Home แนวคิดชีวิต เทคนิค 13 สิ่ง ในการสอนลูกให้เขาโตมาเข้าใจชีวิตและมีอนาคต

เทคนิค 13 สิ่ง ในการสอนลูกให้เขาโตมาเข้าใจชีวิตและมีอนาคต

6 second read
0
259
เทคนิค 13 สิ่ง ในการสอนลูกให้เขาโตมาเข้าใจชีวิตและมีอนาคต

เทคนิค 13 สิ่ง ในการสอนลูกให้เขาโตมาเข้าใจชีวิตและมีอนาคต

1 อ ย่ า สอนให้เขา เป็นศูนย์กลางของจักรวาล

การที่พ่อแม่ตามใจ ยิ่งถ้าบ้านนั้น มีลูกเพียงคนเดียว และบ่อยครั้ง

ที่เด็ ก คนนั้นมักจะได้ความรัก ความใส่ใจจากทุกคน รอบๆตัว

โดยลืมที่จะ เรียนรู้การเป็นผู้ให้ จะบอกว่ามันมี ผลอย่ างมาก

หากพวกเขาเริ่มโต เมื่อโลกไม่ได้เหมือน ที่บ้านอีกแล้ว

การฝึกให้ลูก รู้จักเป็นผู้ให้บ้าง มันจะสร้างประโยชน์

ให้กับคนอื่นมากเลย และดีกับตัว เขาด้วย

2 ไม่คาดหวัง ใหลูกสมบูรณ์แบบเหมือนคนอื่น

เพราะทางที่ดีนั้น เราควรสอนให้เขามี ความพย าย ามทำทุกอย่ าง

ด้วยตัวเอง แต่ไม่จำเป็นต้อง สมบูรณ์แบบที่สุด สอนให้เขารู้ว่า

เราสามารถ ล้ มเหลวได้ และสิ่งเหล่านี้ มันจะช่วยให้พวกเขา

ได้ฝึกการเรียนรู้ ที่จะรับมือกับ อุปสร รคต่างๆ ได้ดี ทั้งยังมีความสุข

กว่าเ ด็ ก ที่ พย าย าม ทำทางให้ สมบูรณ์แบบ

3 สอนให้จัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้ โดยที่มีความสร้างสรรค์ด้วย

เชื่อว่าในชีวิตจริง เราไม่สามารถเลี่ ยงที่จะ ต้องเจอกับเรื่องราว

ที่ผิดหวังได้ ทุกคนล้วนแล้วต้อง ได้เจอเรื่องราวเหล่านี้ ตั้งแต่เป็น เ ด็ ก

ไม่ว่าจะเคย สอบต ก หรือล้ มตอนกำลัง หัดเดิน และพ่อกับแม่

ก็สามารถ ฝึกความเข้มแข็ง ทางจิตใจของลูกได้ โดยการไม่เข้าข้างลูก

แต่จงสอนให้พวกเขา เรียนรู้จากข้อผิ ดพลาด จัดการกับปัญหา

ที่เกิดขึ้น ได้อย่ างสร้าง สรรค์ด้วย

4 ฝึกให้เขาเรียนรู้จากความผิ ดพลาดที่ ผ่ า น มา

ความที่เรารักลูก เราเองต้องการมั่นใจ กับสิ่งที่ลูกทำ เช่น พย าย าม

ตรวจการบ้านให้ เช็ คกระเป๋านักเรียน ว่าเขาเอาทุกอย่ างไป

โรงเรียนครบหรือเปล่า และทางที่ดีหากเป็นเช่นนี้ เราควรฝึกให้

พวกเขาได้เรียนรู้ จากความผิดพล าดของตัวเอง เพื่อให้เขาได้พัฒนา

ได้เรียนรู้วิธีการ ในการจัดการกับปัญหา ด้วยตัวเขาเองดีกว่านะ

5 สอนให้รู้จักคุณค่าที่แท้จริง ของชีวิต

คนเราตัดสินใจ กับเรื่องสำคัญต่างๆ ของชีวิตได้ด้ว ยคุณค่า

กับเรื่องที่เราควรสอน ให้ลูกของเรามอง เห็นคุณค่า ในตัวเอง

และเรียนรู้ที่จะ รั ก ษ า คุณค่าเหล่านั้น เอาไว้ให้ดีด้วย

6 ไม่เอาความรู้สึกผิ ด มาใช้กำหนดการตั ดสินใจ

เพราะการที่เราสอน ให้พวกเค้าเป็นคน ที่มีจิตใจดี

โอบอ้อมอารีนั้น เป็นสิ่งที่ดี แต่ก็ไม่ควรทำมาก จนเกินไป

มากจนลืม ความผิดชอบชั่ ว ดี จนแยกไม่ออก อย่ างเช่น ที่โรงเรียน

อาจมีเพื่อนที่ ไม่ได้อ่ านหนังสือมา เพื่อมาสอบ แล้วมาขอลอกข้อสอบ

และด้วยความรู้สึก ผิดนี้ของเด็ ก ว่าเพื่อไม่ให้ โดนครูทำโ ท ษ

หรือสอบตก เด็ ก อาจจะยอมทำผิ ด เพื่อให้เพื่อน ลอกข้อสอบ

และสิ่งที่ทำนั้น มันก็ไม่ใช่เรื่องที่ ถูกต้องด้วย สอนให้เขาเข้าใจ

7 อย่ าให้ความกลั ว เป็นสิ่งที่ทำให้เขาตั ดสินใจอะไรบางอย่ าง

ก็จริงที่ว่าพ่อแม่ มีหน้าที่ต้อง ปกป้องลูก จาก อั น ต ร า ย ทั้งหลาย

ที่เข้ามา แต่เราก็ควรให้พวกเขา ได้รู้จักเรียนรู้ที่จะรับมือ

กับความกลั วด้วย สอนให้รู้ถึงถึงอั นต ร ายต่างๆ สอนให้เขาเข้าใจ

ถึงความรู้สึกกลั ว ฝึกให้เขาได้รู้จักเผชิญหน้า กับความกลั วบ้าง

8 รับผิดชอบต่อความรู้สึกของลูกๆ

เชื่อว่ามีพ่อแม่ จำนวนไม่น้อย เลยต้องการให้ลูกมีความสุข ดังนั้นก็จะ

พย าย าม สร้างความสุข ให้ลูก ด้วยวิธีการต่างๆ มากมาย แต่ อ ย่ า ลืมว่า

ในโลกของ ความเป็นจริง ความสุข ความทุ กข์นั้น เป็นความรับผิดชอบ

ของคนนั้นๆ เพราะงั้น เราควรที่จะสอนให้ลูกมี ความสามารถในการจัดการ

อาร ม ณ์ตัวเองได้ และสอนให้ พวกเขาเรียนรู้ว่า ความรู้สึกของเราเกิด

จากตัว ของเราเอง ไม่ได้กับคนอื่นเลย

9 อย่ าหาทางลัด ให้พวกเขาเลย

เพราะบางครั้ง เวลาที่เราเห็น ลูกทำอะไรช้า ๆ เราก็อย ากที่จะช่วย

แต่เราลืมไป เราควรที่จะให้ พวกเขาได้ทำเอง ทำด้วยตัวเอง ได้ฝ่ าฟั น

อุ ปสร รคและเรียนรู้จากการ ลงมือทำอะไรให้ สำเร็จด้วยตัวเอง เริ่มตั้งแต่ต้นจนจบบ้าง

10 ปกป้องลูกจากความผิดหวัง และความเจ็ บ ป ว ด

เชื่อว่ามนุษย์ทุกคน เจอกับความผิดหวัง และถือเป็นเรื่องปกติ

คนเป็นพ่อแม่ ก็คงไม่อย าก เห็นลูกของตัวเองต้องผิ ดหวังหรอก

หลายคนพย าย ามปกป้องลูก จากความรู้สึกนี้ ซึ่งไม่เป็นผลดีในระยะย า ว

แน่นอน ทางที่ดีนั้นควรฝึก ให้ลูกได้เผชิญ ความผิดหวังบ้าง แต่เราก็คอย

อยู่ข้างๆ พวกเขาคอยแนะนำ ให้กำลังใจพวกเขาเสมอ ในการจัดการกับความรู้สึกด้วย

11 ให้อำนา จพวกเค้าในการตัดสินใจอย่ างเหมาะสม

การฝึกให้เด็ กกล้า ตัดสินใจเองได้ โดยการฝึก ให้มีโอกาส ในการตัดสินใจ

ในสถานการณ์ต่างๆ จะช่วยให้พวกเค้า มีความมั่นใจ แต่อย่ างไรซะ

ก็ควรให้พวกเขาได้รับรู้ ถึงหน้าที่ และบทบาทของ คนในบ้านด้วย

อ ย่ า ง พ่อแม่ พี่ แม้แต่ญาติ ผู้ใหญ่ ที่พวกเขาควรจะแสดง ความนับถือนั่นเอง

12 ฝึกให้ลูกมีวินัย ไม่กลั วต่อการถูกล ง โ ท ษ

การลงโท ษนั้นคือ การที่เราทำโท ษ หากเขาทำผิด แต่การฝึกความมี

ระเบียบวินัย คือการฝึกให้พวกเค้า สร้างอุปนิสัยที่ดี ที่จะมีผลต่อความสำเร็จ

ของพวก เขาเองในอนาคต การฝึกให้เด็ ก มีระเบียบวินัย อาจทำได้โดย

ให้พวกเค้าได้เรียนรู้ถึงผล กระทบจากการที่ ไม่ทำอะไรบางอย่ างซึ่งไม่ใช่

การลงโ ท ษ และการที่พวกเค้า รู้ถึงผลที่จะเกิดขึ้น ซึ่งเป็นผลดี

หรือผลเสี ย กับชีวิตของ พวกเค้า ได้ด้วยตัวเอง

13 ฝึกให้มีความรับผิ ดชอบ

เพราะมันเป็น อุปนิสัยที่สำคัญ ต่อการดำเนินชีวิต เพื่อประสบความสำเร็จ

ในอนาคต เพราะงั้น เราควรฝึกให้ลูกมี ความรับผิ ดชอบ ในกิจก ร รม

หรือหน้าที่ของตัวเอง ตั้งแต่ยังเล็ก อ ย่ า ง การที่ ทำการบ้าน หรือแปรงฟั นก่อนเข้านอน

ขอขอบคุณที่มา tamnanna

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…