Home แนวคิดชีวิต สวดมนต์ก่อนนอน วันละ 5 นาที ทำให้จิตใจสงบ ได้บุญมาก

สวดมนต์ก่อนนอน วันละ 5 นาที ทำให้จิตใจสงบ ได้บุญมาก

7 second read
0
325
สวดมนต์ก่อนนอน วันละ 5 นาที ทำให้จิตใจสงบ ได้บุญมาก

สวดมนต์ก่อนนอน วันละ 5 นาที ทำให้จิตใจสงบ ได้บุญมาก

ทำบุญใส่บาตร สะสมบุญให้กับตนเอง เป็นการสร้างบุญให้กับตนเอง เพื่อที่จะทำให้บุญกุศลที่ได้ทำนั้น ช่วยในการหนุนนำในการใช้ชีวิตให้ดียิ่งขึ้น ทำสิ่งใด ก็มักจะราบรื่น

และประสบผลสำเร็จตามที่ตั้งใจหวัง ประโยชน์ของการสวดมนต์ นอกจากที่จะเป็นการสะสมบุญ ที่ดีให้กับตัวเราเองแล้ว สิ่งที่เราได้รับจากการสวดมนต์ จะช่วยทำให้จิตใจของเรา

เกิดเป็นความสงบ มีสมาธิในการทำสิ่งต่างๆ มีความสบายใจมองโลกในแง่บวก บทสวดมนต์นั้นจะมี ด้วยกันอยู่หลายบท ทั้งบทสวดมนต์แบบสั้น บทสวดมนต์แบบ ย า ว สำหรับผู้ที่ไม่ค่อยได้มีเวลา

หรือไม่สามารถที่จ ะสวดมนต์ได้ในระยะเวลาที่นานๆ วันนี้เราได้นำบทสวดมนต์ในแบบสั้น มาแจกให้กับทุกๆท่านกัน เก็บเอาไว้ท่องสวด กันดูในทุกๆวันก่อนนอน เวลาก่อนนอนเพียง 5 นาทีเท่านั้น

จะทำให้คุณนอนหลับไป ได้ อ ย่ า ง สบายใจ ตื่นเช้ามาด้วยความแจ่มใส บทสวดมนต์ กราบพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ 3 ครั้ง แล้วจึงเริ่มต้นกล่าวบทสวดตามปกติ

คำบูชาพระ อิมินา สักกาเรนะ ตัง พุทธัง อะภิปูชะ ย า มิ  อิมินา สักกาเรนะ ตัง ธัมมัง อะภิปูชะ ย า มิ  อิมินา สักกาเรนะ ตัง สังฆัง อะภิปูชะ ย า มิ บทสวดมนต์ คำบูชาพระรัตนตรัย

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ ฯ กราบ สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ ฯ กราบ สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ ฯ กราบ

บทสวดมนต์ แผ่เมตตาแก่ตนเอง กราบพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ อะหัง สุขิโต โหมิ ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข  นิททุกโข โหมิ ปราศจากความ ทุ ก ข์  อะเวโร โหมิ ปราศจากเ วร

อัพย าปัชโฌ โหมิ ปราศจากอุปสรรค อั น ต ร า ย ทั้งปวง อะนีโ ฆ โหมิ ป ร า ศ จากความทุ ก ข์การทุ ก ข์ใจ สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ มีความสุขกายสุขใจรั ก ษ าตนให้ พ้ นจากทุก ภั ย ทั้งสิ้นเถิด

บทสวดมนต์ แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุ ก ข์ เกิดแก่ เ จ็ บ ต า ย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น  อะ เ ว ร า โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อ ย่ า ได้มีเ ว รแก่กัน และกันเลย

อัพะย าปัชฌา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อ ย่ า ได้เบียด เ บี ย น ซึ่งกันและกันเลย  อะนีฆา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อ ย่ า ได้มีความทุ ก ข์กาย ทุ ก ข์ใจ เลย

สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ จงมีความสุขกาย สุขใจ รั ก ษ า ตนให้ พ้ น จากทุ ก ข์ ภั ยทั้งสิ้นเถิด บทสวดมนต์ บทแผ่ส่วนกุศล อิทัง เม มาตาปิตูนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ มาตาปิตะโร

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่บิดามารดาของข้าพเจ้า ขอให้บิดามารดาของ ข้าพเจ้ามีความสุข อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลาย ของข้าพเจ้า

ขอให้ญาติทั้งหลาย ของรข้าพเจ้ามีความสุข อิทัง เม คุรูปัชฌาย าจริย านัง โหตุ สุขิตา โหนตุ คุรูปัชฌาย าจริย า ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้า

ขอให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุข อิทัง สัพพะเทวะตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เทวา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่เทวดาทั้งหลาย ทั้งปวง ขอให้เทวดา ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข

อิทัง สัพพะเปตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เปตา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เ ป ร ตทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เ ป ร ต ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข อิทัง สัพพะ เ ว รี นัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เว รี

ขอส่วนบุญนี้จง สำเร็จแก่เจ้าก ร ร มนาย เ ว ร ทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เจ้าก ร ร มนาย เ ว ร ทั้งหลาย ทั้งปวงมีความสุข อิทัง สัพพะสัตตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ สัตตา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ

แก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ขอให้ สั ต ว์ทั้งหลายทั้งป ว งมีความสุขทั่วหน้ากันเทอญ ในทุกๆครั้งก่อนที่จะ ทำการสวดมนต์นั้น เราจะต้องมีจิตใจที่สงบ ไม่คิดสิ่งใดให้เกิดเป็นความวอกแวก

หลังจากที่ได้สวดมนต์เสร็จแล้ว หากมีเวลานั่งสมาธิ ต่อสักประมาณ 5 นาที คิดถึงแต่เรื่องที่ดีและแผ่ส่วนบุญกุศล ให้กับตนเองให้กับครอบครัว คนรอบข้าง เจ้าก ร ร มนายเ ว ร

บุญกุศลที่เรา ได้จะทำให้เราได้รับ คุณใหญ่จิตใจมีความสุข มีความสงบ

ขอขอบคุณที่มา Thamolwan R, postsod

Check Also

ข้อคิด 5 ข้อ เตือนสติคนที่กำลังแย่งแฟนคนอื่น

ข้อคิด 5 ข้อ เตือนสติคนที่กำลังแย่งแฟนคนอื่น 1 แย่งแฟนคนอื่น น่าละอายไม่ต่างจากขโมย ถึงแม้…