Home ข่าวทั่วไป บทสวดก่อนอน จะช่วยให้คุณปลอดภัยแคล้วคลาด

บทสวดก่อนอน จะช่วยให้คุณปลอดภัยแคล้วคลาด

10 second read
0
5,578
บทสวดก่อนอน จะช่วยให้คุณปลอดภัยแคล้วคลาด

บทสวดก่อนอน จะช่วยให้คุณ ป ล อ ด ภั ย แคล้วคลาด

บทสวดอิติปิโส เป็นบทส วดที่ศักดิ์สิทธิ์ เชื่อกันว่าใครสามารถ จำบทสวดนี้ได้

จะช่วย รั ก ษ า คุ้มครอง ให้แคล้วคลาดรอดปลอด ภั ย บท ส ว ด นี้จะช่วยให้

สงบจิตสงบใจ การสวดมนต์จะทำให้ จิตใจของเราไม่ฟุ้งซ่าน เป็นคนที่ค่อยๆคิด

อารมณ์เย็นมากขึ้น และยังมี ค ว า ม เ ชื่ อ ตั้งแต่สมัยปู่ ย่ า ที่ว่า บทสวดอิติปิโส

จะเป็นบทสวดที่ช่วย ต่อ ช ะ ต า อายุให้ ยื น ย า ว ป้องกัน สิ่งที่มองไม่เห็น

ให้แคล้วคลาด ป ล อ ด ภั ย ทุกๆ สิ่งไป

บทสวดมนต์อิติปิโส สวดก่อนนอน

บทสวดมนต์อิติปิโส คำบู ช า พ ร ะ รัตนตรัย

อะระหัง สัมมา สัมพุ ทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ กราบ

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ กราบ

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังคัง นะมามิ กราบ

ท่องนะโมตัสสะ ๓ จบ ก่อนเริ่ม สวดบทอิติปิโส

พุทธคุณ อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะ สัมปันโน

สุคะโต โลกะวิทู อนุตตะโร ปุริสะธัมมะ ส า ร ะ ถิ สัตถาเทวมนุสสานัง พุ ทโธภะคะวาติ

แม้เพราะ อ ย่ า ง นี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น เป็นพระอรหันต์ ผู้บริสุทธิ์เป็นผู้ควร

แนะนำสั่งสอนผู้อื่น ควรได้รับความเคารพบูชา เป็นผู้ ต รั ส รู้ ชอบเอง

เป็นผู้ถึง พร้อมด้วยวิชา และ ค ว า ม ประพฤติ เป็นผู้เสด็จไปดีแล้ว เป็นผู้รู้แจ้งโลก

เป็uสารถีฝึก บุรุษที่ฝึกได้ ไม่มีใครยิ่งไปกว่า เป็นศาสดาของเทวดา

และมนุ ษย์ทั้งหลาย เป็นผู้ตื่นและเบิกบานแล้ว และเป็นผู้จำแนกแจกธรรม

ธรรมคุณ สวากขาโต ภะคะวะตาธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก

เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตังเวทิตัพโพ วิญญูหิติ

พระธรรมอันพระผู้มี พระภาคเจ้าตรัสดีแล้ว อันผู้ ป ฏิ บั ติ จะพึงเห็นชัดด้วยตนเอง

ไม่ขึ้นอยู่กับกาล ควรเรียกให้มาดู ควรน้อมเข้ามาในตน อันวิญญูชนพึงรู้เฉพาะตน

สังฆคุณ สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต

สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สๅมีจิปะฏิปันโน

ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทังจัตตาริ ปุ ริ ส ะ ยุคานิ อัฏฐะปุริสะปุคคะลา

เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเนยโย อัญชะลีกะระณีโย

อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ พระสงฆ์สาวกของ พระผู้มีพระภาคเป็น

ผู้ปฏิบัติดี เป็นผู้ ป ฏิ บั ติ ตรง เป็นผู้ปฏิบัติถูกทาง เป็นผู้ปฏิบัติสมควร

เป็uผู้ควรแก่การคำนับ เป็uผู้ควรแก่การต้อนรับ เป็uผู้ ค ว ร แก่ของทำบุญ

เป็uผู้ควรแก่การ ทำอัญชลีกราบไหว้ เป็นนาบุญอัน ยอดเยี่ยมของโลก

ด้วยอานุภาพ ของพระคาถา จะช่วยปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีที่ กำลังจะเกิดขึ้นได้

ช่วยเมตตา มหาคา ถาลาภยศ ก า ร ค้ า การขายดี เมื่อยกคาถาขึ้น

สวดอำนาจพระพุ ทธคุณก็จะปรากฏ จะทำให้ผู้สวดมี พลังอันศักดิ์ สิทธิ์

ทั้งกาย วาจา ใจ ด้วยเดชพ ระคุณ ขอจงพบโชคลาภ เงินทอง ความสุข

ความเจริญ ให้ ป ร า ก ฏ แก่คนที่สวดบทนี้ และคนที่เก็บบทสวดนี้ ให้ทุกคนอื่นได้ด้วยเถิด

ขอขอบคุณที่มา herbtrick.com, poobpub

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…