Home แนวคิดชีวิต (เรื่องสอนใจ) คุณด่าผมนิ่ง คุณเห่าผมเงียบ คุณโกรธแต่ผมไม่โกรธ

(เรื่องสอนใจ) คุณด่าผมนิ่ง คุณเห่าผมเงียบ คุณโกรธแต่ผมไม่โกรธ

6 second read
0
3,902
(เรื่องสอนใจ) คุณด่าผมนิ่ง คุณเห่าผมเงียบ คุณโกรธแต่ผมไม่โกรธ

(เรื่องสอนใจ) คุณด่าผมนิ่ง คุณเห่าผมเงียบ คุณโกรธแต่ผมไม่โกรธ

เอ็งด่า แต่ข้านิ่ง เอ็งคิดว่าใครได้บาป ใครได้บุญ เอ็งลองคิดไตร่ตรองดูเถิด

เอ็ง เ ห่ า แต่ข้าเงียบ เอ็งคิดเอาว่าใครคือคน ใครคือสัตว์ เอ็งโกรธ แต่ข้าไม่โกรธ

เอ็งคิดเอาว่า ใคร ทุ ก ข์ เอ็งชอบนินทา แต่ข้าชอบสรรเสริญ เอ็งคิดเอาว่าใคร ชั่ ว

ว่าใครดี เอ็ง เ ก ลี ย ด ข้า แต่ข้าไม่ เ ก ลี ย ด ตอบ เอ็งคิดเอาว่าจิตใจ ใครประเสริฐยิ่งกว่า

ลูกหลานเอ๋ย ถ้าไปไหนไม่รู้จักให้ อ ภั ย ไม่รู้จักมีความเมตตา ต่อเพื่อนมนุษย์

อยู่ที่ไหนก็ลำบาก เอ็งจงเอาคำสอน ที่ข้าบอกไปปฏิบัติ ถ้าเอ็งทำได้ถือว่า ผ่ า น

เธอรู้ไหม หลายคนเป็นครูของเรา เราต่างเป็นนักท่องเที่ยวที่มา สู่โลกใบนี้ในเวลาที่ต่างกัน

บางคนมาก่อน กลับก่อน เกิดก่อน ต า ย ก่อน บางคนมาก่อน แต่กลับทีหลัง

เกิดก่อนตา ยทีหลัง บางคนมาทีหลัง แต่กลับก่อน เกิดทีหลังแต่ตา ยก่อน

บางคนมา ทีหลังกลับทีหลัง เกิดทีหลังตา ยทีหลัง บางคนซื้อตั๋วแล้วแต่

เกิด อุ บั ติ เ ห ตุ จึงไม่ได้มา แท้ งก่อน บางคนเพิ่งมาแต่ต้อง ถูกส่งกลับก่อนกำหนด

เกิดได้ไม่นานก็ต้อง ต า ย บางคนถูก เ น ร เ ท ศ กลับ บางคนถูกเชิญให้อยู่ต่อ

บางคนไปเที่ยว กลับมาพร้อมชื่อเสียง บางคนไปเที่ยว กลับมาพร้อมชื่อเสีย

ไม่ว่ามาก่อนหรือมาหลัง กลับก่อนหรือกลับหลัง เราต่างได้ชื่อว่าเป็นผู้มาเยือน

โลกใบนี้เหมือนกัน อยู่ที่เธอและฉันนั่น แหละที่จะเลือก เมื่อมาสู่โลก

จะเหลือความดี หรือความ เ ล ว ไว้ให้โลกจดจำ เธอรู้ไหม หลายคนเป็นครูของเรา

เธอดูสิ บางคนเข้ามา เพื่อชื่นชมเรา บางคนเข้ามา เพื่อหลอกใช้ บางคนเข้ามา

เพื่อทดสอบ บางคนเข้ามาเพื่อสั่งสอน บางคนเข้ามาเพื่อสอนให้เรารู้จัก

กับคำว่า เ จ็ บ บางคนเข้ามาสอน ให้เรารู้จักกับคำว่าผิดหวัง คนดีสอนหลัก

แห่งความเมตตาให้แก่เรา คนพาลสอน หลักแห่งขันติให้แก่เรา เธอเข้าใจ

เหมือนฉันแล้วใช่ไหม ว่าทุกๆ คนบนโลกใบนี้ ล้วนเป็นครูของเรา

หากเธอจะ เปลี่ยนแปลงใคร ฉัน อ ย า ก ให้เธอเรียนรู้ เอาเยี่ยง อ ย่ า ง พระอาทิตย์นะ

ทำหน้าที่ของ ตนให้ดีก็พอ รุ่งอรุณเบิกฟ้า แสงแห่งสุริ ย า ทอประกาย บางคน

รู้สึกแสบตา บางคนรู้สึกคลายหนาว บางคนหลบหนี ซ่อนกายอยู่ในร่ม

แต่พระอาทิตย์ยังคง ทำหน้าที่ของตัวเอง โดยไม่สะทกสะท้าน

ฉะนั้น เธอไม่ต้องคิด เปลี่ยนแปลงใคร ปล่อยให้เขารู้เองได้

ด้วยตัวเขาเอง เพราะเธอและฉัน ไม่ได้มาสู่โลกนี้ ด้วยความบังเอิญ

ขอขอบคุณที่มา คิดเป็น ,นุสนธิ์บุคส์, kubkhao

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…