Home แนวคิดชีวิต ลักษณะ 7 ข้อ ที่ไม่ดีของบ้าน ทำอะไรติดๆขัดๆ

ลักษณะ 7 ข้อ ที่ไม่ดีของบ้าน ทำอะไรติดๆขัดๆ

7 second read
0
523
ลักษณะ 7 ข้อ ที่ไม่ดีของบ้าน ทำอะไรติดๆขัดๆ

ลักษณะ 7 ข้อ ที่ไม่ดีของบ้าน ทำอะไร ติ ด ๆขัดๆ

1 ในส่วนของ สภาพแวดล้อมของบ้ า นและตัวรอบๆ มีกลิ่นมีความส ก ป ร ก

ไม่น่าอยู่ ไม่สะอาด ไม่เปิดโล่ง หาเวลาในการจัดบ้ า นทำความสะอาดปัด

กวาดเช็ดถู เพื่อที่จะได้นำพาสิ่งที่ดีได้เข้ามาหา หากปล่อยทิ้งเอาไว้แบบนั้น

จะมีความส ก ป ร ก เสียทั้งสุ ข ภาพจิตและเสียทั้งสุ ข ภาพกายของเราด้วย

2 บ้ า นที่อยู่อาศัยนั้น ได้อยู่ในพื้นที่ที่ต่ำกว่า พื้นถนนหรือสูงกว่าถนน

ในตามหลักของ ความเชื่อฮวงจุ้ยเหล่านั้น หากถนนสูง หรือต่ำกว่าตัวบ้ า น

ของเราจนเกินไปนั้น จะทำให้ปิดรับทางเข้าโชค โชคจะไม่เข้ามาหา

วิธีการแก้ก็คือ หากได้เป็นถนนต่ำ ก็ให้เปิดลานหน้าบ้ า นให้มีความกว้างๆ

พร้อมที่จะรับเงินทอง เข้ามาให้ไหลมาเทมา ไม่มีสิ่งไหนเข้าไปปิด กั้น

3 สะพานที่ตัด กับตัวบ้ า น หน้าบ้ า นของเรานั้นมีสะพานบังอยู่บริเวณ

หน้าบ้ า นเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสม และไม่ถูกหลักของฮวงจุ้ย หากจะซื้อบ้ า น

ให้สังเกตดูดีๆด้วย ว่ามีสะพานตัด ผ่ า น หรือได้มีอะไร มาบังในส่วนของ

บริเวณหน้าบ้ า น นั่นจะเป็นสิ่งที่ ไม่ดีไม่มีโชคเข้ามา

4 มีจำนวนประตูห รือหน้าต่างที่มากเกินไป จะทำให้มีเงินทองที่อยู่ในบ้ า นนั้น

ออกไปข้างนอกจนหมด วิธีการแก้ก็ให้หาผ้าม่าน มาบังปิดเอาไว้ที่หน้าต่าง ที่ประตู

5 ในส่วนของรั้วบ้ า นอยู่ในตำแหน่ง ที่ต่ำมากจนเกินไป แม้ทำออกมาแล้ว

จะสวยจะโชว์ตัวบ้ า นที่สวยงาม แต่ในตามหลักของ ความเชื่อตามหลัก

ของฮวง จุ้ยเหล่านั้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่ เพราะจะทำให้เก็บเงินทองไม่อยู่ เงิน

ที่อยู่ในบ้ า นก็จะถูกไหลออกมา ให้ทำเป็นรั้วที่สูงขึ้น มาหน่อ ยจะดี กว่ารั้วที่ต่ำ

6 เปิดประตูบ้ า นเข้ามาแล้วเจอกับบันไดเลย ตามหลักของฮวงจุ้ยแล้ว

จะทำให้เงินทองรั่วไหลออกไปจากกระเป๋า ไหลออกไปจากบ้ า น

จะไม่มีสิ่งที่ดีเข้าหา และบันไดไม่ควรตั้งวาง อยู่บริเวณกลางบ้ า นให้ชิดในมุมใดมุมห นึ่ ง

7 ประตูทาง เข้านั้นเล็กมาก มีความแคบ หากต้องการ ที่จะให้เงินทอง

ไหลเข้ามาเทมามากๆ ประตูทางเข้าจะต้องมี ความกว้างใหญ่ พื้นที่บริเวณ

ทางเข้าจะต้องสะอาด ไม่มีสิ่งใดเข้ามาขวางกั้น ไม่มาบังประตู

ขอขอบคุณที่มา shar e-si, postsod

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…