Home แนวคิดชีวิต วิธีการล้างหนี้ ทำบุญไม่ขึ้น ด้วยการใช้เหรียญ 10 ห่อด้วยผ้าขาว

วิธีการล้างหนี้ ทำบุญไม่ขึ้น ด้วยการใช้เหรียญ 10 ห่อด้วยผ้าขาว

6 second read
0
898
วิธีการล้างหนี้ ทำบุญไม่ขึ้น ด้วยการใช้เหรียญ 10 ห่อด้วยผ้าขาว

วิธีการล้างหนี้ ทำบุญไม่ขึ้น ด้วยการใช้เหรียญ 10 ห่อด้วยผ้าขาว

1 นำเหรียญที่สะสม ครบจำนวน 120 เหรียญนำไปล้างน้ำ ทำความสะอาด

เช็ดให้แห้งห่อด้วย ผ้าสีขาวที่สะอาด จะเป็นผ้าแบบใดชนิดใด ก็ได้

2 นำเหรียญที่ได้ห่อ เอาไว้พาครอบครัวไปทำบุญ แล้วให้แบ่งเหรียญทั้งหมดนี้

ให้กับคนในครอบครัว แล้วนำไปถวายทำบุญ ถวายตู้ชำระหนี้สงฆ์ นำไปช่วยเหลือ

คนที่เขาไม่มีเงินซื้อข้าวกิน คนที่เขาไม่มีกิน ทำบุญถวายน้ำมันตะเกียง ถวายหลอดไฟ

3 และสำหรับใคร ที่นำเงินส่วนห นึ่ งไปถวายตู้ชำ ระหนี้สงฆ์ ก่อนที่จะถวาย

ให้กราบ พระประธานในโบสถ์ แล้วก็สวด อาราธนาศีล ต่อ ไปนี้

ให้ตั้งนะโมตัสสะ 3 จบก่อน แล้วก็ สวด

มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะสหะ ปัญจะ สีลานิ ย า จามะ

ทุติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุงวิสุง รักขะ นัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ย า จามะ

ตะติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ย า จามะ

สัพพัง ทะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเต

หลังจากนั้นก็กล่าวตามว่า หากในอดีตปัจจุบัน ข้าพเจ้านั้นจงใจหรือประมาท

พลาดพลั้ง ล่ ว ง เกินคุณ บิดามารดา ครูบาอาจารย์ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

พระ อรหันต์ทุกพระองค์ ทุกๆสิ่งทุก อ ย่ า ง ตลอดจนสิ่ง ศักดิ์ สิทธิ์ทุกทิศทุกทาง

รวมถึงผู้มีพระคุณ เทวดาประจำตัว เจ้าก ร ร มนาย เ ว ร สิ่งใดที่ข้าพเจ้าพูดจา

ออกไปไม่ดี ทำอะไรออกไปไม่ดี ตั้งใจก็ตามไม่ตั้งใจก็ตาม รับรู้ก็ดีไม่รับรู้ก็ดี

ลับหลังก็ดีเจตนาก็ดี ด้วยกายวาจาใจของข้าพเจ้า ได้โปรดอโหสิก ร ร ม

ให้แก่ข้าพเจ้าด้วย ในบัดนี้ก็พระเจ้า น้อมรับทุกสิ่งทุก อ ย่ า ง สิ่งที่ข้าพเจ้ากระทำ

มา ขอทรงโปรดเ ม ต ตาและให้ อ ภั ย ตัวข้าพเจ้าด้วย ทำไมต้อง 120 เหรียญ

งั้นก็เป็นเพราะว่า 1 เหรียญแท่นจิตของเรา และที่เหลือก็แทน จิตของมนุษย์

บุญกุศลที่เราได้ทำจะหนุนนำให้ชีวิตดียิ่งขึ้นไป ให้มีแต่สิ่งที่ดีเข้ามา จะพ้นกับปัญหาต่างๆ

ขอขอบคุณที่มา Postsod

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…