Home แนวคิดชีวิต ท่องบทสวดนี้หลังทำบุญเสร็จ ส่งผลบุญให้เจ้ากรรมนายเวร

ท่องบทสวดนี้หลังทำบุญเสร็จ ส่งผลบุญให้เจ้ากรรมนายเวร

6 second read
0
462
ท่องททสวดนี้หลังทำบุญเสร็จ ส่งผลบุญให้เจ้ากรรมนายเวร

ท่องบทสวดนี้หลังทำบุญเสร็จ ส่งผลบุญให้เจ้า ก ร ร ม นาย เ ว ร

การเข้าวัดเข้าวา การทำบุญสะสมบุญถวาย สังฆทานใส่บาตรในตอนเช้า

เป็นสิ่งที่ หลายๆท่านได้พึงปฏิบัติ กันมาเป็นเวลานาน ตั้งแต่ในยุคสมัยอดีต

มาจนถึงในปัจจุบันนี้ ตื่นเช้ามาใส่บาตร  ตื่นเช้ามาเข้าวัดฟังธ ร ร ม สิ่งเหล่านี้

จะเป็นสิ่งที่ช่วยขัดเกลา จิตใจของคนเรานั้นให้ดียิ่งขึ้น ให้มีความสุข

มีความสงบ ในชีวิตได้มากยิ่งขึ้น การทำบุญเป็นเรื่องราวดีๆเป็นห นึ่ ง

ของการทำความดี ที่จะสะสมอยู่กับตัวเราเอง ช่วยชำระล้างจิตใจ

ของคนเรานั้น ให้มีความสะอาดเหมือนเป็นการนำสิ่งที่ไม่ดี

ที่อยู่ในชีวิตให้ออกไป ตัดในเรื่องของกิ เ ล สให้มีความน้อยลง

ความอย า กได้อย า กมีให้น้อยลง ทำบุญเพื่อ เป็นการสะสมสิ่งที่ดี

ช่วยคลายความทุ ก ข์จิตใจของเรานั้นจะเกิด เป็นความสุขแ ละความสงบ

การทำบุญส่วนมากที่คนนิยมทำ

โดยส่วนมากแล้ว การทำบุญ ที่คนเราจะนิยมทำบุญกันนั้น

ตามความสะดวก ของแต่ละคน ก็จะทำอยู่กัน 2 แบบ

1 การทำบุญโดย การถวายปัจจัย เงินทองเป็นหลัก อ ย่ า ง เช่นการช่วย

ชีวิตสัตว์ การ ไถ่ ชีวิต การบริ จ า คเงิน การช่วยสร้าง หรือการช่วยซ่อมแซม

บำรุงวัด สิ่งปลูกสร้างเพื่อที่จะก่อเกิด ประโยชน์ส่วนรวม กับผู้อื่นต่อชุมชน

2 การทำบุญโดย ที่ไม่ต้องใช้เงินทอง การรัก ษ าศีลช่วย เหลือผู้อื่น

แรงกายแรงใจ การแผ่เมตตา ให้กับตนเอง ให้กับเจ้าก ร ร มนายเ ว ร

และเทวดาคนรอบข้าง การทำความดี การดูแลพ่อแม่ เป็นบุญที่ตัวเรานั้น

จะสามารถทำบุญ ได้ในทุกเวลาและทุกที่ โดยที่ไม่ต้องใช้

เงินทอง ก็สามารถสร้างบุญ ที่ยิ่งใหญ่ได้

การกรวดน้ำ

ทำหลังจากที่ทำบุญเสร็จ วิธีการกรวดน้ำนั้นก็จะ เตรียมน้ำสะอาด 1 ขวด

นำมายกขึ้นแล้วให้เ ต ะระหว่างที่คิ้ว จากนั้นตั้งใจ ตั้งจิตอธิษฐาน

ในคำอธิษฐาน คำกล่าว กรวดน้ำ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 3 จบ

นะโม พุท ธา ยะ ลูกขอเชิญพ ร ะ พุ ท ธ เ จ้ าทั้ง 5 พระ อ งค์

ได้โปรดเสด็จมาเป็นประธาน อิทัง สัพพะเท วานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เทวา

ขอผลบุญส่วนนี้จงสำเร็จ แก่เทวดาทั้งหลายที่ รั ก ษ าตัวข้าพเจ้า ขอให้เทวดา

ทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุข เริ่มเทน้ำลงบนพื้นดิน ลูกขอฝากน้ำอุทิศนี้

ไปกับ พระแม่ธรณี พระแม่คงคา โปรดมาเป็นทิพย พ ย า น ขออานิสงฆ์

ผ ล กุศลทั้งหลายที่ข้าพเจ้า กล่าวชื่อ-สกุล ได้กระทำในวันนนี้

ข้าพเจ้าขออุทิศให้ กับเทวดาทั้งปวงของ ข้าพเจ้าอยู่ ณ ปัจจุบัน

ที่ทำให้ข้าพเจ้า พ้นจากความทุ ก ข์ กล่าวปัญหาที่พบเจออยู่ ไม่ว่าท่าน

จะมาจากชาติใด ภพใด ก็ตาม ทั้งระลึกได้ก็ดี ระลึกไม่ได้ก็ดี

ท่านจะอยู่ในภพใดภพภูมิใด ขอให้ท่านได้มารับ ผลบุญผลกุศลที่ข้าพเจ้า

ได้ตั้งใจทำในครั้งนี้ อุทิศส่งไปให้มาให้ถึงจุดหมา ย อ ย่  าไ ด้แวะเวียนในที่ใด

ผลบุญผลอานิสงส์โปรด กลายเป็นโภคทรัพย์ ตามที่ตัวท่านได้

ปรารถนาใน ทุกๆประการ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

วิธีกรวดน้ำ

การกรวดน้ำการนิยม ทำกันในงานบุญ งานม ง ค ล งานพิธีต่างๆที่เป็นม ง คล

เป็นการอุทิศส่วนบุญ กุศลผลบุญที่เราได้สร้าง ส่งไปให้กับผู้ที่จากไป

ให้กับเจ้าก ร ร มนาย เว รและเทวดา ทั้งหลาย

การกรวดน้ำนั้นจะ ต้องเป็นน้ำสะอาด น้ำเปล่าสะอาดไม่มีสี

ไม่มีกลิ่น มาใช้ในการ กรวดน้ำ ในขณะที่ตัวเรา กรวดน้ำอยู่นั้น

เทน้ำให้ไหล เป็นสายแบบไม่ขาด เทช้าๆจนหมด ต่อเนื่องกัน

คำกล่าวกรวด น้ำคําสุดท้าย น้ำที่ได้เทรน ขวดน้ำนั้น

ให้นำไปเทบริเว ณที่โคนต้นไม้ใหญ่ เทให้หมด

ขอขอบคุณที่มา postsod

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…