Home แนวคิดชีวิต 10 ข้อ ที่คนเป็นหัวหน้าที่ดีควรมีในตัวเอง

10 ข้อ ที่คนเป็นหัวหน้าที่ดีควรมีในตัวเอง

14 second read
0
5,679
10 ข้อ ที่คนเป็นหัวหน้าที่ดีควรมีในตัวเอง

10 ข้อ ที่คนเป็นหัวหน้าที่ดีควรมีในตัวเอง

1 สิ่งที่คาดหวังและเป้าหมายการทำงานที่ชัดเจน

ไม่ว่าใคร ก็ชอบความชัดเจน ดังนั้นให้กำหนดบทบาท เป้าหมาย และหน้าที่

ความรับผิดชอบให้ พนักงานทุกคนเข้าใจ อ ย่ า ง ชัดเจน อาจจะบอกตัวต่อตัว

หรือและบอกพร้อมกัน ทั้งทีมย้ำชัดถึงเป้าหมาย ของทีมอย่ างสม่ำเสมอ

อาจเป็นรายเดือน รายไตรมาส หรือตลอดทั้งปี ไม่งั้นการทำงานอาจเกิดปัญหา

เพราะพนักงาน จะทำงานไปเรื่อย ๆ โดยขาดความเข้าใจในเป้าหมาย

หรือความคาดหวัง ที่ถูกต้อง ชัดเจน

2 การยอมรับและชื่นชม

เมื่อพนักงานได้รับ การชื่นชมในสิ่งที่พวกเขาทำมากเท่าไหร่ พวกเขายิ่ง

มีแรงบันดาลใจในการทำงาน ให้ประสบความสำเร็จ ตามเป้าหมายมากขึ้นเท่านั้น

เอ่ยคำชมเมื่อพวกเขา ทำงานได้ดีที่สำคัญ คุณต้องให้ความสำคัญ กับทีมไปพร้อม ๆ

กับการการชมเชยพนักงาน ที่ทำงานดีเด่นเป็นรายบุคคล การยอมรับและเห็นคุณค่า

ของพนักงาน อ ย่ า ง เท่าเทียม จะทำให้พวกเขามีกำลังใจ ในการทำงานร่วมกัน

และทำให้เกิด ประสิทธิภาพที่ดี ในการทำงาน

3 การสื่อ ส า ร กัน อ ย่ า ง มีประสิทธิภาพ

การสื่อ ส า ร หรือการประสานงานที่ดีระหว่างกัน ในการทำงานทำให้พนักงาน

ทุกคนเข้าใจในงานของตน ยิ่งมีข้อมูลมาก และชัดเจนเท่าไหร่ โอกาสที่จะเกิด

ข้อผิดพลาดก็ น้อยลงโดยการสื่อ ส า ร ที่ดีต้องเกิดขึ้นในทุกช่องทาง ได้แก่

การประชุมทีม การสนทนาตัวต่อตัว การใช้โทรศัพท์ อีเมล การสื่อ ส า ร

ทางไกลด้วยวิดีโอ ผ่ า น ข้อความหรือ ตัวหนังสือบนหน้ากระดาษเอก ส า ร

อ ย่ า ง ไรก็ตาม ให้ระวังการสื่อ ส า ร ที่ผิดวิธี เช่น วิธีการส่งอีเมลหรือข้อความ

ไม่เหมาะสม โดยเฉพา ะอ ย่ า ง ยิ่งสำหรับการแจ้งข่าว ร้ า ย เพราะเป็นช่องทาง

ที่ไม่มีการโต้ตอบระหว่างกัน ในทันทีและพวกเขา อาจเกิดความรู้สึกในแง่ลบได้

ดังนั้นผู้นำทั้งหลาย ควรมองว่าเรื่องการสื่อ ส า ร เป็นเรื่องสำคัญ และละเลยไม่ได้

4 ความก้าวหน้าในอาชีพ

พนักงานจะตั้งใจทำงาน มากขึ้นเมื่อเห็นว่าองค์กรมี สภาพแวดล้อมหรือทรัพย ากร

ที่เอื้ออำนวยให้พวกเขา พัฒนาศักยภาพของตนเอง ได้ อ ย่ า ง เต็มที่ มอบหมายงาน

ให้พนักงานได้ อ ย่ า ง มีประสิทธิภาพ พูดง่าย ๆ ก็คือ ใช้คนให้ถูกงาน ให้โอกาส

ทีมของคุณ ได้ลองทำงานใหม่ ๆ ที่จะช่วยพัฒนาทักษะเพิ่มเติม ในสิ่งที่พวกเขาไม่เก่ง

นอกจากพวกเขาจะสามารถ พัฒนาทักษะส่วน บุคคลและทีมได้แล้ว ยังจะทำให้

องค์กรของ คุณเติบโตไปพร้อม ๆ กันอีกด้วย

5 ความเชื่อมั่นและไว้ใจ

ทำให้ได้ตาม ที่คุณสัญญาไว้ ซื่อสัตย์ต่อตัวเองและ รั กษ า คำพูดของคุณ

ประพฤติปฏิบัติตัว เป็นแบบ อ ย่ า ง ที่ดีให้กับคนในทีม ถ้าคุณทำผิดพลาด

คุณก็ต้องยอมรับผิด อ ย่ า ง สง่า ผ่ า เผยและไม่เอาแต่โทษ ลูกน้องที่ทำผิดพลาด

เพราะการตัดสินใจ ที่มาจากตัวคุณเอง เมื่อพวกเขาเห็นตัว อ ย่ า ง ที่ดีจากผู้นำ

พวกเขา จะเกิดความเชื่อมั่น และไว้ใจ

6 ความรับผิดชอบ

คนทำงานทุกคนล้วน อย ากเก่งในงานที่พวกเขา ทำและพึ่งพาตัวเองได้

แต่ถ้าเขายังไม่เก่งพอ นั่นเป็นหน้าที่ของผู้นำที่ ต้องชี้แนะให้พวกเขา

สามารถแก้ปัญหา และทำสิ่งที่ได้ รับมอบหมายจน สำเร็จคุณต้องสอนงาน

พวกเขา อ ย่ า ง มีประสิทธิภาพ และสม่ำเสมอ รวมถึงถามไถ่ว่าแก้ปัญหา

ไปแล้ว อ ย่ า ง ไรบ้าง หรือคิดยังไง ต่อปัญหาดังกล่าว และสอนให้

พวกเขาเรียนรู้ที่ จะแก้ปัญหาด้วยวิธี ของพวกเขาเอง เพื่อที่ว่า

ครั้งต่อ ๆ ไป พวกเขาจะได้แก้ปัญหา ได้ด้วยตัวเอง

7 ความเคารพจากหัวหน้า

พนักงานหลายคน ไม่ค่อยได้ความเคารพ จากหัวหน้า ผู้นำที่ดีไม่ควรมี

ความลับกับคนในทีม เพราะพวกเขาจะรู้สึกด้อยค่า และรู้สึกเหมือน

เป็นคนนอก ควรปฏิบัติต่อพวกเขา อ ย่ า ง มืออาชีพ และไม่มองว่าพวกเขา

ด้อยกว่าไม่ว่าจะในเชิง คุณวุฒิหรือวัยวุฒิ เปิดเผยและซื่อตรงให้มากที่สุด

เท่าที่คุณจะทำได้ คุณต้องสร้างทีมที่ทุกคน เท่าเทียมกัน ไม่ใช่

ผู้นำที่มีอำนาจเหนือ กว่าแต่เพียงผู้เดียว เมื่อคุณให้เกียรติพนักงาน

หรือคนในทีม พวกเขาก็จะให้เกียรติ คุณเช่นเดียวกัน

8 ความภูมิใจในงานที่ทำ

ทุกคนต่างอย ากมีงานที่พูดได้ อ ย่ า ง เต็มปากว่า นี่คือ งานที่ฉันภูมิใจ

การสร้างสภาพแวดล้อม ที่ดีในการทำงาน จะทำให้พนักงานมีแรง ก ร ะ ตุ้ น

ในการทำงาน หัวหน้าจึง ควรสร้างรูปแบบ การทำงานในเชิงบวก เช่น

การมีวัฒนธรรม องค์กรที่เป็นกันเอง หรือสร้างบรรย ากาศการทำงานที่สนุก

ไปพร้อม ๆ กับการทำงาน อ ย่ า ง ขยันขยันแข็งสอนให้ พวกเขารู้จักทำงานเป็นทีม

และเห็นคุณค่าในงานที่ทำ ท้ายที่สุดผลของการทุ่มเท ทำงานอย่ างเต็มที่นั้น

จะผลิ ด อ ก ออกผล ให้กับทั้งคุณที่เป็นผู้นำ และคนในทีมของคุณเอง

9 การเรียนรู้ในที่ทำงาน

การพัฒนาทักษะการทำงาน เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับ การทำงานในทุกสาขาอาชีพ

องค์กรที่ดีควรให้ความสำคัญกับ วิธีการพัฒนาทักษะการทำงาน ด้วยการจัดหาทรัพย ากร

การเรียนรู้เช่นสื่อการ เรียนรู้อย่ างห้องสมุด หรือคลังความรู้ แบบออนไลน์ ตลอดจน

การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูน ทักษะการทำงานให้ แก่พนักงา น อ ย่ าง สม่ำเสมอ

เพื่อให้พนักงาน ของคุณก้าวทันโลกที่หมุน ไป อ ย่ า ง รวดเร็วให้ทัน

10 การประสบผลสำเร็จ

ใครจะไม่อย ากเป็นผู้ชนะ ก ร ะ ตุ้ น ให้พนักงานทุ่มเท กับการทำงาน

และให้ตำแหน่งงาน ที่เหมาะสมกับพวกเขา เพื่อที่ว่าพวกเขาจะได้

ประสบความสำเร็จต ามสายงานที่ พวกเขาถนัดได้ใน อนาคตกำจัดอุปสรรค

ในการทำงาน และส่งเสริมพวกเขาอย่ าง เต็มที่ อ ย่ า เปลี่ยนแนวทาง หรือแผนการ

ไปสู่เป้าหมายบ่อย ๆ โดยไม่พิจารณาให้รอบคอบ ละเลยกับผลการปฏิบัติงาน

ที่ไม่ ผ่ า น เกณฑ์การประเมิน หรือตั้งเป้าหมายโดยไม่ดู พื้นฐานความเป็นจริง

เพราะคนได้รับผลกระทบ โดยตรงคือพนักงาน ของคุณที่ต้องเจอกับ

ภาวะความกดดันจาก ความไม่มั่นคงในแนวทาง ในการทำงานของผู้นำอย่ างคุณ

จนก่อให้เกิดทัศนคติ ที่ไม่ดีกับการทำงาน หรือแม้แต่กับตัวคุณ หรืออาจนำไปสู่

ความล้มเหลว ในเส้นทางอาชีพของ พวกเขาได้ในอนาคต

ขอขอบคุณที่มา b u s i n e s s p l u s, verrysmilejung

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…