ลูกฝึกแก้ปัญหาด้วยตนเอง

ถ้าหากคุณพ่อคุ ณแม่ช่วยแก้ปัญหา ให้ลูกเสมอ ลูกจะขาดทักษ ะในการพัฒนา

ด้านความเชื่อมั่น ในการคิดแก้ปัญหาด้วยตนเอง เมื่อผู้ปกครอง คอยช่วยเหลือ

ตลอดเวลาลูกจะขาดวิธี รู้จักคิดแก้ปัญหา และความเชื่อมั่น ในตนเองจะหมดไป

นั่นหมายความว่า ยอมให้ลูกได้เกรด B หรือ C บ้างแทนที่จะได้เกรด A ตลอด

ในขณะที่ ลูกกำลังเรียนรู้ ในการแก้ปัญห าในการทำงาน

4 ให้ลูกแสดง พ ฤ ติ ก ร ร ม ตามวัย

ไม่ควรมี ความคาดหวังให้ลูกแสดง พฤติ ก ร  ร ม เหมือนผู้ใหญ่ เมื่อลูกรู้สึกว่า

ต้องแสดงพฤติ ก ร ร ม ที่เหมาะสม และถูกต้องตาม ที่พ่อแม่กำหนดเท่านั้น

จะทำให้เห็นถึง มาตรฐานที่เป็นไปไม่ได้ และจะไปลดความ พ ย า ย า ม

ที่ลูกทำอยู่ การตั้งมาตรฐาน ที่ลูกไม่สามารถไปถึงได้จะลด ความเชื่อมั่นของลูกลง

5 กร ะตุ้ นความอย ากรู้อย ากเห็น

การตั้งคำถาม ที่ไม่จบไม่สิ้น อาจทำให้ลูกรู้สึกเหนื่อย และเบื่อหน่าย

แต่ความจริงแล้ว ไม่ควรเป็น อ ย่ า ง นั้น ผู้ปกครองควรตั้งคำถามเพื่อ

ช่วยส่งเสริมพัฒนา การของ เ ด็ ก เพื่อลูกจะเรียนรู้ว่า มีหลายสิ่งหลา ย อ ย่ า ง

ที่เรามองไม่เห็นในโลกนี้ อีกมากมายที่เรายัง ไม่ได้เรียนรู้ สิ่งเหล่านี้จะ ก ร ะ ตุ้ น

ให้ลูกมีความ อ ย า ก รู้ อ ย า ก เห็นมากขึ้น เ ด็ ก  ที่มาจากครอบครัว ที่พ่อแม่ตั้งคำถาม

ให้เสมอๆ จะเรียนรู้ได้เร็ว และดีกว่า เ ด็ ก ที่พ่อแม่ หาคำตอบให้ตลอดเวลา

6 ให้ลูกลองสิ่งท้าทายใหม่ๆ

แสดงให้ลูก เห็นเป้าหมาย ที่เป็นความสำเร็จเล็กๆ เพื่อไปสู่ความสำเร็จ

ของเป้าหมายใหญ่ๆ เช่น ขี่จักรย านโดยไม่ใช้ล้อ เล็กฝึกการช่วยขี่

คุณพ่อคุณแม่ สามารถสร้างความมั่นใจในตัวลูกเพิ่มขึ้น ได้จากความรับผิดชอบตามวัย

7 หลีกเลี่ยงการซิกแซก

หรือมีข้อ ยกเว้นให้ลูกเสมอ การให้สิทธิพิเศษ ทำให้ลูกขาด ความเชื่อมั่น

8 ไม่วิพากษ์วิจารณ์การแสดงออกของลูก

ไม่มีสิ่งไหนที่ทำให้ลูกท้อใจ เท่ากับการวิพากษ์วิจารณ์ ลูกในความ พ ย า ย า ม

ของเขา การให้คำแนะนำ หรือข้อเสนอแนะ สามารถทำได้บ้าง แต่ อ ย่ า บอกว่า

ลูกทำกิจ ก ร ร ม นี้ได้ แ ย่ จริงๆ ถ้าลูกกลัวที่จะล้มเหลว เพราะกังวลว่า

จะทำให้เราโกรธ หรือผิดหวัง ลูกจะไม่กล้าทำสิ่งใหม่ การที่พ่อแม่วิพากษ์

วิจารณ์ลูกบ่อยๆ จะทำให้ลูกรู้สึกหมด คุณค่าในตัวเอง และหมดแรงจูงใจด้วย

9 ทำความล้มเหลวให้เป็นเกาะที่สร้างฐานการเรียนรู้

การเรียนรู้จากข้อผิดพลาด ช่วยสร้างความมั่นใจ แต่นั่นจะเกิดขึ้นได้

เมื่อคุณพ่อคุณแม่ทำ ข้อผิดพลาดเป็นโอกาส ที่จะเรียนรู้เติบโตและก้าวไป

อ ย่ า ปกป้องลูกมากเกินไป ยอมให้ลูกล้มเหลว บ้างบางครั้งบางคราว

เพื่อช่วยให้ ลูกเกิดความเข้าใจ และมีการวางแผน ที่ดีขึ้นในครั้งหน้า

คุณพ่อคุณแม่ ควรเปิดโอกาสให้ลูกเรียนรู้ จากข้อผิดพลาด

10 เปิดประตูสู่ประสบการณ์ใหม่ๆ

ในฐานะผู้ปกครอง เราควรช่วยเปิดโอกาส ให้ลูกมีประสบการณ์ ในโลกกว้าง

มากขึ้นเพื่อเปิด โลกทัศน์ในการเรียนรู้ การเปิดประสบการณ์ ให้ลูกจะสอน

ให้ลูกรู้ว่า ไม่ว่าจะเจอ ประสบการณ์ ซึ่ง น่ากลัวที่เราไม่ เคยเผชิญมา

ก่อนเราก็ จะสามารถ ฝ่ า ฟั น และเอาชนะมันได้

11 สอนลูกว่าหากจะทำให้สำเร็จต้องรู้อะไรบ้าง

คุณพ่อคุณแม่ เป็นฮีโร่ในใจของ เ ด็ ก ๆ จนกระทั่ง ลูกเริ่มเข้าสู่วัยรุ่น

ใช้โอกาสนั้น สอนลูกให้รู้จักวิธีการคิด การแสดงและการพูด เป็นตัว อ ย่ า ง

และแบบ อ ย่ า ง ที่ดี ให้แก่ลูก การที่ลูกเฝ้าดูความสำเร็จ ของเราแสดง

ให้เห็นว่าเขา สามารถประสบความสำเร็จ ได้เช่นเดียวกัน

12 อ ย่ า บอกลูกเมื่อเรามีความกังวลใจกับลูก

ผู้ปกครองที่กังวลใจ มักแปลความหมาย ได้ว่าไม่เชื่อมั่น การแสดง

ความมั่นใจของ ผู้ปกครองจะส่งผลต่อ ความมั่นใจของ เ ด็ ก ด้วย

13 ให้กำลังใจลูกเมื่อลูกเผชิญความ ทุ ก  ข์ ย า ก ลำบาก

ในชีวิตนั้น ไม่มีความยุติธรรม และไม่มีอะไรที่ง่ายเสม อไปซึ่งลูกต้องเรียนรู้

เข้าสักวันใดวันหนึ่ง เมื่อเราเผชิญกับความ ย า ก ลำบาก คุณพ่อคุณแม่ควรชี้

ให้เห็นว่าเมื่อเรา ทนต่อความ ย า ก ลำ ย า  กได้ จะช่วยสร้างให้เราปรับตัว

ในการรู้จักยืดหยุ่น ต่อสถานการณ์ต่างๆ ได้ คุณพ่อคุณแม่ควรอธิบาย ให้ลูกฟังว่า

ทุกถนนสู่ความสำเร็จ จะต้องเผชิญกับขวาก หนามบ้างอะไรบ้าง

14 คุณพ่อคุณแม่เสนอตัวที่จะเข้าช่วยเหลือและสนุบสนุนแต่ต้องไม่มากจนเกินไป

การให้ความช่วย เหลือที่มากเกินไป และเร็วเกินไป จะลดความสามารถ

ในการช่วย เหลือตัวเองของลูก ควรให้ลูกช่วย เหลือตัวเอง

ก่อนเพื่อสร้าง ความมั่นใจแก่ ลูกมากขึ้น

15 ชมเชยในความกล้าหาญเมื่อลูกเริ่มลองสิ่งใหม่

ไม่ว่าจะเป็นการเข้า ทีมบาสเกตบอล หรือการลองเล่น โรลเลอร์สเก็ต

ผู้ปกครองควร ที่จะชมและให้กำลังใจเ มื่อลูกทำสิ่งใหม่ๆ โดยพูดคำชมง่ายๆ

เช่น เก่งมากที่ กล้าลองสิ่งใหม่ๆ ความสบายมา จากการที่เราติดยึด

กับสิ่งเก่าๆ แต่ความกล้าหาญ มาจากการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่แตกต่างจากเดิม

16 ฉลองความตื่นเต้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

เ ด็ ก ๆ มองดู และเรียนรู้ ว่าพ่อแม่รู้สึก อ ย่ า ง ไรต่อสิ่ง ต่างๆที่เกี่ยวกับเขา

ถ้าเราตื่นเต้น กับวิธีการว่ายน้ำ หรือการพูดภาษาใหม่ๆ เ ด็ ก ๆ ก็จะรู้สึก

ตื่นเต้นด้วย การเรียนรู้เป็นสิ่งที่ ย า ก และหากทำให้ ประสบความสำเร็จ

จะช่วยสร้างความมั่นใจ ให้เพิ่มมากขึ้น ดังนั้น การฉลองความสำเร็จ ช่วยให้ลูกโตขึ้น

17 เป็นผู้ปกครองแบบเข้าใจลูก

ไม่บังคับห รือเข้มงวด จนเกินไป หากเราเข็มงวด กับลูกมากเกินไป

จะทำให้ลูก ขาดความมั่นใจ และลดความเชื่อมั่นลง การทำตามคำสั่ง

ตลอดเวลา จะทำให้ลูกขาดความกล้า การสร้างลูกให้มีความเชื่อมั่น

จะทำให้ลูกเป็น คนสร้างสรรค์และกล้าพูดคำว่า ไม่ได้ ต่อสิ่งที่ไม่ถูกต้อง

เช่นกล้าปฏิเสธ ต่อผู้ที่มาหยิบยื่นสิ่ง เ ส พ ติ ด ต่างๆให้

ขอขอบคุณที่มา m g r o n l i n e.com,ดร.สุพาพร เทพยสุวรรณ, wansukth

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…