Home แนวคิดชีวิต เทคนิค 16 ข้อ ในการออมเงิน และบริหารเงินไม่ให้รายจ่ายเกินตัว

เทคนิค 16 ข้อ ในการออมเงิน และบริหารเงินไม่ให้รายจ่ายเกินตัว

13 second read
0
15,220
เทคนิค 16 ข้อ ในการออมเงิน และบริหารเงินไม่ให้รายจ่ายเกินตัว

เทคนิค 16 ข้อ ในการออมเงิน และบริหารเงินไม่ให้รายจ่ายเกินตัว

1 ยกเลิก การเป็นสมาชิ ก ที่ไม่ได้ใช้งาน

เช่น พวกฟิตเนส ที่สมั ครไว้เพราะ อย ากหุ่ น ดีแต่อย่ าลืมว่า

คุณสามา รถต่อ อายุการเป็นสม าชิ ก ในภายหลังได้

ถ้าไม่ได้ไ ปจริงๆ ก็ยกเลิกไป

2 ลงทะเบี ยนรับสิท ธิพิเศ ษ

ร้านค้ าหลายร้าน มีสิ่งพวกนี้ก็ขออย่ า ละเลยเพราะบางที อาจได้รับเช็ ค

ของขวัญ บัต รกำนัลดีๆ ไรงี้ที่ทำให้ ประหยัดได้ อีก

3 แบ่งประเภท งบประมาณ ลำดับความสำคัญแต่ละอย่ างไป

เพราะมันจะทำให้เรา เห็นงบรายจ่ายทั้งหมด หลัง หั ก เงินออม

ก็เพราะเมื่อลงมือจริงๆ นั้น หลายครั้ง ก็จ่ายไม่ได้จริง ตามที่หวังหรอก

เพราะมักจะจ่ายให้กับ สิ่งที่ไม่สำคัญ ที่เกิดขึ้นก่อนไง’ เช่น จ่ายให้กับ

ค่าอาหารที่ อย ากทานก่อน ลืมคิดไปว่า มีส่วนที่สำคัญ

ที่จะตามมา ในช่วงสิ้นเดือน อ ย่ า ง ค่าเช่าบ้าน ค่าน้ำ ค่าไฟ เหล่านี้

4 รายจ่าย ประจำ ที่ลดได้

ค่าอาหารนั้นเป็น หนึ่งในค่าใช้จ่าย ที่มากพอสมควร

ของชีวิต ประจำวันเลยก็ว่าได้ วิธีหนึ่งที่จะ ลดรายจ่ายก็คือ

การ ป ร ะ ห ยั ด ค่าใช้จ่ายส่วนนี้ให้มาก สำหรับการลด รายจ่าย

ค่าอาหาร ก็ทำได้เช่น ทำอาหารทานเอง จะประหยัดค่าใช้จ่าย

มากกว่าการซื้อ หากเป็นครอบครัว ที่มีคนหลายๆ คน ก็จะประหยัด ได้เยอะเชียว

5 ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า คุณภาพดี

เป็นสิ่งของชิ้ นใหญ่ ที่ควรลงทุ นเพื่อความสะดวก สบายในภายภาคหน้า

และควรตระหนักถึง การประหยัดพลังงานด้วย ไม่ใช้จะซื้ อ อ ย่ า ง เดียว

เพราะการ ประหยัดค่าไฟ ช่วยคืนเงิน ในกระเป๋าได้ ไม่น้อยเลย

6 ตั้งต้นด้วยเงินออมไว้

บางคนคิดว่าเงินเก็บ คือเงินที่เหลือ จากการใช้จ่าย รายได้ – รายจ่าย

เท่ากับเงินออม คิดแบบนี้ซึ่งถูกต้อง แต่มันก็ไม่ใช่แนว คิดตั้งต้นไง

สำหรับคนที่อย ากเก็บเงิน เพราะเราไม่ควรมอง เงินออมเป็นเงินเหลือ

มันไม่ใช่ ควรมองเป็นเงินที่ถูก จัดหม วดห มู่ เอาไว้เราะเราควร หั ก

เงินออม เก็บเอ าไว้ก่อนเสมอ จากนั้น เราค่อยใช้จ่าย ตามงบที่มี

7 บันทึกการใช้จ่าย ให้เป็นกิจวัตร

บางครั้งเราก็ไม่รู็ตัวว่า ใช้เงินไปกับอะไรบ้าง จ่ายไปกับอะไร

ที่จำเป็นหรือไม่ก็ไม่รู้ ปัญหานี้แก้ไขได้ ด้วยการจดบันทึก รายรับรายจ่าย

ให้เป็นนิสั ย ทุกวันนี้มีแอ ปพลิเ คชันมากมาย ที่เกี่ยวกับ การบันทึก

รายรับ รายจ่าย ทั้งใน i O S หรือจะเป็น A n d r o i d ให้คุณได้ใช้กัน

8 เลือกบัญ ชีธน าคารด อ กเบี้ ยดีๆ

เพื่อสร้าง ผ ล ต อ บ แ ท น และก็ ลองเลือก แบบหั ก บัญชี

แบบอัตโนมัติ เท่านี้ก็สามา รถ สร้างวินัยการ ออมได้แล้ว

จะได้ไม่ต้องกังวลว่า เดือนนี้ออม เงินยังหว่า

ซึ่งวิธีนี้ ง่ายต่อการ ไปถึงเป้าหมาย ในการออมที่ เราวางไว้ไง

9 อย่ ามีเฉพาะ ออมทรัพย์

ฝากประจำ หรือลงทุ นบ้าง ไม่ก็หั กอัตโนมัติ เพื่อสร้าง วิ นั ย

การเก็บออม จะได้ไม่ต้องกังวลว่า เดือนนี้ได้ ออมเงินหรือยัง

ซึ่งวิธีนี้ง่าย ต่อการไปถึง เป้าหมายที่วางไว้

10 อย่ าซื้อเสื้ อ ผ้าราค าถูก

ในการซื้อเสื้ อผ้า ก็คือการเลือกเสื้อผ้า ที่ใช้วัสดุคุณภาพดี

เพราะหาก คุณซื้อเสื้ อผ้าราค าถูก เนื้ อผ้าไม่ดีแล้ว จะทำให้

เสื้อผ้าเหล่ านั้น เ สื่ อ ม ส ภ า พ เร็ว สุดท้าย คุณก็ต้องซื้ อใหม่อีก

11 ใช้ระบ บขนส่ง แบบสาธารณะ

การโดยส ารด้วยรถสาธารณะนั้น ช่วยให้คุณประหยัด ทั้งยังช่วยประหยัด

พลั งงาน แทนการขับ รถยนต์ส่วนตัวด้วย แล้วคุณ

ก็จะพบว่า มันประหยัดได้ ไปกว่าเดิมเยอะ

12 ใช้ ก ฎ 24 ชม. และการเปรียบเทียบ

เวลาที่คุณ อย ากซื้ออะไร ที่ราคาสูงๆ ลองกลับบ้านไป

ไปคิดดูอีกสัก 24 ชม. ก่อน ค่อยกลับมาซื้ออีกครั้ง

เพราะถึงเวลานั้น เราอาจจะ ไม่อย ากได้มันแล้วไง

คำนวณร าค าสิ่งของ ที่จะซื้อดูก็ได้ เทียบกับจำนวน ค่าตอบ

แทนรายวันของเรา จากการทำงาน สิ่งที่สำคัญเลย คือการ

ไม่เครี ยด เพราะถ้าเราเครี ยด จะยิ่งทำให้ คุณใช้เงินเปลือง

โดยที่คุณเองก็ไม่รู็ตัว เราต้องค่อยๆ ทำ ค่อยเป็นค่อยไป

แล้ว คุณจะพบว่า เรามีเก็บ มากขึ้น

13 อ ย่ าคิดแค่ประหยัด

การออมเป็นสิ่งทีดี โดยเราควรตั้งเป้าหมาย ในการออมระยะสั้น

เช่น ออมให้ได้ 300 หรือมากกว่า นั้นต่อสัปดาห์ จะทำให้เราไม่รู้ว่า

มันเหนือบ่ากว่าแรง และมีกำลังใจใน การทำแล้ว ควรวางแผนการ

เ ก ษี ย ณ ให้เร็วที่สุด อ ย่ า คิดแค่ทำงานไปวันๆ ควรลงทุ นในกองทุ นเอาไว้ก็ ดี

14 หยุดใช้บั ตรเ ค รดิ ต

เพราะความสะดวก ของมันจึงทำให้ใช้ เกินงบที่ตั้ง ไว้มาก

จนทำให้เก็บเงิน ได้ไม่ถึงเป้าสักที เท คนิคง่ายๆ ในการยับยั้ง ชั่ งใจของเรา

เขี ยนข้อความ เตื อนตัวเองบ่อยๆ บนกระด าษ แปะบนบั ตรเ ค รดิ ต

เพื่อเป็น ข้อความเตือนใจเรา ให้คิดก่อนซื้อ ในทุกๆ ครั้งไงล่ะ

15 ลดรายจ่าย เรื่องเสื้อผ้า หน้าผม

เปลี่ยนสิ่งที่ ไม่ใช้แล้ว เป็นเงิน เช่น เสื้ อผ้าที่ กำลังล้นตู้อยู่

บางคนมีเสื้อผ้าเยอะ แต่ใส่ไปไม่หมด ตัดใจแล้วข า ยต่อบ้างก็ ดีนะ

16 อย่ า บ้ าสะสมอะไร

เพราะมันเป็น ของสะสมเป็น ของที่มีคุณค่า ทางจิตใจ มันก็จริงนะ

แต่ยังไงซะ ใครที่เป็นนักสะสม ก็มักจะเต็มไป ด้วยรายจ่าย

ที่ตามมามากมาย ถ้าคุณไม่หยุดตัวเอง เมื่อมองย้อนกลับมา

คุณอาจพบว่า มีของสะสมอยู่ มันเต็มบ้านไปหมดแล้ว

เงินในบัญ ชีกลับว่าง ไม่เหลือสักบาท

ขอขอบคุณที่มา tamnanna, postkidde

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…