Home แนวคิดชีวิต เทคนิค 13 วิธี ในการสอนลูกให้โตมาเข้มแข็งในอนาคต

เทคนิค 13 วิธี ในการสอนลูกให้โตมาเข้มแข็งในอนาคต

6 second read
0
745
เทคนิค 13 วิธี ในการสอนลูกให้โตมาเข้มแข็งในอนาคต

เทคนิค 13 วิธี ในการสอนลูกให้โตมาเข้มแข็งในอนาคต

1 อย่ าให้ความกลั ว มีผลต่อการตั ดสินใจ

พ่อแม่มีหน้าที่ต้องปกป้อง ลูกจากอั นต รายใดๆ ทั้งปวงแต่เราควรให้เ ด็ก

ได้เรียนรู้ที่จะรับมือ กับความกลัว ต่างๆด้วย สอนถึงอั นต ร ายที่อาจจะเกิดขึ้น

สอนให้เข้าใจถึง ความรู้สึกกลัวและรับรู้มัน ฝึกให้เขาได้รู้จัก เผชิญหน้า

กับความกลัว อย่ าให้ความกลั วมามีผล กับการตัดสินใจในชีวิต

2 ไม่คาดหวังความสมบูรณ์แบบจากลูก

เราควรสอนให้เขามี ความพย าย าม และทำทุกอย่ างด้วยความสามารถอย่ างดีที่สุด

แต่ไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์ แบบเราล้ มเ ห ลวได้ ผิ ดพ ล าดได้ สิ่งเหล่านี้

จะช่วยให้พวกเขา ได้เรียนรู้ที่จะรับมือ กับอุปสร รคในชีวิตได้ดี

กว่าและมีความสุขกว่าเ ด็ ก ที่พย าย ามทำ ทุก อย่ างให้สมบูรณ์แบบ

3 รับผิดชอบต่อความรู้สึกของลูก

พ่อแม่จำนวนมาก อย ากให้ลูกมีความสุข ก็จะพย าย ามสร้างความสุข

ให้ลูกด้วยวิธีการต่างๆ นาๆ แต่ในโลก ของความเป็นจริงแล้ว ความสุข

หรือความทุ กข์นั้น เป็นความรับผิดชอบ ของบุคคลนั้นๆ ดังนั้น เราควรที่จะ

สอนให้ลูกมี ความสามารถใน การจัดการอารมณ์ของตัวเอง

และให้พวกเขา เรียนรู้ว่า ความรู้สึกของเราเกิด

จากตัวของเราเอง ไม่ได้ขึ้นอยู่กั บ คนอื่นแต่อย่ างใด

4 ไม่เอาความรู้สึกผิ ด มากำหนดการตัดสินใจที่ถูกต้อง

การที่เราสอนให้ เจาเป็นคนที่มีจิตใจดี เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่นั้นเป็นสิ่งที่ดี

แต่ก็ไม่ควรมากเกินไป จนลืมความผิด ชอบชั่ ว ดี ยกตัวอย่ างเช่น

ที่โรงเรียนอาจจะมีเพื่อน ที่ไม่ได้อ่านหนังสือม าเพื่อมาสอบ และขอลอกข้อสอบ

ด้วยความรู้สึ กผิดของเด็ กว่า เพื่อไม่ให้ โดนครูทำโ ท ษ

หรือสอบตกเ ด็ กอาจจะยอม ทำผิ ดเ พื่อให้เพื่อน

ลอกข้อสอบ ซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่อง ที่ถูกต้องนั่นเอง

5 ฝึกให้เขามีความรับผิ ดชอบ

ความรับผิ ดชอบเป็นอุปนิสัย ที่สำคัญต่อการดำเนินชีวิต ให้ประสบความสำเร็จ

ดังนั้น เราควรฝึกให้ลูกมีความ รับผิ ดชอบในกิจกร รม หรือหน้าที่ของตัวเอง

ตั้งแต่เล็กๆ เช่น การต้องแปรงฟั นก่อนเข้า นอนการทำการบ้าน

6 ปกป้องลูกจากความผิ ดหวัง ความเ จ็ บ ป ว ด

ความผิ ดหวัง ความทุ กข์ เป็นเรื่องปกติที่มนุษย์ ทุกคนจะต้องเจอ แน่นอนว่า

คนเป็นพ่อแม่ ไม่อย ากเห็นลูก ของตัวเองต้องผิ ดหวัง และเ จ็บ ป ว ดหรอก

หลายคนพย าย ามปกป้อง ลูกของตัวเอง จากความรู้สึกนี้ ซึ่ง

ไม่เป็นผลดีในระยะย า ว ของเด็ กคนนั้นๆ เลย วิธีที่เหมาะสม

คือ ฝึกให้ลูกได้เผชิญความผิดหวัง แต่อยู่ข้างๆ พวกเขาคอยแนะนำ

และให้กำลังใจในการจัดการ กับความรู้สึกและปัญหา ที่เกิดขึ้นข้างๆเขานั่นเอง

7  อย่ าให้ลูกเป็นจุดศูนย์กลางของจักรวาล

การตามใจเขา ทุกอย่ าง ยิ่งถ้าบ้านนั้นๆ มีลูกเพียงคนเดียวบ่อยครั้ง

เด็ กคนนั้น ก็มักจะได้ความรักความใส่ใจ จากทุกคนรอบตัว

เป็นผู้รับโดยลืม ที่จะเรียนรู้เป็นผู้ให้ ซึ่งจะมีผลอย่ างมากเมื่อพวกเขา

โตขึ้นมา เมื่อโลก ไม่ได้เหมือน ที่บ้านอีกต่อไป การฝึกให้ลูกรู้จักเป็นผู้ให้บ้าง

รู้จักที่จะสร้างประโยชน์ ให้กับคนอื่นก็ถือ เป็นสิ่งที่ดีมากๆ

8 ให้อำนาจพวกเขาในการตัดสินใจอย่ างเหมาะสม

การฝึกให้เด็ ก กล้าที่จะตั ดสินใจ โดยการฝึกให้ได้มี โอกาสในการตัดสินใจ

ในสถานการณ์ต่างๆ จะช่วยให้พวกเขามี ความมั่นใจ แต่อย่ างไรก็ตาม

ก็ควรให้พวกเขา ได้รับรู้ถึงหน้าที่ และบทบาทของคนในบ้านด้วย

เช่น พ่อ แม่ พี่ หรือญาติผู้ใหญ่ที่เขาควรจะ แสดงความนับถือ

9 ฝึกให้เขาได้เรียนรู้จากความผิ ดพลาด

ความที่เรารักลูก เราอย ากมั่นใจว่า ทุกสิ่งที่ลูกทำจะไม่ทำพล าด

เช่น พย าย ามตรวจการบ้าน เช็คกระเป๋า นักเรียนว่า ลูกเอาทุกอย่ างไป

โรงเรียนครบมั้ย แต่เราควรฝึกให้พวกเขา ได้เรียนรู้จากความผิดพล าดบ้าง

เพื่อให้เขาได้พัฒน าและเรียนรู้วิธีการในการจัดการกับปัญหา ได้ด้วยตัวของพวกเขาเอง

10 ฝึกให้ลูกมีวินัย แต่ไม่กลั วต่อการถูกล งโ ทษ

การลงโ ท ษ คือการที่เราทำโ ท ษเขามื่อพวก เขาทำผิดแต่การฝึก

ความมีระเบียบวินัยคือ ฝึกให้พวกเขาสร้างอุปนิสัย ที่ดีที่จะมีผลต่อความสำเร็จ

ของพวกเขาเอง ในอนาคตการฝึกให้เด็ ก มีระเบียบวินัยอาจทำ

ได้โดยให้พวกเขา ได้เรียนรู้ถึงผลกระทบ จากการที่ไม่ทำอะไร

บางสิ่งบางอย่ างซึ่งไม่ใช่การลงโ ทษ การที่พวกเข ารู้ถึงผลที่จะเกิดขึ้น

ซึ่งเป็นผลดีหรือผลเสี ย กับชีวิตของพวกเขาได้ด้วยตัว ของพวกเขาเอง

11 สอนให้สามารถจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่ างสร้างสรรค์

ในชีวิตคนเราหลีกเลี่ยง ไม่ได้ที่จะต้องเจอ เรื่องราวที่ไม่เป็นอย่ าง

ที่เราคาดหวังไว้ ทุกคนล้วนเจอเรื่อง ราวเหล่านี้มาตั้งแต่เป็นเ ด็ก ไม่ว่า

จะสอบต ก เสียใจ หรือแม้แต่ล้ มลงเมื่อ กำลังหัดเดินตอนเล็ก ๆ

พ่อกับแม่สามารถ ฝึกความเข้มแข็งทางจิตใจ ของลูกๆ ได้ โดยการ

ไม่เข้าข้างลูกและโทษสิ่งแวด ล้อมภายนอกแต่สอน ให้พวกเขาเรียนรู้

จากข้อผิ ดพล าด และหาทางจัดการ กับปัญหาที่เกิดขึ้น อย่ างสร้างสรรค์ได้นั่นเอง

12 อย่ าหาทางลัดให้กับลูกๆ

บางครั้งเวลาที่เราเห็น ลูกทำอะไรช้า เราก็อย ากที่จะช่วยเพื่อให้เร็วขึ้น

และดีขึ้น แต่เราควรที่จะเรียนรู้ ให้พวกเขาได้ทำเองได้ฝ่ าฟั นอุ ปส รรค

และเรียนรู้การลงมือ ทำอะไรบ างอย่ างให้สำเร็จด้วยตัวเอง ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ

13 สอนให้ลูกรู้จักคุณค่าที่แท้จริงของการมีชีวิต

มนุษย์เราตัดสินใจ กับเรื่องสำคัญต่างๆ ของชีวิตด้วยคุณค่ากับเรื่อง

ที่เราควรสอนให้ลูกของเรา มองเห็นคุณค่าในตัวเองเรียนรู้ ที่จะ รั ก ษ า คุณค่านั้นๆ เอาไว้

ขอขอบคุณที่มา kha-yam

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…