Home แนวคิดชีวิต ตั้งใจทำวันละ 5 นาทีตอนเช้าๆ ก่อนจะออกจากบ้าน

ตั้งใจทำวันละ 5 นาทีตอนเช้าๆ ก่อนจะออกจากบ้าน

5 second read
0
414

ตั้งใจทำวันละ 5 นาทีตอนเช้าๆ ก่อนจะออกจากบ้าน

ตอนส ว ดมนต์นั้นส่วนมากเราจะนิยมสวดกันตอนเย็นหรือส ว ดมนต์ก่อนนอน แต่วันนี้จะมาชวนให้ส ว ดมนต์ในตอนเช้ากัน เป็นบทส ว ดมนต์แบบสั้น ส ว ด ก่อนจะออกจากบ้าน ช่วยเสริมบารมีและเพื่อความเป็นสิริมงคลเเก่ชีวิต ใช้เวลาในการส ว ดประมาณ 5 นาทีเท่านั้นเอง เเบ่งเวลามาส ว ดมนต์ก่อนสักนิดแล้วชีวิตเราจะสงบนิ่งมากขึ้น มีสติมากขึ้นส่งผลให้การทำงานหลายอย่ างราบรื่นไปด้วย

ก่อนจะเริ่มสวดมนต์ให้กราบพระก่อน 3 ครั้ง แล้วระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ จากนั้นให้ส ว ดมนต์บทดังต่อไปนี้ได้เลย

คำบูชาพระ

อิมินา สักกาเรนะ พุทธัง อะภิปูชะย ามิ

อิมินา สักกาเรนะ ธัมมัง อะภิปูชะย ามิ

อิมินา สักกาเรนะ สังฆัง อะภิปูชะย ามิ

คำนมัสการพระรัตนตรัย

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา

พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ ฯ (กราบ)

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม

ธัมมัง นะมัสสามิ ฯ (กราบ)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

สังฆัง นะมามิ ฯ (กราบ)

คำอาราธนาศีล 5

มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ

ติสะระเณ นะสะหะ ปัญจะ สีลานิย าจามะ

ทุติยัมปิ มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ

ติสะระเณ นะสะหะ ปัญจะ สีลานิย าจามะ

ตะติยัมปิ มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ

ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิย าจามะ

คำนมัสการพระพุทธเจ้า

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (ว่า 3 จบ)

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์นั้น ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส เป็นผู้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เอง โดยชอบไตรสรณคมณ์

พุทธัง สะระนัง คัจฉามิ

ธัมมัง สะระนัง คัจฉามิ

สังฆัง สะระนัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ พุทธัง สะระนัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระนัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ สังฆัง สะระนัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ พุทธัง สะระนัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระนัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ สังฆัง สะระนัง คัจฉามิ

ข้าพเจ้าขอเข้าถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ว่าเป็นที่พึ่ง ที่ระลึก แม้ครั้งที่ 1 แม้ครั้งที่ 2 แม้ครั้งที่ 3

สมาทานศีล 5

ปาณาติปาตา เ ว ระ มะณี สิกขาปะทัง สะมาทิย ามิ

อะทินนาทานา เ ว ระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิย ามิ

กาเมสุมิจฉาจารา เ ว ระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิย ามิ

มุสาวาทา เ ว ระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิย ามิ

สุ ร า เ ม ระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เ ว ระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิย ามิ

คำขอขมาพระรัตนตรัย

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ทวารัตเยนะ กะตัง

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเตฯ

บทส ว ดมนต์ สวดอิติปิโส

อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต

โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะส า ระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ

สวากขาโต ภะคะวาตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญู ฮีติ

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต

สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะปุริสะ ปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต

สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลี กะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญัก เขตตัง โลกัสสาติ

คำเเผ่เมตตาให้เเก่ตนเอง

อะหัง สุขิโต โหมิ

ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้มีความสุขเถิด

อะหัง นิททุกโข โหมิ

ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีความทุ ก ข์

อะหัง อะเวโร โหมิ

ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีเ ว ร

อะหัง อัพย าปัชโฌ โหมิ

ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีความพย าบาทเบียดเบียน

อะหัง อะนีโฆ โหมิ

ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีความทุ ก ข์ กายทุ ก ข์ใจ

สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิฯ

ขอให้ข้าพเจ้า จงมีความสุขกายสุขใจ รั ก ษ าตนให้พ้นจากทุ ก ข์ภัย ทั้งสิ้นเทอญฯ

คำเเผ่เมตตาให้เเก่สรรพสัตว์

สัพเพ สัตตา

สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุ ก ข์ เกิด เเก่ เ จ็ บ ต า ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น

อะเ ว ร า โหนตุ

จงเป็นสุข ๆ เถิด อย่ าได้มีเ ว รเเก่กันและกันเลย

อัพญาปัชฌา โหนตุ

จงเป็นสุข ๆ เถิด อย่ าได้พย าบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย

อะนีฆา โหนตุ

จงเป็นสุข ๆ เถิด

อย่ าได้มีความทุ ก ข์กาย ทุ ก ข์ใจเลย

สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ

จงมีความสุขกาย สุขใจ รั ก ษ าตนให้พ้นจากทุ ก ข์ภัยทั้งสิ้นนี้เทอญ ฯ​

อาจจะดูเป็นบทส ว ดมนต์ที่ย าวหน่อยเพราะรวมกันหลายบทแต่ว่าพอสวดคล่องแล้วจะเร็วมากทีเดียว บางคนอาจจะใช้เวลาไม่ถึง 5 นาทีด้วยซ้ำ การสวดมนต์จะช่วยเรียกสติกลับมา ไม่ว่าจะเจองานย ากเจอปัญหาอะไรในการทำงานก็จะผ่ านไปได้ด้วยดีเสมอ

Check Also

7 ข้อเรื่องเงินทอง ที่ต้องวางแผน ต้องเริ่มคิด

7 ข้อเรื่องเงินทอง ที่ต้องวางแผน ต้องเริ่มคิด เงินทองตั้งวางเเผน มันไม่เข้าใครออกใครเลย ปั…