Home แนวคิดชีวิต บทสวดดีๆ สวดให้เทวดาคุ้มครอง จิตใจสงบ

บทสวดดีๆ สวดให้เทวดาคุ้มครอง จิตใจสงบ

7 second read
0
761
บทสวดดีๆ สวดให้เทวดาคุ้มครอง จิตใจสงบ

บทสวดดีๆ สวดให้เทวดาคุ้มครอง จิตใจสงบ

ก่อนเข้านอนสวดมนต์ เป็นประจำในทุกๆวัน บทสวดมนต์นั้นมีทั้งแบบสั้น

และบทสวดมนต์แบบ ย า ว เป็นสิ่งที่ปฏิบัติกันมาเป็นเวลานาน ตั้งแต่ในอดีต

จนมาถึงในปัจจุบันนี้ และคำเล่าของคนโบร่ำโบราณนั้น ก็ได้มีการบอกกันเอาไว้ว่า

การสวดมนต์เป็นประจำ ในทุกๆวันนั้นจะช่วยทำให้ ตัวผู้สวดมีบุญ

บุญก็จะช่วยหนุนนำชีวิต ให้ดียิ่งขึ้นให้เจริญยิ่งขึ้น ได้พบแต่สิ่งที่ดีมีความสุข

และความเจริญ มีจิตใจที่ดีมีความอ่อนโยน มองโลกในแง่บวกและมีความสุข

ในการใช้ชีวิตมากขึ้น การสวดมนต์ภาวนาจิตนั้น ทำความดี

ก็จะทำให้ชีวิตของเรา มีความเจริญก้าวหน้า ยิ่งขึ้นไปในทุกวัน

บทสวดมนต์แบบสั้นๆ ก่อนนอน

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ กราบ 1 ครั้ง

สะวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ กราบ 1 ครั้ง

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ กราบ 1 ครั้ง

พุทธะบูชา มะหาเตชะวันโต ข้าพเจ้าขอบูชาพระพุทธ ขอให้ข้าพเจ้ามีเดชเดชะ

ธัมมะบูชา มะหาปัญญะวันโต ข้าพเจ้าขอบูชาพระธรรม ขอให้ข้าพเจ้ามีปัญญาอันยิ่งใหญ่

สังฆะบูชา มะหาโภคะวะโห ข้าพเจ้าขอบูชาพระสงฆ์ ขอให้ข้าพเจ้าอุดมด้วยอริยสมบัติ

ติโลกะนาถัง ระตะนัตตะยัง อะภิปูชะ ย า มิ ข้าพเจ้าขอบูชาพระรัตนตรัย ซึ่งเป็นที่พึ่งของโลกทั้งสาม 31 ภพภูมิ

ขอบูชากราบไหว้พระสถูปซึ่งประดิษฐานพระบรมส า ริกะธาตุตามที่ต่างๆ

มะหาโพธิง ชินะโยจะ พุทธะรูปัง สะกะลังสะทา ขอบูชากราบไหว้พระพุทธรูป

ทุกพระองค์ และต้นพระศรี มหาโพธิ์ซึ่ง ส ม เด็จ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้

บทสวดมนต์นี้ เป็นบทสวดมนต์แบบสั้นๆ ที่เพื่อนๆทุกท่านจดจำกันได้ สวดในทุกๆวัน

จะดีต่อตนเอง และเทวดาจะคุ้มครอง และ รั ก ษ า ตน

คำแผ่เมตตาให้แก่ตนเอง

อะหัง สุขิโต โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้มีความสุขเถิด

อะหัง นิททุกโข โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีความ ทุ ก ข์

อะหัง อะเวโร โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มี เ ว ร

อะหัง อัพ ย า ปัชโฌ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีความ พ ย า บ า ทเ บี ย ด เบียน

อะหัง อะนีโฆ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีความ ทุ ก ข์ กายทุ ก ข์ใจ

สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิฯ ขอให้ข้าพเจ้า จงมีความสุขกาย

สุขใจ รัก ษ าตนให้พ้นจาก ทุ ก ข์ ภั ย ทั้งสิ้นเทอญฯ

คำแผ่เ ม ต ตาให้แก่สรรพ สั ต ว์

สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อน ทุ ก ข์ เกิด แก่ เ จ็ บ ต า ย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น

อะ เ ว ร า โหนตุ จงเป็นสุขๆ เถิด อ ย่ า ได้มีเ ว รแก่ กันและกันเลย

อัพญาปัชฌา โหนตุ จงเป็นสุขๆ เถิด อ ย่ า ได้ พ ย า บ า ท เบียด เบียน ซึ่งกันและกันเลย

อะนีฆ า โหนตุ จงเป็นสุขๆ เถิด อ ย่ า ได้มีความ ทุ ก ข์กาย ทุ ก ข์ใจเลย

สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ จงมีความสุขกาย สุขใจ รัก ษ า

ตนให้ พ้ นจากทุ ก ข์ ภั ย ทั้งสิ้นนี้เทอญฯ

สวดมนต์เป็นประจำ พร้อมคำแผ่เมตตา ธ ร ร มะจะ  รัก ษ า ผู้ที่ได้สวด

ผู้ที่ได้ปฏิบัติ ขอให้ทุกๆท่านได้สวดมนต์กันในทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นตอนเช้า

หรือก่อนนอน เพื่อที่จะเป็นมง ค ล สำหรับตนเอง มีสติมีสมาธิมีบุญ

รั ก ษ า มีความรุ่งเรือง เจริญยิ่งขึ้นใน การใช้ชีวิตทุกด้าน

ขอขอบคุณที่มา shar e-si, hostingrc

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…