Home แนวคิดชีวิต วิธีสวดมนต์ก่อนนอนทุกวัน ททำให้จิตใจสงบชีวิตดีขึ้น

วิธีสวดมนต์ก่อนนอนทุกวัน ททำให้จิตใจสงบชีวิตดีขึ้น

6 second read
0
1,166
วิธีสวดมนต์ก่อนนอนทุกวัน ททำให้จิตใจสงบชีวิตดีขึ้น

วิธีสวดมนต์ก่อนนอนทุกวัน ททำให้จิตใจสงบชีวิตดีขึ้น

1 สวด ม น ต์ เพื่อถวาย เป็นพุทธบูชา เป็นบุญที่ได้กล่าวคำ

ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ที่พระพุทธเจ้า บัญญัติไว้

2 เกิดผลดีต่อร่างกาย คนที่สวด ม น ต์ เป็นประจำนั้น ทางการแพทย์ สมัยใหม่

รับรองแล้วว่า การสวด ม น ต์ ทำให้เกิดความสุข ได้จริงในจิตใจ ส่งผล

ต่อร่างกายให้หลั่ง ส า ร ความสุขออกมา ร่างกายก็จะ แ ข็ ง แ ร ง ใบหน้าสดใส

3 เป็นการบำเพ็ญ ภาวนา อ ย่ า ง หนึ่ง ทำให้มีสมาธิจิตใจ แจ่มใส

4 เป็นที่โปรด โปรนของเหล่าเทพเทวดา และ ด ว ง จิตวิญญาณทั้งปวง

แม้ผู้ใดไม่ว่าจะเป็น พรหมเทพเทวดา สรรพสัตว์ทั้งหลาย ด ว ง จิตวิญญาณ

ทั้งหลาย เมื่อได้ยินบทสวดนั้น จะพบกับความเย็นสบาย คลาย ทุ ก ข์ ทำให้

นิยมชม ชอบคนที่สวดด้วย และเมื่อยินก็จะช่วย ปกป้อง รั ก ษ า คนที่สวด

5 เกิดบุญจาก การแผ่เมตตา เมื่อสวด ม น ต์ เสร็จสิ้น มีการแผ่เมตตา

แก่ตนเอง และเหล่าสรรพสัตว์ย่อม เกิดอานิสงส์บุญเกิดขึ้น

6 ได้รับ พรจากสิ่ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์

7 สร้างสิริ ม ง ค ล ต่อตนเอง และครอบครัว ปัดเป่า ภั ย พิ ภั ย โ ร ค ร้ า ย ได้จริง

8 สามารถ แผ่บุญไปช่วยผู้อื่น ที่เดือดร้อนได้

9 เป็นพื้นฐานไป สู่การก่อนปฏิบัติวิปัสสนา ก ร ร ม ฐานชั้น สูงต่อไป

บทสวด ม น ต์ ก่อนนอนเป็นบทสวด ที่ก่อให้เกิดอานิสงค์กับผู้ที่สวด ทำให้จิตใจสงบ

นอนหลับง่าย ตื่นมาสดชื่นเบิกบาน ดังนั้นการสวด ม น ต์ ก่อนนอนทุกๆ คืน

เป็นประจำ เป็นเรื่องที่พุทธศาสนิกชน ควรยึดถือปฏิบัติ

คำแนะนำก่อนเริ่ม การสวด ม น ต์ ก่อนนอน เราจะต้องทำสมาธิ และจิตใจในแน่วแน่

จดจ่ออยู่กับบทสวด ม น ต์ ไม่เอาใจไปตาม สิ่งรบกวนรอบข้าง หรือถ้าหากใคร

ไม่สามารถทำได้ อาจลองสวด ม น ต์ ช้าๆ เป็นจังหวะ ให้ระลึกถึงองค์พระพุทธ

พระธรรม พระสงค์ หากการปฏิบัติสำเร็จ และเป็นประจำสม่ำเสมอ ก็จะส่งผลดี

ต่อตัวเราเป็น อ ย่ า ง มากในทุกด้าน เริ่มทำกันเสียตั้ง แต่ตอนนี้เลย

เริ่มต้นบทสวด ม น ต์ กราบพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ 3 ครั้ง แล้วจึงเริ่มต้นกล่าว บทสวดตามปกติ

บูชาพระ บูชาพระรัตนตรัย นโม สรรเสริญพระพุทธเจ้า บทสวด ไตรสรณคมน์ อาราธนาศีล 5

สมาทานศีล 5 อธิษฐาน รั ก ษ า ศีล 5 ศีล 5 แผ่นเมตตาแก่ตนเอง แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์

แผ่ส่วนกุศล การท่องบทสวด ม น ต์ ก่อนนอนจะช่วยให้เรามีสมาธิ จิตใจสงบ ผ่องใส

อีกทั้งยังเป็นการแผ่ส่วนบุญ ส่วนกุศลที่ได้ทำมาในแต่ ละวันให้กับเพื่อนมนุษย์

หรือสรรพสัตว์ต่างๆ บนโลก เมื่อเรามีสมาธิ จิตใจเย็นลง จะทำให้เรานอนหลับสบาย

ตื่นเช้ามาจะรู้สึกสดใส พร้อมที่จะสู้ไปกับงาน หรือการเรียนได้ อ ย่ า ง มีความสุข

ขอความสุข จงบังเกิดแก่ทุกท่าน ด้วยเทอญ

ขอขอบคุณที่มา สังคมออนไลน์, sangkomonline

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…