Home แนวคิดชีวิต นิสัย 9 ข้อ คือคนที่มีบุญมาก

นิสัย 9 ข้อ คือคนที่มีบุญมาก

6 second read
0
7,026
นิสัย 9 ข้อ คือคนที่มีบุญมาก

นิสัย 9 ข้อ คือคนที่มีบุญมาก

1 ไม่ทำอะไรที่คิดว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดี สร้างความเดือดร้อนต่อทั้งตนเองและผู้อื่น

เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้นก็จะแปร สภาพให้เป็นตัวควบคุม บริหารจัดการ

ตามกำลังของบุญฤทธิ์ ทำให้เกิดความกลัว ความละอายต่อบาป ต่อ ก ร ร ม

ความผิดน้อยใหญ่ ทั้งในที่ลับและที่แจ้ง เห็นถึงความเสียหาย หลายภพหลายชาติ

เห็นถึง ผลกระทบต่อครอบครัว ต่อโลกต่อสังคม อ ย่ า ง มากมายมหาศาล

2 ไม่สบถ บ่นด่าไปเสียทุกอย่ าง ใช้สติมากขึ้น

เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้น ก็จะแปรสภาพให้เป็นปัญญา ทำให้ยอมรับต่อ

ความเป็นจริงของชีวิต ทำให้รู้เห็นและเข้าใจถึงระดับ วาสนาของตน และบุคคลอื่น

ความเป็น ไปของชีวิตนั้นขึ้นตรง ต่ออำนาจบุญ ก ร ร ม ที่ทำไว้ บ่นไปก็แค่นั้นเอง

ที่ได้มา ที่มีอยู่ ที่เสียใจ ที่ไม่ได้ดั่งใจ ทุกสิ่งทุก อ ย่ า ง นั้น มันคือ

ผลแห่ง ก ร ร ม อันเป็นสมบัติ ของเราเอง

3 ไม่มีความกลัวในสิ่งที่ไม่ควรกลัว

เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้นก็จ ะแปรสภาพให้เป็น ความเข้มแข็ง กล้าหาญ

ตามกำลังของบุญฤทธิ์ ทำให้ไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรค และปัญหาที่จะเกิดขึ้น

เพราะมีความมั่นใจ ในความเป็นผู้บริสุทธิ์ ความเป็นผู้มี บุญของตน เมื่อจะคิด

จะทำอะไรลงไป ล้วนมีกำลัง บุญมารองรับ ทั้งหมดทั้งสิ้น

4 รู้จักอดทนอดกลั้น รู้จักการรอคอย

เมื่อมีบุญติดตัวมา ผลบุญได้ แปรสภาพเป็น ความสงบ ความใจเย็น

มีความยืดหยุ่น ตามกำลังฤทธิ์บุญ ไม่เป็นคนใจ ร้ อ น ไม่โ ม โ ห ง่าย

เข้าใจและรู้จัก การรอคอย จังหวะของชีวิต

5 ไม่คิดมาก ไม่ว่าเรื่องใดก็ตาม

ผลของบุญที่ แปรสภาพเป็น ความสะอาด สว่าง สงบ ตามกำลังบุญ

จะทำให้จิตใจ ของเขาสงบสุขอ ย่ า งง่ายดาย ไม่มีความฟุ้งซ่าน

ที่ก่อให้ เกิดความ ทุ ก ข์ ใ จ ความคิดทุกความคิด มาจากความเบิกบานใจ

ไม่คิดเรื่องที่ทำให้ เกิดความ ทุ ก ข์ ไม่ทำให้ตัวเอง ทุ ก ข์ ไปก่อนล่วงหน้า

6 รู้จักปล่อยวางบางสิงบาง อ ย่ า ง

การปล่อยวางเป็น นิสัยของผู้มีบุญมาก ผลบุญแ ปร ส ภาพทำให้เป็น

คนที่รู้จัก การ ละ วาง ไม่แบกทุกอ ย่ า งเอาไว้ให้ ทุ ก ข์ ใจ และไม่ยึดถือ

กับสิ่งใดๆ เพราะเข้าใจว่า ทุก อ ย่ าง ต้องมีอันเปลี่ ยน แปล งอยู่เสมอ

7 เป็นคนใจเย็นเหมือนน้ำ

รู้จักความสงบ ในจิตใจของตนเอง ผลบุญแปรสภาพ ให้เป็นคนที่ สงบได้เย็นได้

ไม่ร้อนรน ไม่กระวนกระวาย ในสิ่งที่ไม่เป็น ส า ร ะ แม้ตกอยู่ในสภาพ แวดล้อม

ที่เ ล ว ร้ า ย แต่ก็สามารถ นิ่งสงบอยู่ได้ เหมือนไม่มีอะไร

8 อดทนอดกลั้น ไม่ย่อท้อ

ผลแห่งบุญ แปรสภาพเป็นคนที่ เข้มแข็ง มีความอดทนเป็นเ ลิ ศ มีความคิด

ที่ไม่ ห วั่ น ไ ห ว เข้าใจว่า ทุกความสำเร็จ ต้อง ผ่ า น ความอดทน

และรู้จัก อดทน อ ย่ า งมีความสุข

9 เป็นคนที่มีจิต พุ ท ธ คือ รู้ ตื่น เบิกบาน

ผลบุญ แ ป ร ส ภ า พเป็นความรู้ ตื่น และเบิกบาน เป็นคนมองโลก

ตามความเป็นจริง เห็นชีวิตจริงแยกออก จากเรื่องของโลก กับทางธ ร ร ม

ได้อ ย่ า ง แจ่มชัด ไม่ปล่อยเวลา ในชีวิตให้เสียไปกับก ร ะ แ ส ข อ ง โ ล ก

ที่เต็มไปด้วย รัก โลภ โกรธ หลง และมี จิ ต ใ จ ที่มีความสุข จากภายใน อยู่ตลอดเวลา

ขอขอบคุณที่มา สังคมออนไลน์, sangkomonline

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…