Home แนวคิดชีวิต วิธีการไหว้ท้าวเวสสุวรรณ ที่ถูกวิธีเสริมโชคลาภ

วิธีการไหว้ท้าวเวสสุวรรณ ที่ถูกวิธีเสริมโชคลาภ

6 second read
0
545
วิธีการไหว้ท้าวเวสสุวรรณ ที่ถูกวิธีเสริมโชคลาภ

วิธีการไหว้ท้าวเวสสุวรรณ ที่ถูกวิธีเสริมโชคลาภ

ดำเนินชีวิตบนเส้นทางที่ไม่ได้ราบรื่น มีปัญหามีอุปสรรค ที่มักจะเข้ามาขวางกั้นอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ มีเข้ามา อ ย่ า ง ไม่หยุดนิ่ง ในเรื่องของการเงินไม่เคยได้ราบรื่น ไม่เคยได้มีเงินเก็บ มีภาระใช้จ่ายอยู่ตลอด

หากกำลังมีความรู้สึกว่า ชีวิตของคุณนั้นมีแต่เรื่องที่ ติ ด ขัดไม่ดีขึ้นเลย อ ย า กให้ลองแก้ไขชีวิตด้วยตัวคุณเอง ทั้งในเรื่องของการเงิน การงาน โชค ล า ภ จะแนะนำ ให้กราบไหว้ท้าวเวสสุวรรณ แล้วชีวิตของคุณก็จะ มีการเปลี่ยนแปลงไป

ในทิศทางที่ดีขึ้น จะเห็นแสงสว่างของการดำเนินชีวิตได้มากขึ้น โดยวิธีการสามารถไหว้ได้ที่บ้ า น มีรูปท้าวเวสสุวรรณเป็นผ้า ยั น ต์ หรือเป็นองค์ ลอยก็ได้ โดยให้ทำตามขั้นตอนและวิธีที่ถูกต้อง สิ่งสำคัญใน อ ย่ า  งแรกเลย

ล้างหน้าล้างตา อ า บ น้ำทำความสะอาดตัวแต่งตัวให้เรียบร้อยให้สุ ภ า พ เข้าห้องพระ หรืออยู่บริเวณหน้าหิ้งพระ มีสติมีสมาธิหรือจะออกมา ที่บริเวณหน้าบ้ า นก็ได้ ทำการส ว ด บูชา พระรัตนตรัย คา ถ า พาหุงชินบัญชร

แล้วให้ทำการจุดธูปหอม 9 ด อ ก พวงมาลัย ควรที่จะเป็นด อ กดาวเรืองหรือ ด อ ก กุหลาบก็ได้ล้วน 1 พวง ให้ทำการจุดธูปหอม แล้วพนมมือ ส ว ด พระคาถาท้าวเวสสุวรรณ โดยมีคาถา ต่อไปนี้

ตั้งนะโมฯ 3 จบ จากนั้น สวดคาถาบูชา ท้าวเวสสุวรรณ อิติปิ โส ภะคะวา ยมมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณ มะระณัง สุขัง อะหัง สุคะโต นะโม พุทธายะ ท้าวเวสสุวรรณโณ จาตุมะหาราชิกา ยักขะ พันตาภัทภูริโต เวสสะ พุสะ

พุทธัง อะระหัง พุทโธ ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโม พุทธายะ สาธุ ลูกชื่อ นามสกุล อาศัยอยู่บ้ า นเลขที่ ขอกราบกราน องค์สมเด็จพระสัมมา สัมพุทธเจ้า พระธรรม และ พระอริยสงฆ์ ทั้งหมด

กราบขอบารมี องค์เสด็จ ปู่ท่านท้าวเวสสุวรรณ ผู้เป็นมหาราช ที่ยิ่งใหญ่ ทางทิศเหนือ เป็นผู้ดูแล และ รั ก ษ า มนุษย์ ในพระพุทธศาสน าขออัญเชิญเสด็จ มารับ การกราบไหว้ บูชาของพวกลูก เหล่านี้ เมื่อเสด็จ ปู่ท้าวเวสสุวรรณ

ได้ทรงรับทราบแล้ว โปรดประทานพรให้ลูกๆ และ ครอบครัว ประสบ แต่สรรพสิริมง ค ล อุดมโชค ล า ภ และ ขอให้เสด็จ ปู่ท้าวเวสสุวรรณ ได้โปรด อภิบาลให้ลูกๆ และ ครอบครัวปราศจาก ภั ย ทั้งหลายอัน ต ร า ยทั้งปวง ตลอดไปด้วยเทอญ สาธุ

หากท่านมีความทุ ก ข์เรื่องใดๆ จะบนก็ให้กล่าว เนื่องจากในเวลานี้ ตัวลูกเองมีความทุ ก ข์และมีเ ค ร า ะ ห์ ลูกจึงขอกราบขอบารมี ท่านท้าวเวสสุวรรณ ได้โปรดช่วยป ก ปักคุ้ม ครอง ได้ ปั ด เป่าความทุ ก ข์เ ค ร า ะ ห์ต่างๆให้ออกไป

ลูกขอบนท่านด้วย เมื่อสำเร็จผล ลูกจะทำกุศลถวาย ให้ขอเสด็จ ปู่ท้าวเวสสุวรรณ ได้โปรด อ นุ เคราะห์ลูก ด้วยเถิดเจ้าคะ สาธุ สาธุ การบน บ า นนั้น หาก บ นในเรื่องสำคัญ ต้องปฏิบัติตาม

บนในเรื่อง การงาน ให้ท่านบนด้วย สังฆทาน 1 ชุด ในสังฆทาน ให้มีรองเท้าพ ระ 1 คู่ อาสนสงฆ์ 1 ผืน พ ระพุทธรูป 1 องค์ เข็มกับด้าย 1ชุด บนเรื่อง การเงิน ให้ท่านบนด้วย สังฆทาน 1 ชุด ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท หรือถวายพ ระพุทธรูป 9 นิ้ว

บนเรื่อง ความรัก หรือครอบครัว ให้บนด้วยการ ถวาย ด อ ก กุหลาบแดง บูชารูปปั้น ท่านท้าวเวสสุวรรณ ที่วัดไหนก็ได้ 9 ด อ ก ถือศีลแปด วันตัว วันที่เราเกิด และวันพ ระ บนเรื่อง ความเ จ็ บ ป่ ว ย และ สุ ข ภาพ ให้ท่านบนด้วย

การถวายหนังสือสวดมนต์ ยิ่งเป็นสวด 9 ตำนาน 12 ตำนานยิ่งดี ถวายวัดไหนก็ได้ ปล่อยปลา กี่ตัวก็ได้ บนเรื่อง การเรียน ให้บนด้วย การทำบุญสร้าง พ ระไตรปิฎก ตำราเรียน นักธ ร รม หรือจะถวายเป็นค่าเล่าเรียนสงฆ์

หรือสามเณร ในวัดที่มีพ ระสงฆ์เรียน พ ร ะ ปริยัติธ ร ร ม ก็ได้ บนเรื่อง สอบ บรรจุ สอบเข้า ทำงาน และ เลื่อนตำแหน่ง โยก ย้ า ย ให้บนด้วย สังฆทาน 1 ชุด เก้าอิ้ 1 ตัว ร่มถวายสงฆ์ 1 คัน ข้าวของทุกชนิด

ในการบน แต่ละ อ ย่ า ง เมื่อได้ไหว้ตาม วิธีข้างบนก่อน จึงค่อยบนบานศาลกล่าว เมื่อท่านได้ดั่ง ปรารถนาแล้ว ให้นำสิ่งของที่ได้บนเอาไว้ ไปทำบุญไปถวายในวัดใด ก็ได้ตามที่นับถือ ตามที่สะดวก กรวดน้ำอุทิศส่วนบุญกุศล

ถวายท้าวเวสสุวรรณ และบริวารที่ท่านได้สง เคราะห์ กำหนด การคือไม่เกินระยะเวลา 1 เดือน จะเห็นผลที่ดี ถือศีล 8 ปฏิบัติตนเป็นคนดี แล้วสิ่งดีๆจะเกิด ขึ้นกับตัวคุณ

ขอขอบคุณที่มา เ พ จความรู้, hostingrc

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…