Home แนวคิดชีวิต ลักษณะ 15 ข้อ ที่ดีที่คนเป็นหัวหน้าควรมีและลูกน้องจะรักและเคารพ

ลักษณะ 15 ข้อ ที่ดีที่คนเป็นหัวหน้าควรมีและลูกน้องจะรักและเคารพ

6 second read
0
541
ลักษณะ 15 ข้อ ที่ดีที่คนเป็นหัวหน้าควรมีและลูกน้องจะรักและเคารพ

ลักษณะ 15 ข้อ ที่ดีที่คนเป็นหัวหน้าควรมีและลูกน้องจะรักและเคารพ

1 หัวหน้างานที่ดีต้องมีความคิดที่ดีทั้งเรื่องงาน เรื่องคน

ทั้ง ต่อหน้าและลับหลัง เริ่มต้นจาก หัว นั่นคือต้องมีความคิด ที่ดีต่อคนรอบข้าง

และรู้จักคิดก่อนพูดก่อนทำ หากเรามีหัวที่คิดดี พูดดี ทำดี พฤติกรร ม เราย่อมสะท้อน

ด้านดีเช่น การพูดชมหรือตำหนิ ก็ต้องคิดเพื่อใช้ คำพูดให้เหมาะสม กับคนนั้น ๆ

การพูดชมก็ควรพูดต่อหน้า ลูกน้องคนอื่นๆ เพื่อให้เขาเห็นว่า หากเราทำดี หัวหน้า

พร้อมชมเชยเสมอแต่หาก เป็นการตำหนิ ก็ควรเรียกมาคุยเป็นการส่วนตัว

มากกว่าตำหนิต่อหน้าคนอื่น ๆ ให้เขาเสียหน้า เป็นต้น

2 หัวหน้างานที่ดีรู้จักคิดก่อนพูด พูดในสิ่งที่ดี

สร้างสรรค์คนทุกคนมีปาก ที่จะพูดอะไร ก็ได้ตามใจเรา แต่หากเราเป็นผู้นำแล้วนั้น

การใช้ปากตามใจเราย่อมทำ ไม่ได้ครับเ พ ร า ะ หากตอนนั้นเรากำลังโมโหอยู่

แต่นำสิ่งที่ไม่ดีไปลงกับ ลูกน้องแบบนี้ลูกน้องที่ไหน ก็คงไม่อย ากทำงานกับเรา

จริงไหมครับ ดังนั้น การใช้ปาก ต้องใช้ในทางที่ดี สร้างสรรค์ ใช้ในการบอกเล่าประสบการณ์

ในการแนะนำสอนงาน ต่อลูกน้อง หากลูกน้องคนนั้นไม่สามารถ ทำงานนั้นได้

ใช้ในการชื่นชม ลูกน้องขอบคุณลูกน้อง ให้กำลังใจลูกน้องและให้

คำแนะนำในการปรับปรุ งตนเองเป็นต้น แบบนี้ดีกว่าเยอะครับ

3 หน้างานที่ดีต้องรู้จักยิ้มแย้มแจ่มใสต่อหน้าลูกน้องและคนอื่น ๆ ที่ร่วมงาน

คนบางคน อาจเป็นเสือยิ้ม ย า ก โดยพฤติ ก ร ร ม แต่พฤติ ก ร ร ม ก็ย่อมสามารถ

เปลี่ยนแปลงได้เสมอ หากเราเข้าใจ ในบทบาทของการเป็นผู้นำเ พ ร า ะการเป็นผู้นำ

ต้องเป็นคนที่สามาร ถเข้าถึงได้ในทุกๆ คนทุกๆ ระดับไม่มีอีโก้ ดังนั้น สิ่งที่จะลดอีโก้

ตนเองได้นั้น ต้องรู้จักเป็นคนที่สดชื่น ยิ้มแย้มแจ่มใสอาจ ไม่ต้องถึงกับ เป็นคนที่ตลก

แ ต่ ต้ องทำให้ลูกน้องสบายใจ ที่จะเข้ามาพูดคุยปรึกษาทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว

เ พ ร า ะเมื่อไหร่ที่ ลูกน้องกล้าที่จะเดินเข้ามาหาผมเชื่อว่า ปัญหาย่อมคลี่คลาย

ไม่ทำให้ปัญหามีผลกระทบต่อคน ๆ นั้นในระยะย าวซึ่งหน้าที่ ของคนเป็นหัวหน้า

ก็ต้องพร้อมแก้ไข ปัญหาร่วมกันดังคำว่า มีสุขคูณสอง แต่มี ทุ ก ข์ ต้อง หารสอง ครับ

4 หัวหน้างานที่ดีต้องรักในงานที่ทำ

พร้อมต่อสู้กับ ปัญหาและอุปสรรค ที่เข้ามาคนที่เป็นหัวหน้างาน ต้องมีใจรักในงานที่ทำ

ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ๆ เ พ ร า ะ ห ากเรารักในงานที่ทำใจ เราพร้อมยืดหยัดต่อสู้

ให้งานนั้นประสบความสำเร็จ ซึ่งเราย่อมต้องถ่ายทอด ความคิดนี้ สู่ลูกน้องเราเ พ ร า ะ

หากลูกน้องเรามีใจรัก ในงานที่ทำทุกคนเขาย่อมเข้าใจ และพร้อมต่อสู้ฝ่าฟั น ปัญหาไปด้วยกัน

5 หัวหน้างานที่ดีต้องหัดเป็นคนที่เปิดใจรับฟังสิ่งต่าง ๆ รอบตัว

การคิดคนเดียวย่อมได้ เพียงมุมเดียว แต่หากเรายอมเปิดใจ ฟังคนละเล็กละน้อย

ข้อมูลในหัวเราย่อมมีมากขึ้น และนั่นย่อมทำให้เราได้ข้อมูล ในการคิดวิเคราะห์ แยกแยะ

ก่อนตัดสินใจคนที่เป็ นหัวหน้างานต้องกล้าเปิดใจ ฟั ง สิ่ ง ต่าง ๆ จากคนรอบข้างเพื่อนำ

มาปรับใช้ ให้งานเดินหน้าต่อไป ถึงแม้บางครั้งฟังแล้ว ไม่ใช้ในตอนนี้ แต่ใครจะรู้ว่าอนาคต

อาจมีโอกาสหยิบ มาใช้ก็ย่อมเป็นไปได้ อ ย่ า ง น้องการฟัง ก็ทำให้เรามีความรู้ที่มาก

หากความรู้นั้นเป็นประโยชน์ ยกเว้น ความรู้ที่ไม่เป็นประโยชน์ ต้องพร้อมดีดทิ้งในทันที

6 หัวหน้างานที่ดีต้องรู้จักเดินเข้าหาลูกน้อง เดินตรวจสอบการทำงาน

เดินหน้าแก้ไขปัญหา และพาทีมไปสู่เป้าหมายเดียวกัน การทำงาน หากหัวหน้านั่งอยู่บน

หอคอยอันส่งเกียรติ

อย่ างเดียวแล้วจะรู้ได้อย่ างไรว่างานนั้นเกิดปัญหา จากส่วนไหน อ วั ย ว ะ ใน ร่ าง ก าย ส่วนที่อยู่ต่ำที่สุด

นั่นคือ ขาแต่ขาก็ทำให้เราสามารถโยก ย้ า ย จากจุดหนึ่ง ไปยังอีกจุดหนึ่ง หากเราใช้ขา

ในการก้าวเดินเสมือนทำงาน ย่อมต้องมีเป้าหมายครับการย่ำอยู่กับ ที่ไม่สามารถขับเคลื่อน ทีมงาน

ไปสู่เป้าหมายได้ ซึ่งการจะไปสู่ เป้าหมายได้ก็ต้องกล้าเดิน แต่หากเดินแล้วผิดทาง

ย่อมสามารถถอยหลังกลับมา ตั้งหลักได้เสมอคนเป็นหัวหน้างาน ต้องรู้จักเดินเข้าหาลูกน้อง

รู้จักเดินดูหน้างานสังเกตสิ่งต่าง ๆ รอบตัว หากเจอปัญหาก็นำมาแก้ไข ไม่ปล่อยปัญหานั้น

ให้บานปลายอีกทั้ง ยังทำให้ลูกน้องสามารถสอบถามหรือ ขอคำแนะนำจากหัวหน้า

ได้ในทันที รู้แล้วก็เดินบ้ างนะครับ จะได้แข็งแรง

7 หัวหน้างานที่ดีต้องเป็นคนที่ซื่อสัตย์สุจริตต่องานที่ทำ

ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน เป็นคำกล่าว ที่ผมเห็นด้วยมาก ๆ เ พ ร า ะคนเราหาก

ไม่ซื่อสัตย์แล้วอยู่ที่ไหนก็ ไม่เจริญ กลับกัน หากเราเป็นคนที่ ซื่อสัตย์สุจริตอยู่ที่ไหน

ใคร ๆก็อย ากร่วมงาน ดังนั้น หัวหน้างานที่ดี ต้องมีความซื่อสัตย์ สุจริตในทุกๆ ด้าน

ทั้งเรื่องตนเองเรื่องงาน เรื่องครอบครัว และเรื่องสังคมเพื่อ เป็นแบบอย่ างที่ดี ให้ลูกน้องต่อไป

8 หัวหน้างานที่ดีต้องสามารถลงมือทำให้ลูกน้องเห็นเป็นแบบอย่ าง

ว่าเราสามารถทำได้ หากพูด อ ย่  าง เดียว แต่ไม่ทำ ใครเขาจะเชื่อครับ เหมือนสุภาษิต

ที่กล่าวไว้ว่า 100 คำพูด ไม่เท่ากับ 1 การกระทำ ผมว่าจริงนะครับพูด แล้ว ทำ ย่อมทำให้

ลูกน้องเห็นเป็นตัวอย่ าง เช่น หากเราเป็นคนที่มา ทำงานสายเป็นนิจแบบนี้

จะกล่าวตักเตือน ลูกน้องที่มาสายก็ย่อมย ากครับที่ลูกน้อง จะเชื่อเรามันเข้าตัวแต่หากเรา

มาเช้าทุกวันแบบนี้ ลูกน้องก็คงเกรงใจและไม่กล้ ามาสายหรือหากมาสายเรา

จะเรียกมาคุยเพื่อปรับพฤติกรร ม ลูกน้องคนนั้นก็ไม่ใช่เรื่องที่ตะขิดตะขวงใจ

เ พ ร า ะเป็นหน้าที่ของเรา ซึ่งลูกน้องคนนั้น คงไม่กล้าเถียงเ พ ร า ะลูกพี่เป็นตัวอย่ างที่ดี

ในเรื่องที่ลูกน้องทำผิด พูด + ทำ ย่อมมีคุณค่าเสมอครับ

9 หัวหน้างานที่ดีต้องรู้จักใช้ภาษากาย ควบคู่กับคำพูด และน้ำเสียง

ในการทักทาย การสื่อ ส า ร แบ่งออกเป็น 3 แบบ คือ ภาษาพูด ภาษากาย และน้ำเสียง

ซึ่งหัวหน้างานที่ดีควรนำ ทั้ง 3 แบบนั้นไปใช้พร้อม ๆ กัน เช่นหากมีลูกน้อง ที่อายุมากกว่า

ก็ใช้การทักทาย โดยยกมือไหว้สวัสดีเมื่อ ลูกน้องคนนั้นเห็น เขาจะเกรงใจเราเนื่องจากเรา

ให้เกียรติ ต่อเขาก่อน เป็นต้นหรือหากเรามีลูกน้องที่อายุน้อยกว่า การไหว้ก็ไม่ใช่เรื่องผิด

เ พ ร า ะประเทศ ไ ท ย เราขึ้นชื่อว่า ยิ้มสวย และไหว้ สวยการรักษ าขนบธรรมเนียมประเพณี ไ ท ย

ไม่ใช่เรื่องผิดครับ แต่คนที่เห็นเขาจะนำไปยกย่อง และชื่นชมนะครับ เรื่องดี ๆ ทำไปเถอะ

10 หัวหน้างานที่ดีต้องเป็นคนตรงต่อเวลา มาเช้า กลับทีหลัง

เรื่องเวลาในการทำงาน นับว่า เป็นเรื่องวินัย ของตนเอง ที่ต้องพึงกระทำ เ พ ร า ะ

ทุกองค์กรย่อมมีเวลาเข้า เวลาออก ที่ชัดเจน โดยเฉพาะเวลาเข้า ก็ควรมาล่วงหน้า

อย่ างน้อยสัก 30 นาทีก่อนเริ่มงานเพื่อเตรียมตัว เตรียมใจวางแผน ในการทำงาน

เพื่อนำข้อมูลมาประชุม ลูกน้องก่อนเริ่มงาน จะได้เข้าใจตรงกัน ใครมีข้อสงสัย

มีปัญหาก็ควรกันให้เรียบร้อ ยก่อนเริ่มงาน หากหัวหน้าทำแบบนี้ได้ทุก ๆ วันรับรองปัญหา

จะน้อยลงและ ทำให้หัวหน้ามีเวลาไปคิดเรื่องงานให้มากขึ้น ดีกว่ามานั่ง ป ว ด

หัวกับปัญหาคนในทุก ๆ วันครับส่วนการกลับทีหลัง อันนี้ก็สำคัญ

เ พ ร า ะเรามีความรับผิดชอบที่สูงกว่า ลูกน้องก่อนกลับก็ตรวจ สอบความเรียบร้อย

ของงาน จดบันทึก ข้อมูล ความผิดพลาดความสำเร็จ ของงานในแต่ละวันเพื่อนำมา

ประกอบในการ พูดคุยกับลูกน้อง ในเช้าวันถัดไป ครับ

11 หัวหน้างานที่ดีต้องมีความเชื่อมั่นต่อลูกน้อง

และเชื่อมั่นต่อปัญหาว่า ทุกปัญหาย่อม มีทางออกความเชื่อ นับเป็นจุดเริ่มต้น

ในการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ โดยเฉพาะหากรับนโยบายจาก ผู้บริหารมาแล้วไม่มีความเชื่อ

การทำงานย่อมทำไปวัน ๆ ทำอย่ างไร้ เรี่ยวแรงและทำอย่ างไม่มีความสุขเ พ ร า ะ

ส ม อ ง ถูกปิดกั้ น เรียบร้อย จากความเชื่อที่คิดว่า ทำไม่ได้และหากหัวหน้าท้อซะแล้ว

ลูกน้องย่อมท้อตาม และสุดท้าย ผลงานไม่ได้ ก็ถูกผู้บริหารตำหนิอีก คราวนี้ไปกันใหญ่เลยครับ

ดังนั้น ความเชื่อนับว่าเป็นสิ่งสำคัญ ที่เชื่อมทุกอย่ าง แค่เราเปลี่ยนจาก คำว่าทำไม่ได้

เป็นเชื่อว่า เป็นไปได้และพร้อมคิด ค้นหาวิธีการเชื่อมโยง เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายหากว่า

ผิดพลาดผมเชื่อว่ าเราจะไม่เสียใจเ พ ร า ะทำเต็มที่ และพร้อมปรับเปลี่ยน

แก้ไขผู้บริหาร ย่อมเข้าใจเสมอ แต่อย่ าผิดพลาดในเรื่องเดิม ๆ นะครับ แบบนั้นตัวใครตัวมันครับ

12 หัวหน้างานที่ดีต้องเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตน

ไม่ยกตนข่มท่าน คนที่อ่อนน้อม ถ่อมตน ใคร ๆ ก็รัก ใคร ๆ ก็เอ็นดู คนที่เป็นหัวหน้างาน

เมื่อมีลูกน้องแล้วก็ต้อง เป็นคนที่เข้าถึงง่าย ไม่โอ้อวดว่าเราใหญ่ เราเป็นหัวหน้างาน

อีกทั้ง การประพฤติตนเอง ต่อผู้บังคับบัญชาของ เราก็ต้องให้เกียรติท่านเสมือน

เราเล่นบทบาท ของผู้ตามเพื่อสร้าง ความไว้เนื้ อ เชื่อใจสร้างคุณค่า แต่ไม่ใช่

ประจบสอพอนะครับใช้ผลงานเป็นเครื่องพิสูจน์ + พฤติกรร ม ที่ดีเหนือฟ้า

ยังมีฟ้านะครับ การอ่อนน้อม ถ่อมตน เป็นสิ่งที่ควรทำต่อคนรอบข้างทำให้เหมือนกัน

ในทุกๆ วัน แบบนี้ ย่อมได้ใจ ทั้งต่อผู้บังคับ บัญชาเราและ ผู้ใต้บังคับบัญชา

และหากวันหนึ่ง ผู้บังคับบัญชาเรา ชื่นชมมาเราต้องให้เกียรตินั้นต่อ ลูกน้องของเรา

มากกว่าตัวเราเ พ ร า ะ งานจะเกิดขึ้นได้ ต้องมีคนปฏิบัติให้เครดิตต่อลูกน้อง

ลูกน้องจะมีกำลังใจทำงานต่อไปกลับกัน หากผู้บังคับบัญชาตำหนิ ในผลงานลงมา

หัวหน้างานที่ดี ต้องพร้อมรับแทน ลูกน้องและ นำข้อผิดพลาด

นั้นมาประชุมกับ ลูกน้องเพื่อหาแนวทาง แก้ไขต่อไปในอนาคต

13 หัวหน้างานที่ดีต้องรู้จักคิดในเชิงป้องกันก่อนลงมือทำ

เหรียญย่อมมี 2 ด้านให้คิด การคิดก็มี 2 ด้านทั้งการคิดบวก และคิดลบ

ซึ่งการคิดบวกเป็นสิ่งที่ดี ทำให้เราหมด ทุ ก ข์ แต่หากไม่อย าก ทุ ก ข์

ก็ต้องคิดลบ แต่เป็นการคิดลบ ในเชิงของการป้องกัน วางแผน ก่อนลงมือทำ

หัวหน้างานที่ดีนอกจาก การเปิดใจรับฟังแล้ว ก็ต้องนำมาข้อมูลมาคิด

มาวางแผนซึ่งการวางแผ นก็ต้องมีการประชุมเพื่อหา ข้อมูลก่อนตัดสินใจเ พ ร า ะหากเรา

ไม่อย ากเสียเวลาแก้ไขก็ต้องวางแผนให้รอบคอบ รอบด้านแต่การวางแผนเยอะเกินไป

ก็ทำให้เราไม่กล้าลงมือ ทำผมยังเชื่อเสมอ คิด วางแผน สำคัญแต่ไม่เท่า ลงมือทำ สำคัญกว่า

แต่หาก ไม่คิด ไม่วางแผน แล้วทำอย่ างเดียว แบบนี้เสียเวลาแก้ไขนานโข ครับคิด +

วางแผน + ลงมือทำ + กล้ายอมรับผลกับสิ่งที่ทำ = ประสบการณ์และเมื่อมีประสบการณ์แล้ว

เราจะเห็นทางสว่างในอนาคตครับ สรุป ทำดี = ให้เครดิตลูกน้อง ทำผิดพลาด = รับหน้าแทนลูกน้องเสมอครับ

14 หัวหน้างานที่ดีต้องมีคุณธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ

เพื่อใช้ในการปกครอง คนคุณธรรม คือ สิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเรา หากเรามีคุณธรรมในใจ

เยอะทำสิ่งใดเราจะคิด ก่อนทำ ผมฝากหัวหน้างานทุกคนให้มีคุณธรรม คือ ธรรมมะ

ในการครองตนเอง เช่นการถือศีล 5 การยึด หลักพรหมวิหาร 4 เมตต า กรุณา มุทิต า และอุเบกขา

คิดดี พูดดี ทำดี มีความรู้ผิดชอบชั่ วดี มีความกตัญญูกต เวทีต่อผู้มีพระคุณ ฯลฯ

15 หัวหน้างานที่ดีต้องคิดเสมือนเราเป็นเจ้าขององค์กร

รู้จักทำงานเชิงรุก และมีเป้าหมายที่ชัดเจน ในการทำงานการที่องค์กรแต่งตั้ง

เราขึ้นมานำคนอื่น ๆ นั้น เขาย่อม เห็นคุณค่าในตัวเรา และคาดหวังให้เราช่วยคิด

วางแผนในการขับเคลื่อนคน เพื่อให้เกิดผลของงานบรรลุตาม เป้าหมายขององค์กร

ดังนั้น คนที่เป็นหัวหน้างาน จำต้องเข้าใจในบทบาท เข้าใจในสิ่งที่องค์กรกำลังก้าวเดิน

เข้าใจวิสัยทัศน์พันธะกิจ ขององค์กรและสามารถนำมา เป็นแผนงานที่สามารถ

เดินหน้าตามแผนได้ในทุกๆ วันทุกเรื่องที่กล่าวมาล้วนเป็น สิ่งที่คนเป็นหัว ต้องนำไปใช้

ในการบริหารงานบริหารคน เ พ ร า ะ หากคนที่เป็นหัวหน้างาน สามารถปฏิบัติได้ครบทุกข้อ

คนที่เห็นย่อมเชื่อมั่น เชื่อถือและปฏิบัติตาม โดยเฉพาะคนที่เป็นลูกน้องเ พ ร า ะ

หากเขามีหัวหน้างานที่ดีลูกน้องย่อมโชคดีในการทำงานเ พ ร า ะเขา

สามารถเก็บเกี่ยว ความรู้ ประสบการณ์ และคุณธรรมในการนำไป ใช้เพื่อวันข้างหน้า

หากเขาได้ขึ้นเป็นหัวหน้า ย่อมสามารถการันตี ว่าเขาย่อมเป็น หัวหน้างานที่ดี

ได้เช่นกัน จากแบบอย่ างที่เคย เจอมาผมเชื่อเสมอครับ หากเราจะเปลี่ยนแปลงคนอื่น

ได้นั้น เราต้องเปลี่ยนแปลงที่ตัวเราก่อนใช้ทั้งคำพูด + การกระทำในการทำให้คนรอบข้างเห็

น และนำไปใช้วันนี้ ถามตนเองนะครั บเราเป็นสุดยอด หัวหน้างานที่

เก่งคิด เก่งงาน เก่งคน เก่งคุณธรรม หรือยังเชื่อผมเถอะ

ขอขอบคุณที่มา kha-yam

Check Also

เรื่อง 5 เรื่อง ที่ผู้หญิงส่วนใหญ่เข้าใจผิดเกี่ยวกับผู้ชาย

เรื่อง 5 เรื่อง ที่ผู้หญิงส่วนใหญ่เข้าใจผิดเกี่ยวกับผู้ชาย 1 ไม่รักไม่ได้แปลว่าเป็นคนไม่ดี…