Home แนวคิดชีวิต 13 แนวคิด แบบคนที่รวยแล้วชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปในทางที่ดี

13 แนวคิด แบบคนที่รวยแล้วชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปในทางที่ดี

16 second read
0
307
13 แนวคิด แบบคนที่รวยแล้วชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปในทางที่ดี

13 แนวคิด แบบคนที่รวยแล้วชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปในทางที่ดี

1 คนทั่วไปคิดว่า ต้องมีเ งิ น ถึงจะนำเ งิ นไปทำให้ร ว ย แต่คนร ว ย

ใช้เ งิ นคนอื่น ทำให้ตัวเองร ว ย หล า ยๆ คน มักคิดว่า เ พ ร า ะเราไม่มีเ งิ น

ทำอ ย่ างไรก็ไม่ร ว ย มันต้อง มีเ งิ นก่อน แต่คนร ว ย ยืมเ งิ นคนอื่น

มาสร้าง ความสำเร็จ ให้ตนเอง

2 คนทั่วไปใช้ เ งิ นเกินตัว คนร ว ยใช้เ งิ น ประหยัด วิ ธีคิดของคนร ว ย

เวลาอย ากได้ของ อะไรก็คือ หาเ งิ นให้ร ว ยก่อน สิ พอซื้ อได้ค่อยซื้ อ

และถึงแม้เขาจะ มีเ งิ น มากมาย แต่เขาก็ยัง ใช้เ งิ นอ ย่ างรู้คุณค่า

3 คนทั่วไปเชื่อว่า ต้อง ทำ อะไรซักอ ย่ างถึงจะร ว ย แต่คนร ว ยคิดว่า

ต้อง เป็น อะไรซักอ ย่ าง ถึงจะร ว ย คนทั่วไป คิดว่าต้องทำอะไรซักอ ย่ าง

และได้เ งิ น มา เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และร ว ย แต่คนร ว ย เติบโตขึ้นเรื่อยๆ

จากประสบการณ์ และความล้มเหลว จนวันหนึ่งประสบ ความสำเร็จและร่ำร ว ย

4 คนทั่วไปสอน ลูกให้อยู่รอ ด คนร ว ยสอนลูกถึงวิ ธีที่ ทำให้ร ว ย คนร ว ย สอนลูกว่า

โลกนี้มีคนร ว ย และคนจน แต่ไม่ได้สอนให้ดูถูก แต่สอนให้รู้ว่า อย ากเป็นแบบไหน

และทำอ ย่ างไรถึงจะได้ เป็นแบบที่ลูกอย ากเป็น ซึ่งแน่นอนถ้าลูกถึง

จุดที่เข้าใจ จะเลือ กอย ากที่จะ เป็นคนร ว ย

5 คนทั่วไปคิดว่าตลาด ขับเคลื่อนด้วยเหตุผล คนร ว ยคิดว่าตลาดขับเคลื่อน

ด้วยอารมณ์ และความอย ากได้ อย ากมีของมนุษย์ คนร ว ยรู้ดีว่า การค้าข า ย

ทุกอ ย่ างขับเคลื่อน ด้วยความอย าก ความกลัว อารมณ์ของ มนุษย์ ทำให้

พวกเขารู้ว่า ต้องทำอ ย่ างไรกับปัจจัย พวกนี้ให้เข้าข้างเขา

6 คนทั่วไปไม่ ตั้งเป้าสูงเกินเ พ ร า ะกลัวผิ ดหวัง แต่คนร ว ยกล้าตั้งเป้า

ให้สูงที่สุด และท้าทายตัวเอง ไม่มีใครร ว ยได้ ถ้าไม่ตั้งเป้าสูงๆ ซึ่งเป็นสิ่ง

ที่คนส่วน มากไม่ทำเ พ ร า ะไม่อย าก ผิ ดหวังนั่นเอง

7 คนทั่วไปมองเ งิ น ด้วยอารมณ์ คนร ว ยมองเ งิ นด้วยเหตุผล คนร ว ย

จะมองเ งิ นด้วย เหตุผล มองเ งิ นเป็นประตู และโอกาส ไม่ใช่สิ่งของมีค่า

ที่ต ามมาด้วย อารมณ์และการหลงใหล ในตัวมัน

8 คนทั่วไป คิดถึงวันดีๆ ในอ ดีตและปรารถนา จะกลับไป คนร ว ยมอง

แต่ข้างหน้า คนที่ก่อร่าง สร้างตัวจนร ว ย วางชีวิต ตนเองเป็นเดิมพัน

มองแต่อนาคตว่า เขาต้องร ว ย และทำต ามเป้าให้สำเร็จ ส่วนคนที่คิดว่าอ ดีต

ของเขาเป็นเรื่องที่ หอมหวานย ากจะลืม มักจะไม่ ประสบความสำเร็จ

9 คนทั่วไปคิดว่า การศึกษาทั่วไปคือเรื่อ งสำคัญและนำไปสู่ความร่ำร ว ย

แต่คนร ว ยเชื่อว่าความรู้ เฉพาะเป็นด้านๆ สำคัญที่สุด หล า ยๆ คนเชื่อว่า

การเรียน ต่อโท ต่อเอก ต ามที่สังคมเห็นว่าดี จะเป็นหนทาง สู่ความร ว ย

แต่คนร ว ยเชื่อว่า การมีความรู้เฉพาะด้าน ในเรื่องที่ตนชอบ

ก็เพียงพอแล้ว ที่จะทำให้สำเร็จ ใจเรื่องนั้น

10 คนทั่วไปคิดว่า เ งิ น นำมาซึ่งปัญหา แต่คนร ว ยคิดว่า ความย ากจน

นำมาซึ่งปัญหา คนทั่วไปหล า ยคน คิดว่าคนที่ ร ว ย คือพวกเขาโชคดี

แต่มีจำนวน ไม่น้อยที่ร ว ยได้ เ พ ร า ะไม่สุจริต และก่อปัญหาต ามมา

ในขณะที่คนร ว ย เชื่อว่า ถึงแม้เ งิ นไม่ได้การันตี ความสุข แต่เ งิ นทำให้ชีวิต

สบายขึ้น ไม่ลำบากเ พ ร า ะการไม่มีเ งิ นนั่นแหละ ที่ทำให้เกิดปัญหาต ามมา

11 คนทั่วไปหาเ งิ นจากการ ทำสิ่งที่ไม่ชอบ ไม่รัก คนร ว ยทำสิ่งที่เขารัก

คนร ว ยเชื่อว่า สิ่งที่ดีที่สุด กลยุทธ์ที่ดีที่สุด คือทำสิ่งที่คุณรัก แล้วค่อยหาทาง

ทำให้มันทำเ งิ นได้ แต่คนทั่วไปส่วน มาก ยอมทนทำสิ่ง ที่ตนไม่ชอบ เพื่อเ งิ น

12 คนทั่วไปลองเล่น ห ว ย เผื่อร ว ย คนร ว ยทำงาน เพื่อให้ร ว ย หล า ยๆ คน

อย ากร ว ยทาง ลัด พย าย ามเล่น ห ว ย เพื่อที่วันหนึ่งจะร ว ย

แต่คนร ว ยลงมือ ทำจริงจัง เพื่อที่จะได้ร ว ยขึ้นๆ

13 คนทั่วไปคิดว่า การเห็นแก่ ตัวคือเรื่องที่ แ ย่ แต่คนร ว ยมองว่าการ

เห็นแก่ตัว คือเรื่องที่ดี คนร ว ยจะพย าย าม ทำให้ตัวเอง มีความสุข มากกว่าคนอื่นๆ

หรือสังคม ซึ่งนั่นคือสิ่งที่ คนทั่วไปมองว่า แ ย่ ไม่ดี ซึ่ง Siebold บอ กว่านี่คือสาเหตุ

ที่ทำให้พวกเขา ยังคงไม่ร ว ยอยู่ต่อไป เ พ ร า ะคิดถึง ตัวเองน้อยไป

ขอขอบคุณที่มา ce n t r a l h e a l t h y sabailey, deelight888

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…