Home แนวคิดชีวิต ลักษณะ 9 ข้อ ของผู้หญิงที่มีบุญวาสนา

ลักษณะ 9 ข้อ ของผู้หญิงที่มีบุญวาสนา

6 second read
0
485
ลักษณะ 9 ข้อ ของผู้หญิงที่มีบุญวาสนา

ลักษณะ 9 ข้อ ของผู้หญิงที่มีบุญวาสนา

1 สงบได้เย็นได้

เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้นก็จะเป็นสภาพ ให้เป็นคนที่สงบได้ เย็นได้ตามกำลัง

ของบุญ ฤทธิ์ไม่เป็นคนที่ร้อนรน กระวนกระวายสับส่ายวุ่นวาย ในสิ่งที่ไม่เป็น ส า ระ

ในสิ่งกำลังจะเกิดขึ้นแม้จะตกอยู่ ในเหตุการณ์ที่ เ ล ว ร้ า ย ก็ทำใจได้เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น

2 ไม่คิดทำ ชั่ ว

เมื่อมีบุญ แล้วผลแห่ง บุญนั้นก็จะแปรสภาพ ให้เป็นตัวควบคุมบริหาร

จัดการตาม กำลังของบุญฤทธิ์ ทำให้เกิดความ ก ลั ว ความละอายต่อ บ า ป

ต่อ ก ร ร ม ความผิดน้อยใหญ่ทั้งในที่ลับ และที่แจ้งเห็นถึงความเสียหาย หลายภพหลายชาติ

เห็นถึงผลกระทบ ต่อครอบครัวต่อโลกต่อสังคม อ ย่ า ง มากมายมหาศาล

3 รอได้คอยได้

เมื่อมีบุญแล้วผล แห่งบุญนั้น ก็จะแปรสภาพ ให้เป็นความใจเย็น

มีความยืดหยุ่น ตามกำลังของบุญฤทธิ์ ไม่ใจร้อนใจเร็ว

เห็นถึงจังหวะ และโอกาส ของชีวิต

4 อดได้ทนได้

เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้น ก็จะแปรสภาพ ให้เป็นพลังงานเข้มแข็ง

ตามกำลังของบุญฤทธิ์ ทำให้มีความอดทน ที่เป็นหนึ่งเป็นเลิศ

มีความคิดที่ไม่หวั่นไหว เห็นความสำเร็จ ทุกชนิด

มาจากความอดทน อดทน อ ย่ า ง มีความสุข

5 ปล่อยได้วางได้

เมื่อมีบุญ แล้วผลแห่งบุญนั้น ก็จะแปรสภาพ ให้เป็นคนที่รู้จัก

การวาง ตามกำลังของบุญฤทธิ์ ไม่เป็นคนที่แบกทุก อ ย่ า ง

ที่ขวางหน้า ยึดทุก อ ย่ า ง ที่เกิดขึ้น

6 ไม่เคยกลัว

เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้น ก็จะแปรสภาพ ให้เป็นความเข้มแข็ง

กล้าหาญ ตามกำลัง ของบุญฤทธิ์ทำให้ไม่ หวั่นไหวต่ออุปสรรค

และปัญหาที่จะเกิดขึ้น เพราะมีความมั่นใจ ในความเป็นผู้บริสุทธิ์

ความเป็นผู้ มีบุญของตน เมื่อจะคิดจะ ทำอะไรลงไป

ล้วนมีกำลัง บุญมารองรับ ทั้งหมดทั้งสิ้น

7 ไม่เป็นคนคิดมาก

เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้น ก็จะแปรสภาพ ให้เป็นความสะอาด

ความสว่างความสงบ ตามกำลังของบุญฤทธิ์ ทำให้เกิดพลังแห่งความสงบ

แห่งจิตแห่งใจ ไม่ฟุ้งซ่านรำคาญใจ ไม่คิดเป็น ทุ ก ข์ ความคิดทุกความคิดล้วน

นำมาซึ่งความเบิกบาน กายใจไม่คิดเบิก ความ ทุ ก ข์ มาใช้ก่อน

8 ไม่จำเป็นต้องบ่น

เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้น ก็จะแปรสภาพ ให้เป็นปัญญา

ทำให้ยอมรับ ต่อความเป็นจริง ของชีวิตทำให้รู้เห็นและเข้าใจ

ถึงระดับวาสนาของตน และบุคคลอื่นความเป็นไป ของชีวิตนั้นขึ้น

ตรงต่ออำนาจบุญ ก ร ร ม ที่ทำไว้บ่น ไปก็แค่นั้นเองที่ได้มาที่มี อยู่ที่เสียใจที่ไม่ได้ดั่งใจ

ทุกสิ่งทุก อ ย่ า ง นั้นมันคือผลแห่ งก  ร ร ม อันเป็น สมบัติของเราเอง

9 รู้ได้ตื่นได้

และเบิกบานได้ เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพ

ให้เป็นความรู้ตื่นเบิกบาน ตามกำลัง ของบุญฤทธิ์

เป็นผู้รู้ต่อความเป็นจริง ของชีวิตไม่ปล่อยชีวิต ให้ตกไปในกระแส

ของความโลภ ความโกรธความหลงจิตใจ มีความอิสระเต็มที่ ทุกวันทุกเวลาทุกนาที

ขอขอบคุณที่มา forlifeth

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…