Home แนวคิดชีวิต 7 เทคนิคการพูดจูงใจ ที่มีเสน่ห์ดึงดูดคนฟัง

7 เทคนิคการพูดจูงใจ ที่มีเสน่ห์ดึงดูดคนฟัง

6 second read
0
151
7 วิธี การใช้คำพูดที่มีเสน่ห์ดึงดูดคนรอบๆข้าง

7 เทคนิคการพูดจูงใจ ที่มีเสน่ห์ดึงดูดคนฟัง

1 ต้องมีความมั่นใจ

ในการพูดคุยทุกๆ ครั้ง เราควรมีความมั่นใจ ในตนเอง มั่นใจ

ในสิ่งที่ต้องการพูดหรือสื่อส า ร ออกไปเพราะความ มั่นใจจะถูกสื่อออกมา

ผ่ า น น้ำเสียง หากผู้พูดมีความมั่นใจน้ำเสียง ที่ถูกเปล่งออกมา

จะหนักแน่นและน่าเชื่อถือ ทำให้ผู้พูดสามารถจูงใจ หรือโน้มน้าวผู้ฟังได้

2 ต้องมีบุคลิกภาพที่ดี

ลักษณะภายนอก เป็นสิ่งแรกที่คนเรามองเห็น ดังนั้นบุคลิกภาพ

ของผู้พูดก็เป็นสิ่ง ที่ผู้ฟังสังเกตเห็นได้เป็น อันดับแรก ผู้พูดจึงต้องใส่ใจ

ในการดูแล บุคลิกภาพทั้งภายใน และภายนอก

เพราะจะช่วยสนับสนุนค วามน่าเชื่อถือและคำพูด ที่สื่อส า ร ออกไป

3 ต้องมีการยกตัว อ ย่ า ง

ในการพูดจูงใจหรือโน้มน้าวใจ ควรจะมีการยกตัวอ ย่ า งประกอบกับ

สิ่งที่ต้องการจูงใจ ซึ่งตั วอ ย่ า ง ที่ยกขึ้นมาก็ ควรเป็นตัวอ ย่ า ง

ที่ผู้ฟังสามารถ เข้าใจได้อ ย่ า งถ่องแท้ หรือควรเป็นเรื่องใกล้ตัว

ที่สัมผัสได้ เพื่อให้ผู้ฟังมีส่วนร่วม และเห็นด้วยกับตัวอ ย่ า งนั้นๆ

4 ต้องมีอายคอนแทค

อายคอนแทค หรือ การสบตากับผู้ฟัง เป็นหนึ่งในการสื่อส า ร

ทางร่ า ง ก า ย ที่บ่งบอกถึงความมั่นใจแ ละความน่าเชื่อถือของผู้พูด

ผู้พูดที่ไม่มีอายคอนแทค จะไม่สามารถทำให้ผู้ฟังสนใจใน สิ่งที่พูดหรื่ออยู่กับเรื่องราวนั้นๆ ได้

5 ต้องรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

เมื่อผู้พูดได้พูดใน สิ่งที่ต้องการจูงใจแล้ว ก็ควรที่จะเปิดโอกาส

ให้ผู้ฟังได้พูดคุย หรือแสดงความคิดเห็นบ้ าง โดยผู้พูดที่กลายเป็นผู้ฟัง

ก็ควรจะตั้งใจรับ ฟังความคิดเห็นนั้นๆ ไม่ควรปิดกั้น

เพราะจะทำให้เรา กลายเป็นคนที่ยึดติ ดตัวเองเป็นศูนย์กลาง

เอาความคิดตนเองเป็นใหญ่ ไม่ฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

ซึ่งจะทำให้ ไม่สามารถโน้มน้าว หรือจูงใจผู้อื่นได้

6 ต้องเป็นผู้ฟังที่ดี

เมื่อผู้พูดควรจะรับ ฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ก็ต้องปฏิบัติตน

ให้เป็นผู้ฟังที่ดีด้วย คือต้องตั้งใจฟัง มีสมาธิ ไม่พูดแทรก

และมีรีแอคชั่นตอบกลับบ้ าง เช่น พยักหน้า ตอบรับครับ ค่ะ เป็นต้น

ซึ่งการเป็นผู้ฟังที่ดีก็ จะช่วยสนับสนุนความน่าเชื่อถือ เมื่อเราอยู่ในฐานะผู้พูดอีกด้วย

7 ต้องสอดแทรกอารมณ์ขันบ้ าง

หากการพูดคุยนั้ นมีแต่เนื้อหาเพียงอ ย่ า งเดียวก็จะทำให้การสนทนา

หรือการสื่อส า รนั้นๆ น่าเบื่อและไม่น่าสนใจ แต่ถ้าสอดแทรกมุกตลก

หรือสถานการณ์ตัวอ ย่ า งสนุกๆ ลงไป ทำให้ผู้ฟังได้ผ่ อ น คลายบ้ าง

ก็จะทำให้การพูดคุย ไม่น่าเบื่อและสามารถ ดำเนินการสนทนาได้ย าวขึ้น

ขอขอบคุณที่มา จาก pexels, verrysmilejung

Check Also

9 สิ่งที่ ทำให้ผู้หญิงดูน่ารัก น่าเอ็นดู

9 สิ่งที่ ทำให้ผู้หญิงดูน่ารัก น่าเอ็นดู 1 เป็นผู้หญิงต้อง อ้อนให้เป็น หนุ่มๆ ร้อยคนก็บอกว…