Home แนวคิดชีวิต ตั้งใจทำทุกวันก่อนนอน จะมีสิ่งดี ๆ เข้ามา

ตั้งใจทำทุกวันก่อนนอน จะมีสิ่งดี ๆ เข้ามา

5 second read
0
304

ตั้งใจทำทุกวันก่อนนอน จะมีสิ่งดี ๆ เข้ามา

การส ว ดมนต์ก็ทำให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นได้เหมือนกัน ซึ่งก็มีบทส ว ดมนต์หลาย ๆ บทเหมือนกันให้เราเลือกตามความสะดวกและสิ่งที่ทุกบทให้คือ สติ สมาธิ และ ปัญญา และในวันนี้เราก็มีคาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ เป็นของสมเด็จพระพุธกัสสปที่เผยโดยหลวงพ่อฤาษีลิงดำ แห่งวัดท่าซุง ซึ่งคาถานี้มีความศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ตั้งใจทำทุกวันก่อนนอน จะมีสิ่งดี ๆ เข้ามา

คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ

พุทธัง มัดจิต ธัม มัง มัดใจ ศั ต รู ทั้งหลาย วิ น า ศ สันติ

พุทธัง มัดจิต ธัมมังมัด ใจ โ ร ค ทั้งหลาย วิ น า ศ สัน

สำหรับบทสวดนี้จะช่วยปกป้องคุ้มภัยให้กับตนเอง สามารถส ว ดได้ทุกวันก่อนนอน และอีกหนึ่งบทที่ควรจะต่อจากนี้ก็คือบทส ว ดนี้

ฆะเตสิ ฆะเตสิ กิงกะระณัง

ฆะเตสิ อะหัง ปิตัง ชานามิ ชานามิ

ควรจะส ว ดทั้ง 2 คาถาเลยจะทำให้ศั ต รูที่จะเข้ามาทำร้ า ยแพ้ภัยตัวเองไป รวมถึงอุปสรรคขัดขวางต่าง ๆ ก็จะไม่มีถึงมีก็จะก้าวผ่ านไปได้อย่ างง่ายใด เวลามีปัญหาก็มักจะเจอทางแก้ที่ดีเสมอ

ต่อไปเป็นบทกรวดน้ำแบบสั้น

อิ ทัง เม ญาติ นัง โห ตุ

สุขิตา โหน ตุ

ญา ตะ โย

ขอบุ ญนี้จงสำเร็จเเก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าเถิด ขอญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงมีความสุขกาย สุขใจ เถิด

ข้าพเจ้า ชื่อสกุล ขออุ ทิ ศ บุ ญกุศล จากการเจริญภาวนานี้ให้แก่เจ้า ก ร ร ม นาย เ ว ร ของข้าพเจ้าทั้งหลาย สิ่งใดที่ข้าพเจ้าได้ล่วงเกินท่านไว้ ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติ ชาติใดก็ตาม ภพใดก็ตาม โดยตั้งใจก็ดี ไม่ตั้งใจก็ดี โปรดอโหสิก ร ร มให้แก่ข้าพเจ้าและอนุโมทนาบุ ญแก้ข้าพเจ้าด้วย ขอผลบุ ญที่ข้าพเจ้าได้ทำนี้ จงส่งผลให้แ ก่ เจ้าก ร ร ม นายเ ว รทั้งหลายของงข้าพเจ้าเทอญ สาธุ

สำหรับคนที่อย ากจะเสริมบ า ร มีให้กับตนเองและทำสมาธิให้ตนเองเจอแต่สิ่งดี ๆ บทส ว ดที่เเนะนำนั้นสามารถเอาไปใช้ได้เลย ควรจะส ว ดก่อนนอนทุกวันแล้วจะหลับสนิททุกคืน เพื่อเป็นการบอกบุ ญ บอกต่อสิ่งดี ๆ

Check Also

คนที่เกิดในช่วง พ.ศ. 2500-2540 เรียกได้ว่า เป็นคนที่โชคดีมาก

คนที่เกิดในช่วง พ.ศ. 2500-2540 เรียกได้ว่า เป็นคนที่โชคดีมาก เวลาเดินเร็วนะ โลกก็เปลี่ยนไป…